Hallinnointi

Tiedonantopolitiikka

1 Yleistä

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiset ja ulkoiset viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Evli Pankki Oyj (”Evli” tai ”yhtiö”) noudattaa ulkoisessa tiedottamisessa. Evli noudattaa viestinnässään EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä Suomen osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listayhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Evli Pankki Oyj:n hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 24.4.2017.

1.1 Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Evlin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhtenäiset olennaiset ja riittävät tiedot Evlin osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Kaikki viestintä perustuu lisäksi Evlin arvoihin ja yhtiön omiin hallinnointiperiaatteisiin.

Evli noudattaa tietojen antamisessa markkinoille seuraavia periaatteita:

 • Tiedot perustuvat tosiasioihin
 • Tiedot julkistetaan ilman viivytystä
 • Tiedottamien on johdonmukaista ja täsmällistä
 • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää.

1.2 Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Evlin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta on yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja IR-päälliköllä. Ylin päätöksenteko koskien ulkoista tiedottamista on hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan.

Pörssitiedotteena julkaistavat säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedotteet hyväksyy yhtiön hallitus. Muut pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen ollessa estynyt talousjohtaja.

Säännöllisen ja muun tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat taloudelliset raportit ja niihin liittyvät mahdolliset täydentävät materiaalit laatii talousjohtaja apunaan talousorganisaatio. Pörssitiedotteet niihin liittyvine täydentävine materiaaleineen laatii IR-päällikkö yhdessä talousorganisaation ja liiketoimintajohdon kanssa ennen luonnosten esittämistä päätettäviksi toimitusjohtajalle tai hallitukselle. IR-päällikkö voi hyväksyä määrämuotoiset pörssitiedotteet pörssiyhtiön ja sen lähipiirin liiketoimista.

1.3 Tiedonjakelu, viestintäkanavat ja tiedon saatavuus

Evlin pääasiallinen sijoittajainformaation tietokanava on yhtiön internetsivu (www.evli.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Sivuston sijoittajatosion tarkoituksena on välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa Evlistä sijoituskohteena ja se jakautuu useampaan alakokonaisuuteen. Sijoittajatosio sisältää etenkin osakkeenomistajille ja analyytikoille suunnattua tietoa yhtiön osakkeista, taloudellisesta kehityksestä, omistuksesta ja hallinnoinnista sekä muuta sijoittaja-materiaalia. Kaikki Evlin tiedotteet ovat saatavilla internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Varmistaakseen tasapuolisen ja samanaikaisen informaation jaon, yhtiö asettaa muun muassa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämänsä aineiston saataville internetsivullaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Evli hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen. Evlillä on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä yhtiön viestinnässä.

1.4 Raportointikielet

Yhtiön viralliset raportointikielet ovat suomi ja englanti. Kaikki pörssitiedotteet ja muu virallinen materiaali julkistetaan samanaikaisesti molemmilla raportointikielillä. Lisäksi Evli julkaisee osavuosikatsauksistaan ja tilinpäätöksestään ruotsinkielisen tiivistelmän.

2 Evlin julkaisemat tiedotteet

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

2.1 Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella säännöllisen ja muun tiedonantovelvollisuuden puitteissa kaikki sellaiset päätökset ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeen arvoon.

2.1.1 Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

Säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyvät keskeiset tiedot taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Evli julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot pörssitiedotteena:

 • Osavuosikatsaukset neljännesvuosittain yhtiön vuosikalenterissa ilmoitettuna päivänä
 • Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuosikalenterissa ilmoitetulla viikolla viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta
 • Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä joko osana toimintakertomusta tai erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä
 • Palkka- ja palkkioselvityksen erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä.

Tieto julkistetaan, kun ne on vahvistettu ja varmistettu, ja hallitus tai yhtiön muu toimivaltainen elin on tehnyt julkistamista koskevan päätöksen. Laissa on määräyksiä viimeisistä julkistamisajankohdista. Ne otetaan huomioon sijoittajakalenteria laadittaessa. Evli julkistaa sijoittajakalenterin pörssitiedotteena ennen tilikauden alkamista.

2.1.2 Muut pörssitiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena myös kaikki sellaiset päätökset ja yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, mutta eivät kuulu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen.

Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä (positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset)
 • Strategiamuutokset
 • Merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • Merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan muutos
 • Merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • Merkittävät yrityskaupat ja yhteisyrityssopimukset
 • Merkittävä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Omien osakkeiden hankinta
 • Päätös osakepohjaisten kannustinohjelmien käyttöönotosta
 • Pörssiyhtiön ja sen lähipiirin liiketoimet

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteena muun muassa:

 • Yhtiökokouskutsun
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Osakepohjaiset kannusjärjestelmät
 • Liputusilmoitukset
2.1.3 Tiedon julkistamisen lykkääminen

Evlin välittömästi koskeva sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman nopeasti, ja sisäpiiritietoa sisältävistä liikeasioista tiedotetaan markkinoita sillä hetkellä, kun niiden katsotaan muuttuvan sisäpiiritiedoksi.

MARin määräysten mukaisesti Evli voi lykätä tiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: (i) tietojen välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Evlin oikeutetut edut, (ii) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja (iii) Evli pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Mikäli Evli Pankin arvioin mukaan sisäpiiritieto poikkeuksellisesti saattaisi liittyvä rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämiseen, tulee Evli Pankin ilmoittaa Finanssivalvonnalle aikomuksestaan lykätä tiedon julkistamista ja saada Finanssivalvonnan lupa lykkäämiselle.

2.2 Lehdistötiedotteet

Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

3 Taloudellinen raportointi

Evli laatii säännöllisesti julkistettavat taloudelliset raporttinsa IFRS:n standardien mukaisesti. Evli raportoi konsernitasolla. Lisäksi yhtiöllä on kolme operatiivista segmenttiä, joita ovat varainhoito ja sijoittaja-asiakkaat, neuvonanto- ja yritysasiakkaat sekä näitä tukevat konsernitoiminnot. Evli raportoi liiketoimintojensa operatiivisesta kehityksestä säännöllisesti.

3.1 Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Tänä aikana Evli ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana konsernin ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa. Tulosjulkistusten ajankohdat ja hiljaiset jaksot julkistetaan Evlin sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterissa.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Evli julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

3.2 Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus

Evli kertoo yhtiön taloudellisesta kehityksestä, kannattavuuden kehityksestä, tase- ja rahoitusasemasta ja näkymistä pääsääntöisesti osavuosikatsauksissaan mukaan lukien tilinpäätöstiedote. Katsaukset sisältävät luvut kuluvan vuoden alusta tarkastelujakson loppuun, edeltävän neljänneksen luvut sekä vertailuluvut molemmille ajanjaksoille. Lisäksi osavuosikatsauksissa raportoidaan hallinnoitavat pääomat ja niiden kehitys, merkittävät tapahtumat katsauskaudella, riskit ja merkittävät epävarmuustekijät sekä tulevaisuuden näkymät.

3.3 Vuosikertomus

Vuosikertomus julkaistaan vuosittain viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomuksen yleisosio sisältää tietoa muun muassa yhtiön päätapahtumista kertomusvuonna ja toimitusjohtajan katsauksen. Vuosikertomuksen tilinpäätösosio on jaettu konsernitilinpäätökseen ja emoyhtiön tilinpäätökseen. Tilinpäätökset sisältävät muun muassa tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedostot. Virallinen tilintarkastettu konsernitilinpäätös on saatavilla Evlin internetsivuilla (www.evli.com) viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

3.4 Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjaus

Evlin hallitus määrittelee strategiaprosessin yhteydessä yhtiön taloudelliset tavoitteet ja arvioi muutostarpeet. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteilla tai osavuosikatsausten yhteydessä.

Evli kertoo tulevaisuudennäkymistään antamalla vuosittain arvion todennäköisestä tulevasta kehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa, joka julkistetaan pörssitiedotteella. Lisäksi Evli arvioi tulevaa kehitystään osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöstiedotteessa. Johtuen rahoitusmarkkinoiden heikosta ennustettavuudesta yhtiö ei anna tarkkoja tulosennusteita, mutta pyrkii ohjeistamaan parhaan kykynsä mukaan yleiset suuntaviivat tulevasta kehityksestä.

Evli seuraa markkinoiden tulosodotuksia. Evli ei korjaa analyytikkoennusteita, eikä kommentoi yhtiön arvostusta tai osakkeen hinnan kehitystä. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi yhtiön antamista arvioista, kiinnittää Evli erityistä huomiota viestintänsä täsmällisyyteen ja ansaintalogiikan selittämiseen.

3.5 Tulosvaroitukset

Evli julkistaa viivytyksettä tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema ja/tai tulevaisuuden näkymän poikkeavan merkittävästi, joko myönteisesti tai kielteisesti, yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista ja tällaisella poikkeamalla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Tulosvaroituspäätös pohjautuu Evlin aikaisemmin antamiin tietoihin ja sitä tehtäessä huomioidaan myös vallitseva markkinatilanne. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön hallitus.

4 Mediasuhteet ja yhtiön edustaminen

Evli pyrkii vastaamaan median kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja tapaamaan median edustajia aktiivisesti. Evlin viestintätiimi koordinoi mediatapaamiset. Tapaamisiin osallistuu Evlin ylintä johtoa tai muita yhtiön edustajia, aihealueesta riippuen. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Evlistä, sen toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Keskustelut median kanssa perustuvat Evlin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä lausunnoissa ei saa antaa Evlin aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

4.1 Evlin edustajat mediassa

Vain valtuutetut henkilöt saavat antaa Evliin liittyviä julkisia lausuntoja. Evlin strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä kommentoivat ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Lisäksi Evlillä on edustajia, joilla on oikeus antaa lausuntoja yhtiön nimissä. Nimettyjä edustajia ovat:

 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa
 • Toimitusjohtaja ja talousjohtaja erityisesti yhtiön taloudellista kehitystä koskevissa asioissa
 • Liiketoimintayksiköiden johtajat oman liiketoimintaansa palveluita ja tuotteita koskevissa asioissa
 • Evlin analyytikot, salkunhoitajat ja muut työntekijät voivat antaa lausuntoja koskien edustamaansa tuotetta tai palvelua

Mediasuhteista vastaa Markkinointi- ja viestintätiimi.

Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

Evlin edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

4.2 Yhteydenpito sijoittajiin ja analyytikoihin

Evli pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin ja tapaa heitä säännöllisesti kertoakseen yhtiöstä, sen toimintamallista, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Markkinointi- ja viestintätiimi laatii tapaamisten esitysmateriaalit, tekee markkina- ja omistajaseurantaa sekä kerää sijoittajapalautetta yhtiön hallituksen ja johdon käyttöön. Sijoittajatapaamisten keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

4.3 Huhut ja tietovuodot

Evli ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai liikekumppanien toimia tai analyytikkojen arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten olennaisten ja selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja. Mikäli luottamuksellista Evliä koskevaa ja yhtiön osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen ilman viivästystä. Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta.

5 Sisäpiiriohje

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Evli noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MARia ja Finanssivalvonnan määräyksiä. Evli noudattaa 30 vuorokauden pituista suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, kuten osavuosikatsauksia, puolivuotiskatsauksia ja tilinpäätöstä. Tänä aikana Evlin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja muut Evlin työntekijät, jotka osallistuvat näiden tulosjulkistusten valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Evlin liikkeeseenlaskemia arvopapereita.

Yhtiö laatii kaikista sisäpiiritietoa sisältävistä projekteista sisäpiiriläislistan. Sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti sisäpiiriläisyydestä ja kerrotaan sisäpiiriläisiä koskevista velvollisuuksista.

Tarkempi kuvaus sisäpiirihallinnosta

6 Kriisiviestintä

Evlillä on erillinen jatkuvuussuunnitelma kriisitilanteiden varalle. Jatkuvuussuunnitelma sisältää kriisiviestintäsuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Kriisin sattuessa yhtiön toimitusjohtajalle on tiedotettava asiasta viipymättä. Kriisin laajuuden ja luonteen mukaan yhtiön toimitusjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Tiedot päivitetty: 2.6.2020