Evli-konsernin www-sivujen käyttöehdot

Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin Evli-konsernin www-sivujen käyttöehtoihin. Käydessänne Evli-konsernin www-sivuilla hyväksytte seuraavat ehdot automaattisesti itseänne sitovaksi. Eri asiakirjat ja sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Palveluntarjoajat

Tietoa Evli-konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta www.evli.com.

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot ovat:

Nimi Evli Oyj
Y-tunnus 3239286-2
Osoite Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081, 00101 Helsinki
Puhelinnumero (09) 4766 90
Sähköpostiosoite info@evli.com

Evli Oyj:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51.

Muut palveluntarjoajat:

Muiden Evli-konserniin kuuluvien palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Informointitarkoitus ja vastuunrajoitus

Nämä verkko-sivut sisältävät yleistä tietoa Evli-konsernista ja sen tuottamista palveluista. Sivujen aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Evli-konsernin käsityksen mukaan kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Evli-konserni ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta.

Mikään näillä sivuilla esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin yhtiöstä ja sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Evli-konserni ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Sivujen sisältö ja kolmannen tuottama tai julkaisema tieto

Evli-konsernilla on ilman ennakkoilmoitusta oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai lopettaa sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Evli-konserni ei vastaa sivuilla olevan aineiston päivityksen viiveistä.
Evli-konsernin www-sivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Evli ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista, johon sen www-sivuilla on linkki.

My Evli -palveluun pääsy

Järjestelmän sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella My Evli -palveluun kirjauduttaessa tai lähetettäessä tietoa Internetin välityksellä. Evli-konserni pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan järjestelmän ja sivujen toimivuudesta, mutta ei vastaa mistään tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai -esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

Sähköpostin käyttö

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Evli-konsernilla ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Evli-konserni ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Puhelut ja sähköiset viestit

Evli tallentaa puhelut, sähköiset viestit ja sähköiset tapaamiset. Tallenteita säilytetään viisi vuotta ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä seitsemän vuotta. Kopio tallenteesta on pyynnöstä asiakkaan saatavilla.

Immateriaalioikeudet

Evli-konsernilla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet näillä sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Informaatiota tai osaa siitä ei saa missään olosuhteissa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Evli-konsernin etukäteistä kirjallista lupaa muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Evli-konsernin ja näiden sivujen käyttäjien väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki syntyvät riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan viimekädessä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä Suomessa Evli-konsernin vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Alueelliset rajoitukset palvelun tarjonnassa

Evli-konserniin kuuluville Suomessa toimiville yhtiöille on myönnetty luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muu toimilupa Suomessa. Tästä syystä nämä sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa asuville henkilöille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan tällaista toimintaa ei ole auktorisoitu.