Hallinnointi

Eettiset periaatteet

1. Johdanto

Evli Pankin hallituksen vahvistamat Evli-konsernin eettiset periaatteet sisältävät yleisiä Evlin toimintaan ja toimintatapoihin liittyviä periaatteita ja ohjeita, joita jokainen Evli-konsernissa työskentelevä ja hallinnossa vaikuttava henkilö on asemastaan, roolistaan tai toimipaikastaan riippumatta velvollinen noudattamaan. Jokaisen Evli-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen vastuulla on lisäksi huolehtia siitä, että eettisiä periaatteita noudatetaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että eettiset periaatteet tunnetaan ja niitä noudatetaan hänen vastuualueellaan. Liiketoimintayksiköiden vastuulla on lisäksi päättää, ovatko yksityiskohtaisemmat ohjeistukset joiltakin osin tarpeen.

Eettisten periaatteiden tai myöhemmin voimaan tulevien säännösten, menettelytapojen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kurinpitotoimenpiteisiin periaatteiden, säännösten, menettelytapojen tai ohjeiden rikkojaa vastaan.

2. Arvot

Evlin tavoitteena on olla johtava suomalainen yksityispankki ja sen tärkein tehtävä on auttaa asiakasta varallisuuden kasvattamisessa. Evli tarjoaa laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varallisuudenhoidossa. Evli pyrkii siihen, että jokainen tarjottu tuote ja palveluratkaisu vastaa asiakkaan tarpeita ja hyödyttää häntä pitkäjänteisesti. Evli kehittää jatkuvasti työntekijöidensä ammattitaitoa, jotta se pysyisi ajan hermolla ja voisi tarjota innovatiivisia ja markkinaan sopivia ratkaisuja.

Evlin toiminnan peruskivi on valettu yrittäjähenkisyydestä, hyvistä suhteista sekä jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä. Rehellisyys ja läpinäkyvyys kuvaavat Evlin jokapäiväistä toimintaa. Evlin työntekijöiden tulee hoitaa tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti sekä käyttäytyä asiallisesti asiakkaita, viranomaisia, yleisöä sekä muita sidosryhmiä ja työtovereitaan kohtaan.

Toiminnan järjestämisessä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja Evlin toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, vahvistettuja toimintaperiaatteita ja ohjeita.

Sijoituksissa pyritään ensisijaisesti saavuttamaan hyvää tuottoa asiakkaiden sijoituksille. Evli huomioi kuitenkin myös ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavat seikat sijoitus- ja yritystoiminnassaan. Evli haluaa vastuullisen sijoittamisen kautta edistää läpinäkyvyyttä ja avointa viestintää asiakkaiden ja Evlin sijoitusammattilaisten välillä.

3. Suhde asiakkaisiin

Evlin liikeideana on tarjota asiakkaille monipuolista ja laadullisesti korkeatasoista palvelua. Evli tuntee asiakkaansa ja perehtyy asiakkaiden liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen asiakkuuden edellyttämässä laajuudessa. Evlin on sitouduttava asiakassuhteeseen niin, että toimeksiantoja toteutettaessa asiakkaan etu on aina etusijalla. Työntekijöiden tulee huomioida, että toimiessaan asiakkaiden kanssa he edustavat aina Evliä. Asiakkaiden kohtelu tulee olla aina yhdenvertaista ja ammattimaista. Jos Evlin ja asiakkaiden välille uhkaa syntyä eturistiriita, pyritään tällaiset tilanteet tunnistamaan ja ehkäisemään jo ennakolta, tai eturistiriidat ratkaisemaan siten, että asiakkaita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti (ks. jäljempänä kohta 8 Eturistiriitatilanteet).

Asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä ja menettelytapoja. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja menettelytavat on annettu asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevassa hallituksen vahvistamassa politiikassa sekä niihin liittyvissä sisäisissä ohjeissa.

Asiakaspalautteisiin ja -valituksiin suhtaudutaan aina vakavasti. Asiakasvalitukset käsitellään viipymättä erillisen asiakasvalituksia koskevan menettelytapaohjeistuksen ja prosessin mukaisesti.

4. Suhde sidosryhmiin

Yhteydenpito eri sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden, kilpailijoiden ja viranomaisten kanssa tulee olla asiallista ja arvostavaa.

Evli vastaa omasta toiminnastaan ja valitsee yhteistyökumppaninsa huolellisesti, jotta toiminnan laatu ja jatkuvuus turvataan. Evli edellyttää, että yhteistyökumppanit noudattavat lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimintaan soveltuvia ohjeita. Yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla Evli-konsernin eettisten periaatteiden mukaista. Ulkoistamisessa noudatetaan erillisen ulkoistamisohjeen mukaisia menettelytapoja.

5. Työntekijän ja Evlin välinen suhde

Evlillä on kirjallinen henkilöstöpolitiikka, jossa on kuvattu Evli-konsernia koskevat keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Evli-konsernin olemassaolon, kasvun ja kehityksen edellytys. Evlin tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkailleen. Tätä lisäarvon tuottamista vahvistetaan luomalla joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja aikaansaada muutosta.

Johdon keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia, ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista sekä toiminnallaan edesauttaa työssä jaksamista ja viihtymistä. Henkilöstöpolitiikan toteuttaminen edellyttää työnantajan ja koko henkilöstön aktiivista työskentelyä avoimen, asiallisen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi työpaikalla.

Työyhteisössä kunnioitetaan toisia ja toimitaan huomaavaisesti, koska työtä tehdään yhdessä yhtiön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Evli kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista.

Evli-konsernilla on koko henkilöstöä koskeva palkitsemismalli. Palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä varmistaa konsernin kannattava kasvu.

Henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella varmistetaan osaltaan liiketoiminnan strategioiden toteutuminen. Jokaisella Evlin työntekijällä tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, kuitenkin siten, että jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Myös esimiesten jatkuva kouluttaminen ja tukeminen muodostavat kiinteän osan Evlin koulutuspolitiikkaa.

Evlin työntekijät eivät tarjoa, vaadi tai ota vastaan asiattomia lahjoja, matkoja tai maksuja. Edustamisesta ja liikelahjoista on erillinen sisäinen ohjeistus.

Konsernin sisäisessä yhteydenpidossa noudatetaan samoja periaatteita kuin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Sisäisen palvelun ja yhteistyön on oltava joustavaa ja Evlin kokonaisedun huomioonottavaa.

Sitovan sääntelyn lisäksi työntekijöiden omaa sijoitustoimintaa koskee korkean eettisyyden vaatimus. Kaikissa tilanteissa asiakkaan edun on oltava ensisijainen, eikä sitä saa loukata. Evlin työntekijä ei saa ajaa omaa taloudellista etuaan vaan tehtyjen päätösten tulee kestää julkista tarkastelua. Omia varoja sijoitettaessa on aina otettava huomioon erillisen ohjeistuksen mukaiset kaupankäyntisäännökset ja -rajoitukset.

Työsuhteen ulkopuoliset luottamus- tai sivutoimet eivät saa vaikuttaa työntekijän kykyyn hoitaa työtään eivätkä heikentää luottamusta Evliä kohtaan.

Jokainen Evlin työntekijä on osa compliancea, riskienhallintaa ja laatuketjua. Lain ja säännösten noudattamiseen, riskienhallintaan tai laatuun liittyvät ongelmat on kerrottava mahdollisimman nopeasti ja oikean sisältöisenä vastuullisille henkilöille tai omalle esimiehelle. Väärän tiedon antaminen tai tiedon piilottaminen ei ole missään tilanteissa sopivaa tai sallittua.

Rikkomuksista ilmoittaminen (Whistleblowing)

Evli on mahdollistanut rikkomuksista ilmoittamisen myös erillisen niin sanotun whistleblowing-menettelyn mukaisesti. Jos työntekijä epäilee johonkin asiaan liittyvän epäeettistä tai lain, säännösten, viranomaisohjeiden taikka Evli-konsernin sisäisten ohjeiden vastaista toimintaa, työntekijöiden käytössä on erillisen ohjeistuksen mukainen rikkomusten ilmoittamismenettely.

6. Viestintä

Sisäinen viestintä

Evlissä sisäinen viestintä on osa toimivaa työyhteisöä. Yksikkö- ja johtotasolla viestintä perustuu avoimeen keskusteluun kasvokkain. Sähköpostia käytetään lähinnä kahdenkeskiseen tai pienemmissä ryhmissä tarkoitettuun viestintään. Koko konsernia koskevissa asioissa viestintäosasto ylläpitää sisäistä informaatioverkostoa, Evlin Intranettiä. Intranettiin päivitetään konsernia koskevat uutiset, ja se toimii yleisenä ohjepankkina. Työntekijöitä kehotetaan seuraamaan Intranettiä päivittäin pysyäkseen tietoisina konsernia koskevista asioista.

Ulkoinen viestintä

Evlin ulkoisen viestinnän periaatteina ovat yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Tavoitteena on, että viestit ovat linjassa Evlin toimintaperiaatteiden kanssa. Jaettavan tiedon on oltava oikeaa ja totuudenmukaista. Tiedon oikeanmukaisuus tarkistetaan aina ennen viestin julkaisua. Evlille on tärkeää, että ulkoinen viestintä seuraa asetettuja standardeja ja tukee Evlin yrityskuvaa.

Evli kannustaa henkilöstöä osallistumaan sosiaaliseen mediaan yhtiön yrityskuvaa tukien. Evlin työntekijät ovat alan ammattilaisia ja tämän ammattilaisuuden esiin tuominen ja näkyvyyden luominen ovat tärkeä osa Evlin yrityskuvan luomisessa. Evlin arvojen mukaisesti jokainen Evlin työntekijä toimii sosiaalisessa mediassa rehellisesti. Sosiaalisessa mediassa viestintä perustuu myös avoimuuteen, hyvään makuun ja vapaaehtoisuuteen.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan aina Evlin ulkoisessa viestinnässä, myös sosiaalisessa mediassa. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ulkoisen viestinnän standardeista ja sähköisen viestinnän käytön periaatteista ja rajoituksista on annettu Evlin sisäisessä ohjeistuksessa.

7. Luottamus ja salassapito

Evlin työntekijöitä sitoo ankara salassapitosäännöstö. Tietojen vaihdossa ja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia pankkisalaisuus- ja tietosuojasäännöksiä ja ohjeita. Työtehtäviä hoidettaessa saadut tiedot asiakkaan taloudellisesta tilasta, liikesalaisuuksista tai muista ei-julkisista asioista on pidettävä salassa ulkopuolisilta.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan myös Evlin sisäisessä toiminnassa, ja salassa pidettävää tietoa käsitellään aina vain siinä laajuudessa kuin se on työtehtävien hoidon kannalta perusteltua.

Myös Evlin omaa liiketoimintaa, työntekijöitä ja hallinnon edustajia koskeva tieto on salassa pidettävää, ja sen käsittelyssä noudatetaan samoja säännöksiä ja ohjeita kuin asiakastietojen osalta.

Luottamuksen ja salassapidon toteuttamiseksi Evlissä noudatetaan ylimmän johdon asettamaa tietoturvapolitiikkaa. Evlin tietoturvapolitiikka asettaa vaatimukset ja määrittää vastuut tietoturvan toteuttamiselle.

8. Eturistiriitatilanteet

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan ja Evlin välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös Evlin ja sen henkilökunnan tai kahden asiakkaan välille.

Evli tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erilaisia tuotteita ja palveluja. Sijoitus- ja oheispalveluita tarjottaessa on mahdollista, että eturistiriitatilanteita saattaa syntyä. Evli pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään eturistiriitatilanteet, joihin voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuvia merkittäviä riskejä. Eturistiriitatilanteet pyritään ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti muun muassa erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että Evlin johto ja henkilöstö hoitavat tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti sekä toteuttavat liiketoimia riittävän itsenäisesti asiakkaiden etujen suojelemiseksi.

Evli kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sijoitusneuvonnassa, sijoitustutkimuksessa, omaisuudenhoidossa, toimeksiantojen välityksessä sekä liikkeeseenlaskupalveluissa.

Eturistiriitojen hallintaa käsitellään näiden eettisten periaatteiden ohella muun muassa Riskienhallintapolitiikassa ja Asiakkaiden tunnistamista ja rahanpesun estämistä koskevissa ohjeissa.

Eturistiriitojen hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Eturistiriitoja hallitaan muun muassa seuraavin keinoin:

  • Henkilöiden ja toimintojen välisen tietojen vaihdon estäminen ja valvominen erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla sekä toimintojen fyysinen erottaminen (ns. kiinanmuurijärjestelyt).
  • Toimintaohjeiden laatiminen tilanteisiin, joissa liikesuhteiden hoitoon liittyy lahjojen tai etujen tarjoamista tai vastaanottamista.
  • Noudattamalla etukäteen sovittuja toimeksiantojen toteuttamista koskevia periaatteita.
  • Laatimalla henkilökunnan ja johdon sivu- ja luottamustoimia koskevat periaatteet.
  • Laatimalla henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisäännöt sekä sijoitustutkimusta koskevat ohjeet.

Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee tämän jälkeen itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Evli voi myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa.

Eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä koskevien hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Tiedot päivitetty: 14.12.2018