Hallinnointi

Evlin päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat Yhtiön arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.  Evlin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin vahvistettuja sääntöjä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Evli noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin*. Koodiin voi tutustua Internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Evlin hallinnointirakenne

Evli-Pankin-hallinnointirakenne

Evli Pankin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Evlin hallinnointimalli koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtoryhmä.

Evli Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

*Poikkeama: Suositus 15 – Valiokunnan jäsenten valinta: Hallituksen jäsenten vähäisestä lukumäärästä johtuen palkitsemisvaliokunnan jäsenten lukumäärä on kaksi ja yhtiö poikkeaa tältä osin listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesta valiokuntien jäsenten vähimmäismäärää koskevasta suosituksesta.

Yhtiöjärjestys
Show content

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Evli Pankki Oyj, ruotsiksi Evli Bank Abp ja englanniksi Evli Bank Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankille sallittua toimintaa, johon kuuluu myös sijoituspalvelulain tarkoittamien sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoaminen.

3 § Toimipaikka

Yhtiön toimintaa harjoitetaan pääkonttorissa sekä mahdollisissa pääkonttorin alaisuudessa toimivissa sivukonttoreissa ja toimipisteissä. Tämän lisäksi yhtiöllä voi olla hallituksen vastuulla toimivia sivukonttoreita ulkomailla.

4 § Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä.

A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi muuntosuhteella yhden suhde yhteen (1:1) osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta.

Yhtiölle esitettävässä muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan esitetyksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen. Muuntamisesta on suoritettava yhtiölle hallituksen päättämä muuntamismaksu.

Muuntamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa hallituksen päättäminä ajankohtina.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin.

Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä.

Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista menettelytavoista.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

6 § Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitsevat vuosittain ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidettävään vaaliin saakka.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan sijaisen.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen siten, että prokuristi voi edustaa yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun kanssa.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kaikkien tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

11 § Ennakko-ilmoittautuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
 2. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista; sekä

valittava:

 1. hallituksen jäsenet; ja
 2. tilintarkastaja. 

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

14 § Riita-asiat

Osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään käräjäoikeuden sijasta välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä.

Tiedot päivitetty: 16.11.2015

Tiedonantopolitiikka
Show content

1 Yleistä

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiset ja ulkoiset viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Evli Pankki Oyj (”Evli” tai ”yhtiö”) noudattaa ulkoisessa tiedottamisessa. Evli noudattaa viestinnässään EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä Suomen osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listayhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Evli Pankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 24.4.2017.

1.1 Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Evlin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhtenäiset olennaiset ja riittävät tiedot Evlin osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Kaikki viestintä perustuu lisäksi Evlin arvoihin ja yhtiön omiin hallinnointiperiaatteisiin.

Evli noudattaa tietojen antamisessa markkinoille seuraavia periaatteita:

 • Tiedot perustuvat tosiasioihin
 • Tiedot julkistetaan ilman viivytystä
 • Tiedottamien on johdonmukaista ja täsmällistä
 • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää.

1.2 Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Evlin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta on yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja IR-päälliköllä. Ylin päätöksenteko koskien ulkoista tiedottamista on hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan.

Pörssitiedotteena julkaistavat säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedotteet hyväksyy yhtiön hallitus. Muut pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen ollessa estynyt talousjohtaja.

Säännöllisen ja muun tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat taloudelliset raportit ja niihin liittyvät mahdolliset täydentävät materiaalit laatii talousjohtaja apunaan talousorganisaatio. Pörssitiedotteet niihin liittyvine täydentävine materiaaleineen laatii IR-päällikkö yhdessä talousorganisaation ja liiketoimintajohdon kanssa ennen luonnosten esittämistä päätettäviksi toimitusjohtajalle tai hallitukselle. IR-päällikkö voi hyväksyä määrämuotoiset pörssitiedotteet pörssiyhtiön ja sen lähipiirin liiketoimista.

1.3 Tiedonjakelu, viestintäkanavat ja tiedon saatavuus

Evlin pääasiallinen sijoittajainformaation tietokanava on yhtiön internetsivu (www.evli.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Sivuston sijoittajatosion tarkoituksena on välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa Evlistä sijoituskohteena ja se jakautuu useampaan alakokonaisuuteen. Sijoittajatosio sisältää etenkin osakkeenomistajille ja analyytikoille suunnattua tietoa yhtiön osakkeista, taloudellisesta kehityksestä, omistuksesta ja hallinnoinnista sekä muuta sijoittaja-materiaalia. Kaikki Evlin tiedotteet ovat saatavilla internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Varmistaakseen tasapuolisen ja samanaikaisen informaation jaon, yhtiö asettaa muun muassa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämänsä aineiston saataville internetsivullaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Evli hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen. Evlillä on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä yhtiön viestinnässä.

1.4 Raportointikielet

Yhtiön viralliset raportointikielet ovat suomi ja englanti. Kaikki pörssitiedotteet ja muu virallinen materiaali julkistetaan samanaikaisesti molemmilla raportointikielillä. Lisäksi Evli julkaisee osavuosikatsauksistaan ja tilinpäätöksestään ruotsinkielisen tiivistelmän.

2 Evlin julkaisemat tiedotteet

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

2.1 Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella säännöllisen ja muun tiedonantovelvollisuuden puitteissa kaikki sellaiset päätökset ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeen arvoon.

2.1.1 Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

Säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyvät keskeiset tiedot taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Evli julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot pörssitiedotteena:

 • Osavuosikatsaukset neljännesvuosittain yhtiön vuosikalenterissa ilmoitettuna päivänä
 • Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuosikalenterissa ilmoitetulla viikolla viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta
 • Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä joko osana toimintakertomusta tai erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä
 • Palkka- ja palkkioselvityksen erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä.

Tieto julkistetaan, kun ne on vahvistettu ja varmistettu, ja hallitus tai yhtiön muu toimivaltainen elin on tehnyt julkistamista koskevan päätöksen. Laissa on määräyksiä viimeisistä julkistamisajankohdista. Ne otetaan huomioon sijoittajakalenteria laadittaessa. Evli julkistaa sijoittajakalenterin pörssitiedotteena ennen tilikauden alkamista.

2.1.2 Muut pörssitiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena myös kaikki sellaiset päätökset ja yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, mutta eivät kuulu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen.

Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä (positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset)
 • Strategiamuutokset
 • Merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • Merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan muutos
 • Merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • Merkittävät yrityskaupat ja yhteisyrityssopimukset
 • Merkittävä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Omien osakkeiden hankinta
 • Päätös osakepohjaisten kannustinohjelmien käyttöönotosta
 • Pörssiyhtiön ja sen lähipiirin liiketoimet

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteena muun muassa:

 • Yhtiökokouskutsun
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Osakepohjaiset kannusjärjestelmät
 • Liputusilmoitukset
2.1.3 Tiedon julkistamisen lykkääminen

Evlin välittömästi koskeva sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman nopeasti, ja sisäpiiritietoa sisältävistä liikeasioista tiedotetaan markkinoita sillä hetkellä, kun niiden katsotaan muuttuvan sisäpiiritiedoksi.

MARin määräysten mukaisesti Evli voi lykätä tiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: (i) tietojen välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Evlin oikeutetut edut, (ii) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja (iii) Evli pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Mikäli Evli Pankin arvioin mukaan sisäpiiritieto poikkeuksellisesti saattaisi liittyvä rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämiseen, tulee Evli Pankin ilmoittaa Finanssivalvonnalle aikomuksestaan lykätä tiedon julkistamista ja saada Finanssivalvonnan lupa lykkäämiselle.

2.2 Lehdistötiedotteet

Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

3 Taloudellinen raportointi

Evli laatii säännöllisesti julkistettavat taloudelliset raporttinsa IFRS:n standardien mukaisesti. Evli raportoi konsernitasolla. Lisäksi yhtiöllä on kolme operatiivista segmenttiä, joita ovat varainhoito ja sijoittaja-asiakkaat, neuvonanto- ja yritysasiakkaat sekä näitä tukevat konsernitoiminnot. Evli raportoi liiketoimintojensa operatiivisesta kehityksestä säännöllisesti.

3.1 Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Tänä aikana Evli ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana konsernin ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa. Tulosjulkistusten ajankohdat ja hiljaiset jaksot julkistetaan Evlin sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterissa.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Evli julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

3.2 Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus

Evli kertoo yhtiön taloudellisesta kehityksestä, kannattavuuden kehityksestä, tase- ja rahoitusasemasta ja näkymistä pääsääntöisesti osavuosikatsauksissaan mukaan lukien tilinpäätöstiedote. Katsaukset sisältävät luvut kuluvan vuoden alusta tarkastelujakson loppuun, edeltävän neljänneksen luvut sekä vertailuluvut molemmille ajanjaksoille. Lisäksi osavuosikatsauksissa raportoidaan hallinnoitavat pääomat ja niiden kehitys, merkittävät tapahtumat katsauskaudella, riskit ja merkittävät epävarmuustekijät sekä tulevaisuuden näkymät.

3.3 Vuosikertomus

Vuosikertomus julkaistaan vuosittain viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomuksen yleisosio sisältää tietoa muun muassa yhtiön päätapahtumista kertomusvuonna ja toimitusjohtajan katsauksen. Vuosikertomuksen tilinpäätösosio on jaettu konsernitilinpäätökseen ja emoyhtiön tilinpäätökseen. Tilinpäätökset sisältävät muun muassa tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedostot. Virallinen tilintarkastettu konsernitilinpäätös on saatavilla Evlin internetsivuilla (www.evli.com) viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

3.4 Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjaus

Evlin hallitus määrittelee strategiaprosessin yhteydessä yhtiön taloudelliset tavoitteet ja arvioi muutostarpeet. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteilla tai osavuosikatsausten yhteydessä.

Evli kertoo tulevaisuudennäkymistään antamalla vuosittain arvion todennäköisestä tulevasta kehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa, joka julkistetaan pörssitiedotteella. Lisäksi Evli arvioi tulevaa kehitystään osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöstiedotteessa. Johtuen rahoitusmarkkinoiden heikosta ennustettavuudesta yhtiö ei anna tarkkoja tulosennusteita, mutta pyrkii ohjeistamaan parhaan kykynsä mukaan yleiset suuntaviivat tulevasta kehityksestä.

Evli seuraa markkinoiden tulosodotuksia. Evli ei korjaa analyytikkoennusteita, eikä kommentoi yhtiön arvostusta tai osakkeen hinnan kehitystä. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi yhtiön antamista arvioista, kiinnittää Evli erityistä huomiota viestintänsä täsmällisyyteen ja ansaintalogiikan selittämiseen.

3.5 Tulosvaroitukset

Evli julkistaa viivytyksettä tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema ja/tai tulevaisuuden näkymän poikkeavan merkittävästi, joko myönteisesti tai kielteisesti, yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista ja tällaisella poikkeamalla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Tulosvaroituspäätös pohjautuu Evlin aikaisemmin antamiin tietoihin ja sitä tehtäessä huomioidaan myös vallitseva markkinatilanne. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön hallitus.

4 Mediasuhteet ja yhtiön edustaminen

Evli pyrkii vastaamaan median kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja tapaamaan median edustajia aktiivisesti. Evlin viestintätiimi koordinoi mediatapaamiset. Tapaamisiin osallistuu Evlin ylintä johtoa tai muita yhtiön edustajia, aihealueesta riippuen. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Evlistä, sen toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Keskustelut median kanssa perustuvat Evlin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä lausunnoissa ei saa antaa Evlin aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

4.1 Evlin edustajat mediassa

Vain valtuutetut henkilöt saavat antaa Evliin liittyviä julkisia lausuntoja. Evlin strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä kommentoivat ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Lisäksi Evli on nimennyt edustajia, joilla on oikeus antaa lausuntoja yhtiön nimissä. Nimettyjä edustajia ovat:

 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa
 • Toimitusjohtaja ja talousjohtaja erityisesti yhtiön taloudellista kehitystä koskevissa asioissa
 • Liiketoimintayksiköiden johtajat oman liiketoimintaansa palveluita ja tuotteita koskevissa asioissa
 • Evlin analyytikot, salkunhoitajat ja muut työntekijät voivat antaa lausuntoja koskien edustamaansa tuotetta tai palvelua

Mediasuhteista vastaa IR-päällikkö.

Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

Evlin edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

4.2 Yhteydenpito sijoittajiin ja analyytikoihin

Evli pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin ja tapaa heitä säännöllisesti kertoakseen yhtiöstä, sen toimintamallista, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. IR-päällikkö laatii tapaamisten esitysmateriaalit, tekee markkina- ja omistajaseurantaa sekä kerää sijoittajapalautetta yhtiön hallituksen ja johdon käyttöön. Sijoittajatapaamisten keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

4.3 Huhut ja tietovuodot

Evli ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai liikekumppanien toimia tai analyytikkojen arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten olennaisten ja selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja. Mikäli luottamuksellista Evliä koskevaa ja yhtiön osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen ilman viivästystä. Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta.

5 Sisäpiiriohje

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Evli noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MARia ja Finanssivalvonnan määräyksiä. Evli noudattaa 30 vuorokauden pituista suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, kuten osavuosikatsauksia, puolivuotiskatsauksia ja tilinpäätöstä. Tänä aikana Evlin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja muut Evlin työntekijät, jotka osallistuvat näiden tulosjulkistusten valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Evlin liikkeeseenlaskemia arvopapereita.

Yhtiö laatii kaikista sisäpiiritietoa sisältävistä projekteista sisäpiiriläislistan. Sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti sisäpiiriläisyydestä ja kerrotaan sisäpiiriläisiä koskevista velvollisuuksista.

Tarkempi kuvaus sisäpiirihallinnosta

6 Kriisiviestintä

Evlillä on erillinen jatkuvuussuunnitelma kriisitilanteiden varalle. Jatkuvuussuunnitelma sisältää kriisiviestintäsuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Kriisin sattuessa yhtiön toimitusjohtajalle on tiedotettava asiasta viipymättä. Kriisin laajuuden ja luonteen mukaan yhtiön toimitusjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Eettiset periaatteet
Show content

1. Johdanto

Evli Pankin hallituksen vahvistamat Evli-konsernin eettiset periaatteet sisältävät yleisiä Evlin toimintaan ja toimintatapoihin liittyviä periaatteita ja ohjeita, joita jokainen Evli-konsernissa työskentelevä ja hallinnossa vaikuttava henkilö on asemastaan, roolistaan tai toimipaikastaan riippumatta velvollinen noudattamaan. Jokaisen Evli-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen vastuulla on lisäksi huolehtia siitä, että eettisiä periaatteita noudatetaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että eettiset periaatteet tunnetaan ja niitä noudatetaan hänen vastuualueellaan. Liiketoimintayksiköiden vastuulla on lisäksi päättää, ovatko yksityiskohtaisemmat ohjeistukset joiltakin osin tarpeen.

Eettisten periaatteiden tai myöhemmin voimaan tulevien säännösten, menettelytapojen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kurinpitotoimenpiteisiin periaatteiden, säännösten, menettelytapojen tai ohjeiden rikkojaa vastaan.

2. Arvot

Evlin tavoitteena on olla johtava suomalainen yksityispankki ja sen tärkein tehtävä on auttaa asiakasta varallisuuden kasvattamisessa. Evli tarjoaa laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varallisuudenhoidossa. Evli pyrkii siihen, että jokainen tarjottu tuote ja palveluratkaisu vastaa asiakkaan tarpeita ja hyödyttää häntä pitkäjänteisesti. Evli kehittää jatkuvasti työntekijöidensä ammattitaitoa, jotta se pysyisi ajan hermolla ja voisi tarjota innovatiivisia ja markkinaan sopivia ratkaisuja.

Evlin toiminnan peruskivi on valettu yrittäjähenkisyydestä, hyvistä suhteista sekä jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä. Rehellisyys ja läpinäkyvyys kuvaavat Evlin jokapäiväistä toimintaa. Evlin työntekijöiden tulee hoitaa tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti sekä käyttäytyä asiallisesti asiakkaita, viranomaisia, yleisöä sekä muita sidosryhmiä ja työtovereitaan kohtaan.

Toiminnan järjestämisessä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja Evlin toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, vahvistettuja toimintaperiaatteita ja ohjeita.

Sijoituksissa pyritään ensisijaisesti saavuttamaan hyvää tuottoa asiakkaiden sijoituksille. Evli huomioi kuitenkin myös ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavat seikat sijoitus- ja yritystoiminnassaan. Evli haluaa vastuullisen sijoittamisen kautta edistää läpinäkyvyyttä ja avointa viestintää asiakkaiden ja Evlin sijoitusammattilaisten välillä.

3. Suhde asiakkaisiin

Evlin liikeideana on tarjota asiakkaille monipuolista ja laadullisesti korkeatasoista palvelua. Evli tuntee asiakkaansa ja perehtyy asiakkaiden liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen asiakkuuden edellyttämässä laajuudessa. Evlin on sitouduttava asiakassuhteeseen niin, että toimeksiantoja toteutettaessa asiakkaan etu on aina etusijalla. Työntekijöiden tulee huomioida, että toimiessaan asiakkaiden kanssa he edustavat aina Evliä. Asiakkaiden kohtelu tulee olla aina yhdenvertaista ja ammattimaista. Jos Evlin ja asiakkaiden välille uhkaa syntyä eturistiriita, pyritään tällaiset tilanteet tunnistamaan ja ehkäisemään jo ennakolta, tai eturistiriidat ratkaisemaan siten, että asiakkaita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti (ks. jäljempänä kohta 8 Eturistiriitatilanteet).

Asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä ja menettelytapoja. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja menettelytavat on annettu asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevassa hallituksen vahvistamassa politiikassa sekä niihin liittyvissä sisäisissä ohjeissa.

Asiakaspalautteisiin ja -valituksiin suhtaudutaan aina vakavasti. Asiakasvalitukset käsitellään viipymättä erillisen asiakasvalituksia koskevan menettelytapaohjeistuksen ja prosessin mukaisesti.

4. Suhde sidosryhmiin

Yhteydenpito eri sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden, kilpailijoiden ja viranomaisten kanssa tulee olla asiallista ja arvostavaa.

Evli vastaa omasta toiminnastaan ja valitsee yhteistyökumppaninsa huolellisesti, jotta toiminnan laatu ja jatkuvuus turvataan. Evli edellyttää, että yhteistyökumppanit noudattavat lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimintaan soveltuvia ohjeita. Yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla Evli-konsernin eettisten periaatteiden mukaista. Ulkoistamisessa noudatetaan erillisen ulkoistamisohjeen mukaisia menettelytapoja.

5. Työntekijän ja Evlin välinen suhde

Evlillä on kirjallinen henkilöstöpolitiikka, jossa on kuvattu Evli-konsernia koskevat keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Evli-konsernin olemassaolon, kasvun ja kehityksen edellytys. Evlin tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkailleen. Tätä lisäarvon tuottamista vahvistetaan luomalla joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja aikaansaada muutosta.

Johdon keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia, ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista sekä toiminnallaan edesauttaa työssä jaksamista ja viihtymistä. Henkilöstöpolitiikan toteuttaminen edellyttää työnantajan ja koko henkilöstön aktiivista työskentelyä avoimen, asiallisen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi työpaikalla.

Työyhteisössä kunnioitetaan toisia ja toimitaan huomaavaisesti, koska työtä tehdään yhdessä yhtiön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Evli kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista.

Evli-konsernilla on koko henkilöstöä koskeva palkitsemismalli. Palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä varmistaa konsernin kannattava kasvu.

Henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella varmistetaan osaltaan liiketoiminnan strategioiden toteutuminen. Jokaisella Evlin työntekijällä tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, kuitenkin siten, että jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Myös esimiesten jatkuva kouluttaminen ja tukeminen muodostavat kiinteän osan Evlin koulutuspolitiikkaa.

Evlin työntekijät eivät tarjoa, vaadi tai ota vastaan asiattomia lahjoja, matkoja tai maksuja. Edustamisesta ja liikelahjoista on erillinen sisäinen ohjeistus.

Konsernin sisäisessä yhteydenpidossa noudatetaan samoja periaatteita kuin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Sisäisen palvelun ja yhteistyön on oltava joustavaa ja Evlin kokonaisedun huomioonottavaa.

Sitovan sääntelyn lisäksi työntekijöiden omaa sijoitustoimintaa koskee korkean eettisyyden vaatimus. Kaikissa tilanteissa asiakkaan edun on oltava ensisijainen, eikä sitä saa loukata. Evlin työntekijä ei saa ajaa omaa taloudellista etuaan vaan tehtyjen päätösten tulee kestää julkista tarkastelua. Omia varoja sijoitettaessa on aina otettava huomioon erillisen ohjeistuksen mukaiset kaupankäyntisäännökset ja -rajoitukset.

Työsuhteen ulkopuoliset luottamus- tai sivutoimet eivät saa vaikuttaa työntekijän kykyyn hoitaa työtään eivätkä heikentää luottamusta Evliä kohtaan.

Jokainen Evlin työntekijä on osa compliancea, riskienhallintaa ja laatuketjua. Lain ja säännösten noudattamiseen, riskienhallintaan tai laatuun liittyvät ongelmat on kerrottava mahdollisimman nopeasti ja oikean sisältöisenä vastuullisille henkilöille tai omalle esimiehelle. Väärän tiedon antaminen tai tiedon piilottaminen ei ole missään tilanteissa sopivaa tai sallittua.

Rikkomuksista ilmoittaminen (Whistleblowing)

Evli on mahdollistanut rikkomuksista ilmoittamisen myös erillisen niin sanotun whistleblowing-menettelyn mukaisesti. Jos työntekijä epäilee johonkin asiaan liittyvän epäeettistä tai lain, säännösten, viranomaisohjeiden taikka Evli-konsernin sisäisten ohjeiden vastaista toimintaa, työntekijöiden käytössä on erillisen ohjeistuksen mukainen rikkomusten ilmoittamismenettely.

6. Viestintä

Sisäinen viestintä

Evlissä sisäinen viestintä on osa toimivaa työyhteisöä. Yksikkö- ja johtotasolla viestintä perustuu avoimeen keskusteluun kasvokkain. Sähköpostia käytetään lähinnä kahdenkeskiseen tai pienemmissä ryhmissä tarkoitettuun viestintään. Koko konsernia koskevissa asioissa viestintäosasto ylläpitää sisäistä informaatioverkostoa, Evlin Intranettiä. Intranettiin päivitetään konsernia koskevat uutiset, ja se toimii yleisenä ohjepankkina. Työntekijöitä kehotetaan seuraamaan Intranettiä päivittäin pysyäkseen tietoisina konsernia koskevista asioista.

Ulkoinen viestintä

Evlin ulkoisen viestinnän periaatteina ovat yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Tavoitteena on, että viestit ovat linjassa Evlin toimintaperiaatteiden kanssa. Jaettavan tiedon on oltava oikeaa ja totuudenmukaista. Tiedon oikeanmukaisuus tarkistetaan aina ennen viestin julkaisua. Evlille on tärkeää, että ulkoinen viestintä seuraa asetettuja standardeja ja tukee Evlin yrityskuvaa.

Evli kannustaa henkilöstöä osallistumaan sosiaaliseen mediaan yhtiön yrityskuvaa tukien. Evlin työntekijät ovat alan ammattilaisia ja tämän ammattilaisuuden esiin tuominen ja näkyvyyden luominen ovat tärkeä osa Evlin yrityskuvan luomisessa. Evlin arvojen mukaisesti jokainen Evlin työntekijä toimii sosiaalisessa mediassa rehellisesti. Sosiaalisessa mediassa viestintä perustuu myös avoimuuteen, hyvään makuun ja vapaaehtoisuuteen.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan aina Evlin ulkoisessa viestinnässä, myös sosiaalisessa mediassa. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ulkoisen viestinnän standardeista ja sähköisen viestinnän käytön periaatteista ja rajoituksista on annettu Evlin sisäisessä ohjeistuksessa.

7. Luottamus ja salassapito

Evlin työntekijöitä sitoo ankara salassapitosäännöstö. Tietojen vaihdossa ja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia pankkisalaisuus- ja tietosuojasäännöksiä ja ohjeita. Työtehtäviä hoidettaessa saadut tiedot asiakkaan taloudellisesta tilasta, liikesalaisuuksista tai muista ei-julkisista asioista on pidettävä salassa ulkopuolisilta.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan myös Evlin sisäisessä toiminnassa, ja salassa pidettävää tietoa käsitellään aina vain siinä laajuudessa kuin se on työtehtävien hoidon kannalta perusteltua.

Myös Evlin omaa liiketoimintaa, työntekijöitä ja hallinnon edustajia koskeva tieto on salassa pidettävää, ja sen käsittelyssä noudatetaan samoja säännöksiä ja ohjeita kuin asiakastietojen osalta.

Luottamuksen ja salassapidon toteuttamiseksi Evlissä noudatetaan ylimmän johdon asettamaa tietoturvapolitiikkaa. Evlin tietoturvapolitiikka asettaa vaatimukset ja määrittää vastuut tietoturvan toteuttamiselle.

8. Eturistiriitatilanteet

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan ja Evlin välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös Evlin ja sen henkilökunnan tai kahden asiakkaan välille.

Evli tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erilaisia tuotteita ja palveluja. Sijoitus- ja oheispalveluita tarjottaessa on mahdollista, että eturistiriitatilanteita saattaa syntyä. Evli pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään eturistiriitatilanteet, joihin voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuvia merkittäviä riskejä. Eturistiriitatilanteet pyritään ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti muun muassa erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että Evlin johto ja henkilöstö hoitavat tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti sekä toteuttavat liiketoimia riittävän itsenäisesti asiakkaiden etujen suojelemiseksi.

Evli kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sijoitusneuvonnassa, sijoitustutkimuksessa, omaisuudenhoidossa, toimeksiantojen välityksessä sekä liikkeeseenlaskupalveluissa.

Eturistiriitojen hallintaa käsitellään näiden eettisten periaatteiden ohella muun muassa Riskienhallintapolitiikassa ja Asiakkaiden tunnistamista ja rahanpesun estämistä koskevissa ohjeissa.

Eturistiriitojen hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Eturistiriitoja hallitaan muun muassa seuraavin keinoin:

 • Henkilöiden ja toimintojen välisen tietojen vaihdon estäminen ja valvominen erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla sekä toimintojen fyysinen erottaminen (ns. kiinanmuurijärjestelyt).
 • Toimintaohjeiden laatiminen tilanteisiin, joissa liikesuhteiden hoitoon liittyy lahjojen tai etujen tarjoamista tai vastaanottamista.
 • Noudattamalla etukäteen sovittuja toimeksiantojen toteuttamista koskevia periaatteita.
 • Laatimalla henkilökunnan ja johdon sivu- ja luottamustoimia koskevat periaatteet.
 • Laatimalla henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisäännöt sekä sijoitustutkimusta koskevat ohjeet.

Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee tämän jälkeen itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Evli voi myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa.

Eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä koskevien hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi
Show content

Evli Pankki Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan varamiehen ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti sekä ennen nimitystä, että säännöllisesti sen jälkeen. Menettely, johon sopivuudesta ja luotettavuudesta annettavan vakuutuksen lisäksi kuuluvat tietyt pankin tekemät selvitykset, on tarkoitettu varmistamaan, että konsernin ylimpien päättävien elinten jäsenet täyttävät jatkuvasti riippumattomuudelle ja myös henkilökohtaisten talousasioiden moitteettomalle hoidolle asetetut korkeimmat vaatimukset.

Tiedot päivitetty: 25.3.2021