Hallinnointi

Evlin päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat Yhtiön arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.  Evlin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin vahvistettuja sääntöjä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Evli noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin. Koodiin voi tutustua Internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Evlin hallinnointirakenne

Evli-Pankin-hallinnointirakenne

Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Evlin hallinnointimalli koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtoryhmä.

Evlin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi
Show content

Evli Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan varamiehen ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti sekä ennen nimitystä, että säännöllisesti sen jälkeen. Menettely, johon sopivuudesta ja luotettavuudesta annettavan vakuutuksen lisäksi kuuluvat tietyt yhtiön tekemät selvitykset, on tarkoitettu varmistamaan, että konsernin ylimpien päättävien elinten jäsenet täyttävät jatkuvasti riippumattomuudelle ja myös henkilökohtaisten talousasioiden moitteettomalle hoidolle asetetut korkeimmat vaatimukset.

Tiedot päivitetty: 9.6.2022