Henkilötietojen käyttö Evli Pankissa

Evli-konsernin toiminnassa tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen henkilötietojen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota.

Evli-konserni käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja suoramarkkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Evli-konsernissa on useita henkilörekisterejä, joista kustakin on laadittu erillinen tietosuojaseloste. Evli-konsernin asiakasrekisterin, asiakassuhderekisterin ja suoramarkkinointirekisterin tietosuojaselosteet löytyvät tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Pankkisalaisuus rajoittaa Evli-konsernin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat, tai lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

Evli Pankki säilyttää asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tietojen käyttötarkoituksista ja Evli noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan tietojen säilyttämisessä.

Evli Pankilla on lain mukaan oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille Evli-konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin Evli Pankkia. Tietoja saadaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, riskienhallintaan ja suoramarkkinointiin. Tietoja Evli-konserniin kuuluvista yhtiöistä löytyy osoitteesta www.evli.com - yhteystiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella jokaisella on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietoja Evli-konsernissa. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi, mikäli talletetut tiedot ovat virheellisiä, niissä on puutteita tai niiden säilyttämiseen ei ole voimassa olevaa perustetta. Rekisteröity voi myös pyytä itse rekistereihin toimittamansa tiedot itselleen siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Evli Pankin asiakkailla on mahdollisuus itse tarkistaa ja hakea tietojaan My Evli -verkkopalvelusta. Asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista suoramarkkinointia varten kerättyjä tietoja ja suostumuksia voi tarkastella ja hallinnoida itsepalveluna – kts. ohjeet suoramarkkinoinnin hallinnasta. Tietojen käsittelyä on kuvattu tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

Rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa kieltää Evli Pankkia käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoi­tuk­seen. Suoramarkkinointirekisteristä rekisteröity poistaa ja hallinnoi tietojaan itse. Asiakasrekisteriin suoramarkkinointikielto merkitään asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Evli Pankki ei tee rekisteröityä koskevia merkittäviä päätöksiä pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn ja profilointiin perustuen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, soveltuvan lainsäädännön lupaa tai kun automaattinen päätöksen teko on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Automaattisen päätöksen teon olemassa olosta ilmoitetaan palvelun yhteydessä ja päätöksistä voi aina valittaa Evli Pankki Oyj:lle.

Edellä mainitut tiedustelut, pyynnöt, kiellot ja valitukset tulee toimittaa osoitteeseen Evli Pankki, Sijoittajapalvelu, PL 1081, 00101 Helsinki. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojaselosteet

Asiakastietorekisteri – Tietosuojaseloste

Asiakassuhderekisteri – Tietosuojaseloste

Suoramarkkinointirekisteri - Tietosuojaseloste

Rekrytointirekisteri – Tietosuojaseloste

Yhtiökokousrekisteri - Tietosuojaseloste