Hallinnointi

Yhtiökokous

Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2021 →

Evli Pankin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, ja se kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa:

 • Tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 • Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen ja tilintarkastajan palkitsemisesta
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman korottamisesta tai siihen tarvittavan valtuutuksen antamisesta.

Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan. Yhtiökokouksessa käsitellään myös muut mahdolliset asiat ja esitetään yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Koollekutsuminen ja asiakirjat

Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan www.evli.com -sivuilla sekä pörssitiedotteella aikaisintaan 3 kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan mahdollisine äänestystuloksineen ja yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2021
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2021. Kokous järjestettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla.

Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokouksen aineisto

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokous 2020
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2020, Helsingissä.

Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on:

 • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 26.2.2020; ja
 • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 2.3.2019 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Evlille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,66 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 18.3.2020.

Ehdotettu hallitus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen:

Henrik Andersin, s. 1960
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006.
 • Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista.
 • Oy Scripo Ab, sijoittaja pieniin venture yrityksiin
 • Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Kauppatieteiden maisteri
Fredrik Hacklin, s 1978
 • Evli Pankin hallituksessa vuodesta 2019
 • Professori Vlerick Business Schoolissa, dosentti ETH Zürichissä
 • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard University:llä ja Ericssonilla
 • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä,
  strategiasta ja teknologian johtamisesta
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Sari Helander, s 1967
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2019
 • Toimitusjohtaja Greenstep Oy:ssä
 • Toiminut aiemmin Posti Group Oyj:n johtajana (Logistiikkaratkaisut). Sitä ennen Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajana sekä Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä controller ja talousjohdon tehtävät
 • LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö:n
  hallintoneuvoston jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Robert Ingman, s.1961
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oy:N ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
 • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
 • Riippumaton yhtiöstä
Mikael Lilius, s. 1949
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
 • Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
 • Metso Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja hallituksen jäsen
 • Diplomiekonomi
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Teuvo Salminen s. 1954
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
 • Glaston Oyj:n ja T2H Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous 2019
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2019 kello 9.00 alkaen Musiikkitalossa Helsingissä.

Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on:

 • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 28.2.2019; ja
 • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 4.3.2019 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Evlille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,61 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 21.3.2019.

Ehdotettu hallitus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen:

Henrik Andersin, s. 1960
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006.
 • Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista.
 • Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Kauppatieteiden maisteri
Robert Ingman, s.1961
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oy:N ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
 • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
Mikael Lilius, s. 1949
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
 • Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
 • Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja hallituksen jäsen
 • Diplomiekonomi
Teuvo Salminen s. 1954
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
 • Glaston Oyj:n ja Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
 • Kauppatieteiden maisteri

Lisäksi osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin:

Fredrik Hacklin, s 1978
 • Professori Vlerick Business Schoolissa, dosentti ETH Zürichissä
 • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard University:llä ja Ericssonilla
 • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä, strategiasta ja teknologian johtamisesta
 • Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
Sari Helander, s 1967
 • Posti Group Oyj, johtaja, Logistiikkaratkaisut
 • Toiminut aiemmin Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajana. Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä erilaiset controller ja talousjohdon tehtävät
 • Oy Samlink Ab:n hallituksen jäsen, East Office:n hallituksen varajäsen ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö:n hallintoneuvoston jäsen
 • Kauppatieteiden maisteri

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous 2018
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2018 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

Ilmoittatuminen ja osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

 • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä keskiviikkona 28.2.2018; ja
 • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 5.3.2018.

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,52 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä noin 12.183.818,40 euroa. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 21.3.2018.

Ehdotettu hallitus

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin:

 • Henrik Andersin
 • Robert Ingman
 • Johanna Lamminen
 • Mikael Lilius
 • Teuvo Salminen

Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous 2017
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2017 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokous 2016
Show content

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2016 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle