Hallinnointi

Yhtiökokous

Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Osallistumalla yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen kautta osakkeenomistaja voi käyttää ääni- ja kyselyoikeuttaan sekä osallistua yhtiön asioita koskevaan päätöksentekoon.

Yhtiökokouksessa jokainen Evli Oyj:n A-osake oikeuttaa kahteenkymmeneen (20) ääneen ja jokainen B-osake yhteen (1) ääneen. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetiin torstaina 14.3.2024 Helsingissä. Lue lisää

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määritelty asiat, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen asioiden lisäksi hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

Osakkeenomistajilla on myös oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen ir@evli.com tai Evli Oyj, Sijoittajasuhteet, PL 1081, 00101 Helsinki. 

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoja yhtiön toiminnasta. Lisäksi yhtiökokous päättää seuraavista asioista:

  • edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • yhtiön voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
  • hallituksen jäsenten valinnasta ja heille maksettavista palkkioista
  • tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen katsoessaan sen tarpeelliseksi. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän esittämäänsä asiaa.

Koollekutsuminen ja asiakirjat

Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan www.evli.com -sivuilla sekä pörssitiedotteella aikaisintaan 3 kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Yhtiökokouksessa esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan nähtäville Evlin verkkosivuille evli.com kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan mahdollisine äänestystuloksineen ja yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.