Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. Me Evlissä haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Evlin ilmastotavoitteet

 Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja on asettanut erilliset välitavoitteet.

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

ESG-prosessi

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Show content

Kaikki Evlin osake- ja korkorahastot noudattavat yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

1. Vastuullisuustekijöiden analyysi ja ESG-arvosanojen laskeminen

Aktiivisia sijoituksia analysoidaan säännöllisesti ESG-tekijöiden (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto) kannalta. Jokaiselle rahastolle ja suorille osakesijoituksille lasketaan ESG-arvosana, joka kuvastaa, kuinka hyvin yhtiöt ovat kokonaisuutena huomioineet vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

2. YK:n Global Compact -periaatteiden seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Seuraamme sijoituskohteitamme säännöllisesti ja pyrimme vaikuttamaan yhtiöiden toimintatapoihin. Jos huomaamme yrityksen rikkovan YK:n Global Compact -aloitteessa määriteltyjä ihmisoikeuksien, työelämän standardien, ympäristön tai korruption vastaisen toiminnan periaatteita, pyrimme vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai suljemme sen pois sijoituksista. Osallistumme myös erilaisiin yhteisvaikuttamisen hankkeisiin muiden sijoittajien kanssa sekä osallistumme yhtiökokouksiin Suomessa.

3. Yhtiöiden poissulkeminen sijoituskohteista

Jotkin toimialat on suljettu kokonaisuudessaan pois sijoituskohteista. Kaikissa Evlin osake- ja korkorahastoissa sekä suorissa osakesijoituksissa noudatetaan yleisiä poissulkemisen periaatteita, minkä lisäksi osassa rahastoissa noudatetaan laajamittaisempia poissulkemisen kriteereitä. Lue lisää poissulkemisen kriteereistä.

4. Sijoitusten vastuullisuustekijöistä raportointi asiakkaille

Evlin vastuullinen sijoittaminen lähtee läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta, minkä takia raportoimme vastuullisuustekijöistä kattavasti asiakkaille. Vastuullisuusraportointimme koostuu rahastojen ESG-raporteista, asiakaskohtaisista salkkuraporteista sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteista

Ilmastoperiaatteet

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkista, ja haluamme olla osaltamme hillitsemässä sitä vastuullisen sijoitustoiminnan keinoin. Evlin kaikissa sijoituksissa noudatetaan yhtiön ilmastoperiaatteita.

Ilmastoperiaatteet

Lue lisää Evlin ilmastoperiaatteista

Evlin oma ilmastoriskien raportointi

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka kautta tarkastellaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Raportoimme Evli Pankin ilmastoriskeistä TCFD:n ohjeistusta mukaillen. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuoden 2019 yritysvastuuraportissa. Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

Poissulkeminen

Poissulkeminen on yksi konkreettisimmista tavoista toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlissä noudatetaan kaksivaiheista poissulkemista: kaikkia rahastoja ja sijoituskohteita koskevat tietyt periaatteet*, minkä lisäksi osa rahastoista noudattaa laajempia poissulkemisen kriteereitä.

Poissulkemisen kriteerit
*5 %:n liikevaihtoraja

Kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi
Show content

Evli Pankki Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on 18.2.2021 hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Näitä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Evli Pankki Oyj:n ja Aurator Varainhoito Oy:n sijoittaessa asiakkaidensa omaisuudenhoidossaan olevia varoja ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan sekä Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin sekä sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita ja alla sanalla ”Evli” viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin.

Euroopan unionissa vireillä oleva lainsäädäntömuutos edellyttää jatkossa, että sijoituspalvelua tarjoavat yritykset selvittävät asiakkaiden sijoituksia koskevia vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä preferenssejä sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä. Uuden sääntelyn voimaantullessa Evli selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyys- ja vastuullisuuspreferenssit omaisuudenhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Evli huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat:

Yllä olevissa periaatteissa on kuvattu, miten Evli tunnistaa ja analysoi kestävyysvaikutuksia sekä niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat Evlin toimintatavat näihin liittyen. Haitallisista kestävyysvaikutuksista yksi esimerkki on mahdolliset niin sanotut normirikkomukset eli YK Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita rikkovat toimet, joihin Evli on määritellyt systemaattisen toimintatavan. Seuraamme suorien osakesijoitusten ja Evlin rahastojen osalta, löytyykö niistä yhtiöitä, jotka rikkoisivat YK:n Global Compactin periaatteita. YK Global Compact on kansainvälinen yritysvastuualoite, joka edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioimista. Se koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen yhdessä salkunhoitajan kanssa ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen tiimi päättää jatkotoimista. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa vaikuttamistoimenpiteet tai siirtää yritys poissuljettujen sijoituskohteiden listalle. Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi.

Evlillä on myös olemassa erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat Evlin käyttämiä omistajaohjauksen keinoja. Evli raportoi rahastojensa ja asiakassalkkujensa vastuullisuudesta rahasto-/ salkkukohtaisilla ESG-raporteilla, joilla on kuvattu laajasti vastuullisuuteen ja kestävyysvaikutuksiin liittyviä indikaattoreita. Omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain julkaistavalla vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksella.

Tietoa omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta tiedonantoasetuksen mukaisesti

Evlin sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen rahastokohtaiset EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/rahastot/rahastojen-arvot ja www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/vaihtoehtorahastot/rahastot.

ESG-integraatio sijoituksissa
Show content

Evlissä vastuullinen sijoittaminen toteutuu ennen kaikkea päivittäisessä sijoitustoiminnassa. ESG-integraatio eli vastuullisuustekijöiden huomioon ottaminen salkunhoidossa on keskeinen osa sijoituspäätöksiä, riskianalyysejä ja yhtiöiden seurantaa.

Miten vastuullisuus toteutuu salkunhoidossa?

Sijoituspäätöksien tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen toimialaan liittyen. Vastuullisuustekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ilmastoperiaatteet ja kaikkia sijoituksia koskevat poissulkemisen kriteerit asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Salkunhoitajat tekevät analyysit yhtiöistä ja toimialoista sekä niiden ESG:hen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisen sijoittamisen tiimi tukee salkunhoitajia heidän työssään ja Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä tekee päätökset vastuullisen sijoittamisen raameista.

Evlin ESG-tietokannan avulla salkunhoitajat saavat yhtiöihin liittyvät vastuullisuustiedot helposti käyttöönsä osake- ja korkosijoituksia ja riskianalyysejä tehdessään. Tietokannasta salkunhoitajat saavat haettua yhtiöiden ESG-arvosanat, tiedot kiistanalaisten toimintojen osuudesta liikevaihdossa, päästötiedot sekä mahdolliset YK Global Compact -rikkomukset ja pystyvät vertaamaan niitä vertailuindeksin vastaaviin tietoihin.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus
Show content

Uskomme vaikuttamisen olevan tärkeä osa vastuullista sijoittamista ja usein poissulkemista tehokkaampi keino pysyvien muutosten aikaansaamiseksi.

Vaikuttamista voidaan tehdä kolmella tavalla: vaikuttamalla yhtiöihin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa, osallistumalla yhtiökokouksiin ja käymällä vastuullisuuskeskusteluja tavanomaisten yhtiötapaamisten yhteydessä. Evlin vaikuttamisen kantavat teemat ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, ihmisoikeuksien noudattaminen, korruption vastaiset toimet, ympäristöasioiden huomioon ottaminen, hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ja vastuullisuustekijöiden raportointi.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus-2

Normirikkomukset ja vaikuttaminen yhtiöihin

Analysoimme aktiivisia valintoja tekevät osake- ja yrityslainarahastot sekä varainhoidon suorat sijoitukset kolmen kuukauden välein mahdollisten YK Global Compact -normirikkomusten ja Evlin ilmastoperiaatteiden osalta.

YK Global Compact on kansainvälinen yritysvastuunormi, joka edellyttää yhtiöiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioon ottamista. Tietoa normirikkomuksista saadaan MSCI:n ja ISS ESG:n tietokannoista sekä muista lähteistä, esimerkiksi uutisista.

Jokainen normirikkomustapaus ja ilmastoperiaatteiden rikkominen käynnistää Evlissä ennalta määrätyn prosessin. Ensin tapaus käsitellään salkunhoitajan kanssa, minkä jälkeen Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi yhtiön tilanteen. Vastuullisen sijoittamisen tiimillä on kaksi  vaihtoehtoa jatkotoimille:

  1. Aloitetaan vaikuttamistoimenpiteet
  2. Omistus myydään pois

Vaikuttamistapaukset koskevat useimmiten ympäristöongelmia, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen johtavia toimia. Evli ei julkista vaikuttamistoimien kohteena olevien yhtiöiden nimiä, sillä se uskoo luottamuksellisesti yhtiön kanssa tapahtuvan vaikuttamisen olevan tehokkaampaa.

Yhteisvaikuttamista tehdään muun muassa Climate Action 100+, CDP:n sijoittajakirjeiden ja PRI:n hankkeiden kautta. Katso yhteisvaikuttamishankkeemme.

Yhtiökokoukset ja äänestäminen

Evli osallistuu yhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin pääosin vain Suomessa, mutta voi toimittaa tämän lisäksi äänestysohjeita valittuihin ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumatta itse kokouksiin. Yhtiökokoukset valitaan niiden esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikuttamismahdollisuuksien perusteella, ja lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee rahaston sijoituspäätöksistä vastaava salkunhoitaja tai vastuullisen sijoittamisen tiimi.

Yhtiötapaamiset

Joidenkin rahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu, että sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja tapaa yhtiöiden edustajia säännöllisesti. Näissä tapaamisissa vastuullisuustekijöitä nostetaan aktiivisesti esille. Myös vastuullisen sijoittamisen tiimi tapaa yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä teemoissa. Kaiken kaikkiaan yhtiötapaamisia on vuositasolla satoja.

Lue lisää omistajaohjauksen periaatteista

Vaikuttavuus ja raportointi
Show content

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteena ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Haluamme raportoida vastuullisuustekijöistä ja vastuullisuustyön tuloksista säännöllisesti ja kattavasti sekä kehittää raportointimenetelmiä jatkuvasti.

Vastuullisuusraportointi

Yksi viimeisimmistä kehityskohteistamme on ollut osake- ja yrityslainarahastojemme vastuullisuusraportoinnin (ESG) uudistaminen. Uudistetut ESG-raportit tarjoavat sijoittajille yhden markkinoiden laajimmista ja monipuolisimmista katsauksista rahastojen vastuullisuuteen. Rahastoraporttien lisäksi Evlin asiakkaat saavat sijoituksistaan salkku- ja sijoituskohtaista vastuullisuusraportointia.

”Läpinäkyvyys on olennainen osa Evlin vastuullista sijoittamista, ja tämän takia meille oli luonnollista aloittaa osake- ja yritysrahastojen julkinen ESG-raportointi ensimmäisenä Suomessa vuonna 2017. Nyt uudistuneilta rahastoraporteiltamme löytyy jo aiemmilta raporteilta tuttuja ESG-tunnuslukuja, kuten ESG-arvosana ja YK:n Global Compact -yritysvastuuanalyysi. Mukana on runsaasti myös uutta analyysiä ilmastomittareiden ja maineriskin osalta”, kertoo Evli Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius.

Ilmastonmuutoksen merkitys jatkaa kasvuaan, joten uudistetut raportit sisältävät useita ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä mittareita ja niistä on muodostettu myös oma kokonaisuutensa. Kokonaisuutena kunkin rahaston ESG-raportti koostuu rahaston perustiedoista, ESG-tunnusluvuista, sijoitusten maineriskiin liittyvistä tunnusluvuista ja ilmastomittareista. Raportilla on nähtävillä myös rahastojen ESG-arvosanojen ja hiilijalanjäljen kehitys sekä rahaston 10 suurinta sijoitusta. Lisäksi raportti kuvaa rahaston ESG-strategian, vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat ja rahastokohtaiset poissulkemiset sekä kertoo tarkemmin Evlin tekemästä vaikuttamistyöstä.

Kuten Evlin aiemmatkin ESG-raportit uudistuneet raportit perustuvat MSCI:n ESG-tietokantaan. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali tietokanta. ESG-raportit ovat saatavilla kunkin rahaston tietosivulta sekä ESG-raporttien yhteenvetosivulta

Vastuullisen sijoittamisen vuosikertomus

Vastuullisuus on tärkeä osa Evlin yritysvastuuraporttia, joka noudattaa soveltuvin osin GRI:n (Global Reporting Initiative) kansainvälisiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tämän lisäksi julkaisemme vuosittain vastuullisen sijoittamisen vuosikertomuksen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin ESG-integraation kehittymisessä yhtiössä sekä vaikuttamis- ja poissulkemistoimenpiteistä.

Tutustu Evlin vastuullisen sijoittamisen vuosikertomukseen

Suomen paras vastuullisessa sijoittamisessa

Evli on palkittu SFR “Responsible Investment Award 2021” -tunnustuksella parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen varainhoito-osaamisesta Suomessa.

Lue lisää

Evli ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön Itämeren hyväksi

Evlille Itämeren suojelu on luonteva askel matkalla hiilineutraaliksi varainhoitajaksi. Tuki Itämeren suojelutyöhön kohdennetaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin.

Lue lisää

ESG-raporttimme tarjovat sijoittajille yhden markkinoiden laajimmista ja monipuolisimmista katsauksista rahastojen vastuullisuuteen.

Tutustu raportteihin

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin uudet ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Lue lisää

Miten valita oikea ESG-strategia?

Oikean strategian valinta on avain kaikkeen onnistuneeseen sijoitustoimintaan. Katso (englanniksi) miten Evli sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoitustoimintaansa.

Evli-Easy ESG

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

”Meidän avullamme sijoittajat voivat olla omalta osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutosta ja asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet”, kertoo Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2020

Vuonna 2020 Evli nosti vastuullisuuden strategiseksi fokusalueeksi ja asetti vastuulliselle sijoittamiselle selkeät tavoitteet vuosille 2020-2021.

Tutustu toimintakertomukseen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet määrittävät Evlin lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen ja kertoo käytettävistä toimintatavoista.

Tutustu periaatteisiin

Evlin ilmastoperiaatteet

Olemme nostaneet ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät toimintatavat entistä merkittävämpään asemaan varainhoidon sijoituksissa.

Tutustu ilmastoperiaatteisiin

Evli Pankin omistajaohjauksen periaatteet

TUTUSTU PERIAATTEISIIN

Vastuullisen sijoittamisen sitoumukset ja yhteisvaikuttamishankkeet

Climate Action100+ -aloite

Kansainvälinen sijoittajien aloite pyrkii vaikuttamaan maailman suurimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Banner-vastuullisen-sijoittamisen-sitoumukset

Ota yhteyttä