Hallinnointi

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee jäsenet merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemus. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen hallituskokoonpanoksi. Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monimuotoinen kokoonpano, joka tukisi Evlin liiketoimintatavoitteita. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään 2 yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat:

 • huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • varmistaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen
 • käsitellä yhtiön ja konsernin toiminnan kannalta laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeät asiat
 • päättää Evli-konsernin liiketoimintastrategiasta sekä vahvistaa budjetti
 • vahvistaa periaatteet, joiden mukaan Evli-konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään
 • valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja Evlin johtoryhmään kuuluvat johtajat
 • päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista etuuksista
 • vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista
 • päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoiset henkilöstöä koskevat asiat.

Hyvän hallinnointitavan mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot.

Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen jäsenet

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2021 Evli Pankki Oyj:n hallitukseen valittiin viisi jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä. Evlin hallitus koostuu sekä alan asiantuntijoista että yhtiön pääomistajista. Yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat: Fredrik Hacklin, Sari Helander ja Teuvo Salminen.

Andersin-Henrik_200x200

Henrik Andersin

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006
 • Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
 • Nokian Panimo Oy:n ja Oy Scripo Ab:n hallituksen puheenjohtaja
 • Kauppatieteiden maisteri. S. 1960
 • Ei riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hacklin_Fredrik_200x200

Fredrik Hacklin

 • Evli Pankin hallituksessa vuodesta 2019
 • Professori ja johtoryhmän jäsen ZHAW School of Management and Law’ssa Zürichissä
 • Dosentti ETH Zürichissä
 • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard Universityssä ja Ericssonilla
 • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä, strategiasta ja teknologian johtamisesta
 • Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri. S. 1978
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Helander_Sari_200x200

Sari Helander

 • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2019
 • CFO, Ramirent Group
 • Toiminut aiemmin Greenstep Oy:n toimitusjohtajana ja partnerina. Sitä ennen Posti Group Oyj:n johtajana (Logistiikkaratkaisut) ja talous- ja rahoitusjohtajana sekä Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot ja erilaiset controller sekä talousjohdon tehtävät
 • Enersense International Oyj:n ja Netum Group Oyj:n hallituksien jäsen 
 • Kauppatieteiden maisteri. S. 1967
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Ingman_Robert_200x200

Robert Ingman

 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
 • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri. S. 1961
 • Riippumaton yhtiöstä
Salminen _Teuvo_200x200

Teuvo Salminen

 • Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
 • Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
 • Glaston Oyj:n ja T2H Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
 • Kauppatieteiden maisteri. S. 1954
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen valiokunnat
Show content

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelujen pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta varmistamaan, että yhtiöllä on sen koko toiminnan kattava, riittävä sisäinen valvontajärjestelmä, huolehtia siitä, että yhtiön riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

 • valvoa yhtiön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • valmistella yhtiökokoukselle tehtävä esitys tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista
 • seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallinnointijärjestelmän edellyttämällä tavalla
 • valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokuutta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Teuvo Salminen (puheenjohtaja), Fredrik Hacklin ja Robert Ingman. Valiokunnan kokoukseen osallistuvat lisäksi tilintarkastajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen tarkastaja. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön työehtoihin ja palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi avustaa hallitusta:

 • johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa
 • palkitsemisjärjestelmän toimivuuden säännöllisen arvioinnin ja noudattamisen valvonnassa.
Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista puheenjohtajana toimii riippumaton hallituksen jäsen. Evlin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Sari Helander (puheenjohtaja) ja Henrik Andersin.
Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka
Show content

Hallituksen koko

Evlin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuoden ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella johtuen useista tekijöistä. Jäseniä katsotaan olevan riittävä määrä, kun hallituksessa on sopivassa suhteessa jatkuvuutta, kokemusta, osaamista, näkemystä ja taustojen monimuotoisuutta sekä hallitus voi luotettavasti täyttää Evlin ja sen liiketoimintojen tarpeet ja valiokuntapaikat. Hallituksen ei tulisi kuitenkaan olla kooltaan niin suuri, että se on este aktiiviselle keskustelulle ja dynaamiselle päätöksenteolle. Hallituksen tosiasialliseen kokoon voi ajoittain vaikuttaa myös pätevien ehdokkaiden saatavuus ja istuvien jäsenten poisjäänti hallituksesta.

Hallituksen riippumattomuus

Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan jäsenen tulee vähintään kerran vuodessa antaa hallitukselle oma arvionsa riippumattomuudesta. Lisäksi yhtiö itse tekee arvion hallussa olevien asiakirjojen ja tarvittaessa julkisten rekistereiden avulla arvioidakseen jokaisen nykyisen jäsenen riippumattomuuden Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monimuotoinen kokoonpano joka tukisi Evlin liiketoimintatavoitteita ja vastaisi seuraavia periaatteita:

 • Hallituksella on kokonaisuutena oltava riittävä osaaminen ja kokemus voidakseen hoitaa sille kuuluvat tehtävät huolellisesti ja tehokkaasti, ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä yhtiön strategiset tavoitteet ja liike-elämän ja muun yhteiskunnan muutokset
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla toisiaan täydentävä koulutus ja osaaminen, sekä kokemusta yhtiön kannalta tärkeiltä toimialoilta
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta hallitustyöskentelystä ja johtotehtävistä elinkeinoelämässä tai muilla yhteiskunnan alueilla
 • Hallituksessa tulisi olla sekä miehiä että naisia mahdollisuuksien mukaan
 • Hallituksen kokoonpanon tulisi olla monimuotoinen myös ikäjakauman ja toimikauden pituuden suhteen.

Lisäksi hallinnointikoodin mukaisesti hallitukseen valituilla henkilöillä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen.

Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja niiden seuranta

Evlin tavoitteena on varmistaa, että hallituksen monimuotoisuus toteutuisi mahdollisimman laajasti. Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta eri toimialoilta sekä monimuotoinen koulutustausta. Lisäksi heillä tulisi olla johtotason kokemusta joko hallitustyöskentelyn tai johtoryhmätyöskentelyn kautta. Tavoitteena on myös, että hallituksessa olisi aina molemmat sukupuolet edustettuna.

Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa, työskentelytapojaan ja monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksyi Evli Pankki Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan 13.12.2017.

Tiedot päivitetty: 1.7.2021