Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. Me Evlissä haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin uudet ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

ESG-prosessi

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Show content

Kaikki Evlin aktiiviset osake- ja korkorahastot noudattavat yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

1. Vastuullisuustekijöiden analyysi ja ESG-arvosanojen laskeminen

Aktiivisia sijoituksia analysoidaan säännöllisesti ESG-tekijöiden (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto) kannalta. Jokaiselle rahastolle ja suorille osakesijoituksille lasketaan ESG-arvosana, joka kuvastaa, kuinka hyvin yhtiöt ovat kokonaisuutena huomioineet vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

2. Periaatteiden seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Seuraamme sijoituskohteitamme säännöllisesti ja pyrimme vaikuttamaan yhtiöiden toimintatapoihin. Jos huomaamme yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määriteltyjä periaatteita tai Evlin ilmastoperiaatteita, pyrimme vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai suljemme sen pois sijoituksista. Osallistumme myös erilaisiin yhteisvaikuttamisen hankkeisiin muiden sijoittajien kanssa sekä osallistumme yhtiökokouksiin Suomessa.

3. Yhtiöiden poissulkeminen sijoituskohteista

Jotkin toimialat on suljettu kokonaisuudessaan pois sijoituskohteista. Kaikissa Evlin osake- ja korkorahastoissa sekä suorissa osakesijoituksissa noudatetaan yleisiä poissulkemisen periaatteita, minkä lisäksi osassa rahastoissa noudatetaan laajamittaisempia poissulkemisen kriteereitä. Lue lisää poissulkemisen kriteereistä.

4. Sijoitusten vastuullisuustekijöistä raportointi asiakkaille

Evlin vastuullinen sijoittaminen lähtee läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta, minkä takia raportoimme vastuullisuustekijöistä kattavasti asiakkaille. Vastuullisuusraportointimme koostuu rahastojen ESG-raporteista, asiakaskohtaisista salkkuraporteista sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta.

Näiden periaatteiden lisäksi Evlillä on ilmastoperiaatteet ja -tavoitteet, jotka kuvaavat, miten ilmastonmuutos ja siihen liittyvät vaikutukset huomioidaan sijoituksissa, sekä erilliset vastuullisen sijoittamisen periaatteet vaihtoehtorahastoille.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteista

Ilmastoperiaatteet

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkista, ja haluamme olla osaltamme hillitsemässä sitä vastuullisen sijoitustoiminnan keinoin. Evlin kaikissa sijoituksissa noudatetaan yhtiön ilmastoperiaatteita.

Ilmastoperiaatteet

Lue lisää Evlin ilmastoperiaatteista

Evlin oma ilmastoriskien raportointi

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka kautta tarkastellaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Raportoimme Evlin ilmastoriskeistä TCFD:n ohjeistusta mukaillen. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuoden 2019 yritysvastuuraportissa. Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

Biodiversiteettitiekartta

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen sijoitustoiminnassa on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi vastuullisuuden osa-alueeksi. Evli on laatinut vuosille 2023–2025 varainhoidon biodiversiteettitiekartan, jonka tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys sijoitusten vaikutuksista biodiversiteettiin.

Lue lisää Evlin biodiversiteettitiekartasta

Evlin oma biodiversiteettiraportointi

Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) on markkinalähtöinen, tieteeseen pohjautuva aloite, joka on kehittänyt luontoraportoinnin viitekehyksen rahoitusinstituutioille ja organisaatioille. Evli liittyi TNFD-foorumin jäseneksi vuonna 2022 ensimmäisenä varainhoitajana Suomessa ja tulee Evlin biodiversiteettitiekartan mukaisesti raportoimaan TNFD:n suositusten mukaisesti vuonna 2025 vuoden 2024 tietoihin pohjautuen.

Poissulkeminen

Poissulkeminen on yksi konkreettisimmista tavoista toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlissä noudatetaan kaksivaiheista poissulkemista: kaikkia Evlin aktiivisia osake- ja korkorahastoja ja sijoituskohteita koskevat tietyt periaatteet*, minkä lisäksi osa rahastoista noudattaa laajempia poissulkemisen kriteereitä.

Poissulkemisen-kriteerit-Evlin-rahastoissa_08-2023

Sertifikaatit

Evlin osake- ja yrityslainarahastoille on myönnetty ESG4Real -sertifikaatti vuonna 2023.

Kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi
Show content

Evli Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Näitä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Evli Oyj:n sijoittaessa asiakkaidensa omaisuudenhoidossaan olevia varoja ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan sekä Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin sekä sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita ja alla sanalla ”Evli” viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin.

Sääntelyn mukaisesti Evli selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyysmieltymykset omaisuudenhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Evli huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomiointi Evlin omaisuudenhoidossa sekä rahastoissa tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen ja ilmastoperiaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta siten, ettei toiminta ole ristiriidassa asiakkaan kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden tai sijoitusmieltymysten kanssa. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Rahastokohtaiset tai omaisuusluokkakohtaiset periaatteet voivat vaihdella kestävyysriskien tai pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioinnin tavoissa. Lisäksi rahastokohtaisesti on yksittäisiä tuotteita, jotka eivät ota huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia tai kestävyysriskejä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat:

Yllä olevissa periaatteissa on kuvattu, miten Evli tunnistaa ja analysoi kestävyysvaikutuksia sekä niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat Evlin toimintatavat näihin liittyen. Haitallisista kestävyysvaikutuksista yksi esimerkki on mahdolliset niin sanotut normirikkomukset eli YK Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita rikkovat toimet, joihin Evli on määritellyt systemaattisen toimintatavan. Seuraamme suorien osakesijoitusten ja Evlin rahastojen osalta, löytyykö niistä yhtiöitä, jotka rikkoisivat YK:n Global Compactin periaatteita. YK:n Global Compact on kansainvälinen yritysvastuualoite, joka edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioimista. Se koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen yhdessä salkunhoitajan kanssa ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen tiimi päättää jatkotoimista. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa vaikuttamistoimenpiteet tai siirtää yritys poissuljettujen sijoituskohteiden listalle. Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi. 

Evlillä on myös olemassa erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat Evlin käyttämiä omistajaohjauksen keinoja. Evli raportoi haitallisista kestävyysvaikutuksista vuosittain yhtiötasolla Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti. Lisäksi Evli raportoi osana muuta vastuullisuusraportointia rahastojensa ja asiakassalkkujensa vastuullisuudesta rahasto-/ salkkukohtaisilla ESG-raporteilla, joilla on kuvattu laajasti vastuullisuuteen ja kestävyysvaikutuksiin liittyviä indikaattoreita. Omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain julkaistavalla vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksella.

Tietoa omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta tiedonantoasetuksen mukaisesti

Evlin sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen rahastokohtaiset EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/rahastot/rahastojen-arvot ja evli.com/tuotteet-ja-palvelut/vaihtoehtorahastot/rahastot.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (EN, ET, NL, FR, DE, IT, LT, LV, NO, PT, ES, SV) 

ESG-integraatio sijoituksissa
Show content

Evlissä vastuullinen sijoittaminen toteutuu ennen kaikkea päivittäisessä sijoitustoiminnassa. ESG-integraatio eli vastuullisuustekijöiden huomioon ottaminen salkunhoidossa on keskeinen osa sijoituspäätöksiä, riskianalyysejä ja yhtiöiden seurantaa.

Miten vastuullisuus toteutuu salkunhoidossa?

Sijoituspäätöksien tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen toimialaan liittyen. Vastuullisuustekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ilmastoperiaatteet ja kaikkia sijoituksia koskevat poissulkemisen kriteerit asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Salkunhoitajat tekevät analyysit yhtiöistä ja toimialoista sekä niiden ESG:hen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisen sijoittamisen tiimi tukee salkunhoitajia heidän työssään ja Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä tekee päätökset vastuullisen sijoittamisen raameista.

Evlin ESG-tietokannan avulla salkunhoitajat saavat yhtiöihin liittyvät vastuullisuustiedot helposti käyttöönsä osake- ja korkosijoituksia ja riskianalyysejä tehdessään. Tietokannasta salkunhoitajat saavat muun muassa haettua yhtiöiden ESG-arvosanat, tiedot kiistanalaisten toimintojen osuudesta liikevaihdossa, päästötiedot sekä mahdolliset YK Global Compact -rikkomukset ja pystyvät vertaamaan niitä vertailuindeksin vastaaviin tietoihin.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus
Show content

Uskomme vaikuttamisen olevan tärkeä osa vastuullista sijoittamista ja usein poissulkemista tehokkaampi keino pysyvien muutosten aikaansaamiseksi.

Vaikuttamista voidaan tehdä kolmella tavalla: vaikuttamalla yhtiöihin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa, osallistumalla yhtiökokouksiin ja käymällä vastuullisuuskeskusteluja tavanomaisten yhtiötapaamisten yhteydessä. Evlin vaikuttamisen kantavat teemat ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, ihmisoikeuksien noudattaminen, korruption vastaiset toimet, ympäristöasioiden huomioon ottaminen, hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ja vastuullisuustekijöiden raportointi.

Normirikkomukset ja vaikuttaminen yhtiöihin

Analysoimme aktiivisia valintoja tekevät osake- ja yrityslainarahastot sekä varainhoidon suorat sijoitukset kolmen kuukauden välein mahdollisten kansainvälisten periaatteiden (YK:n Global Compactin periaatteet, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määritellyt periaatteet) rikkomusten ja Evlin ilmastoperiaatteiden osalta.

Esimerkiksi YK:n Global Compact on kansainvälinen yritysvastuunormi, joka edellyttää yhtiöiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioon ottamista. Tietoa normirikkomuksista saadaan MSCI:n ja ISS ESG:n tietokannoista sekä muista lähteistä, esimerkiksi uutisista.

Jokainen normirikkomustapaus ja ilmastoperiaatteiden rikkominen käynnistää Evlissä ennalta määrätyn prosessin. Ensin tapaus käsitellään salkunhoitajan kanssa, minkä jälkeen Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi yhtiön tilanteen. Vastuullisen sijoittamisen tiimillä on kaksi  vaihtoehtoa jatkotoimille:

  1. Aloitetaan vaikuttamistoimenpiteet
  2. Omistus myydään pois

Vaikuttamistapaukset koskevat useimmiten ympäristöongelmia, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen johtavia toimia. Evli ei julkista vaikuttamistoimien kohteena olevien yhtiöiden nimiä, sillä se uskoo luottamuksellisesti yhtiön kanssa tapahtuvan vaikuttamisen olevan tehokkaampaa.

Yhteisvaikuttamista tehdään muun muassa Climate Action 100+, CDP:n sijoittajakirjeiden ja PRI:n hankkeiden kautta. Katso yhteisvaikuttamishankkeemme.

Yhtiökokoukset ja äänestäminen

Evli osallistuu yhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin pääosin vain Suomessa, mutta voi toimittaa tämän lisäksi äänestysohjeita valittuihin ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumatta itse kokouksiin. Yhtiökokoukset valitaan niiden esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikuttamismahdollisuuksien perusteella, ja lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee rahaston sijoituspäätöksistä vastaava salkunhoitaja tai vastuullisen sijoittamisen tiimi.

Yhtiötapaamiset

Joidenkin rahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu, että sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja tapaa yhtiöiden edustajia säännöllisesti. Näissä tapaamisissa vastuullisuustekijöitä nostetaan aktiivisesti esille. Myös vastuullisen sijoittamisen tiimi tapaa yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä teemoissa. Kaiken kaikkiaan yhtiötapaamisia on vuositasolla satoja.

Lue lisää omistajaohjauksen periaatteista

Vaikuttavuus ja raportointi
Show content

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteena ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Haluamme raportoida vastuullisuustekijöistä ja vastuullisuustyön tuloksista säännöllisesti ja kattavasti sekä kehittää raportointimenetelmiä jatkuvasti.

Vastuullisuusraportointi

Yksi viimeisimmistä kehityskohteistamme on ollut osake- ja yrityslainarahastojemme vastuullisuusraportoinnin (ESG) uudistaminen. Uudistetut ESG-raportit tarjoavat sijoittajille yhden markkinoiden laajimmista ja monipuolisimmista katsauksista rahastojen vastuullisuuteen. Rahastoraporttien lisäksi Evlin asiakkaat saavat sijoituksistaan salkku- ja sijoituskohtaista vastuullisuusraportointia.

Ilmastonmuutoksen merkitys jatkaa kasvuaan, joten uudistetut raportit sisältävät useita ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä mittareita ja niistä on muodostettu myös oma kokonaisuutensa. Kokonaisuutena kunkin rahaston ESG-raportti koostuu rahaston perustiedoista, ESG-tunnusluvuista, sijoitusten maineriskiin liittyvistä tunnusluvuista ja ilmastomittareista. Raportilla on nähtävillä myös rahastojen ESG-arvosanojen ja hiilijalanjäljen kehitys sekä rahaston 10 suurinta sijoitusta. Lisäksi raportti kuvaa rahaston ESG-strategian, vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat ja rahastokohtaiset poissulkemiset sekä kertoo tarkemmin Evlin tekemästä vaikuttamistyöstä.

Kuten Evlin aiemmatkin ESG-raportit uudistuneet raportit perustuvat MSCI:n ESG-tietokantaan. MSCI on riippumaton ESG-analyysia tekevä yhtiö, jolla on laaja globaali tietokanta. ESG-raportit ovat saatavilla kunkin rahaston tietosivulta sekä ESG-raporttien yhteenvetosivulta

Vastuullisen sijoittamisen vuosikertomus

Vastuullisuus on tärkeä osa Evlin yritysvastuuraporttia, joka noudattaa soveltuvin osin GRI:n (Global Reporting Initiative) kansainvälisiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tämän lisäksi julkaisemme vuosittain vastuullisen sijoittamisen vuosikertomuksen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin ESG-integraation kehittymisessä yhtiössä sekä vaikuttamis- ja poissulkemistoimenpiteistä.

Tutustu Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomukseen

Vastuullisen sijoittamisen painopistealueet Evlissä 2022-2023

Vastuullisen sijoittamisen painopitealueet 2022-2023_laatikot 1-3

Vastuullisen sijoittamisen painopitealueet 2022-2023_laatikot 4-6

Yritysvastuuraportti 2023

Evlissä vastuullisuus on jo vuosien ajan ollut olennainen osa liiketoimintaa. Lue Evlin toiminnan vastuullisuudesta yritysvastuuraportistamme.

Tutustu yritysvastuuraporttiin

Lapsen oikeuksien toteutuminen on myös yritysten ja sijoittajien vastuulla

Evli on ottanut lapsen oikeudet yhdeksi fokusalueeksi vastuullisen sijoittamisen työssään, sillä sijoittajilla on valtaa vaikuttaa siihen, miten lapsen oikeudet toteutuvat yritystoiminnassa.

Lue lisää

Suomen paras vastuullisessa sijoittamisessa

Evli arvioitiin Kantar Prosperan "External Asset Management 2023 Finland" -tutkimuksessa parhaaksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa.

Lue lisää

Miten valita oikea ESG-strategia?

Oikean strategian valinta on avain kaikkeen onnistuneeseen sijoitustoimintaan. Katso (englanniksi) miten Evli sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoitustoimintaansa.

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

”Meidän avullamme sijoittajat voivat olla omalta osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutosta ja asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet”, kertoo Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus

Vastuullisuus on Evlin strategian ytimessä ja perustuu läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Tutustu, miten Evlissä toteutettiin vastuullista sijoittamista vuonna 2022.

Tutustu toimintakertomukseen

Vastuullisen sijoittamisen sitoumukset ja yhteisvaikuttamishankkeet

Climate Action100+ -aloite

Kansainvälinen sijoittajien aloite pyrkii vaikuttamaan maailman suurimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Banner-vastuullisen-sijoittamisen-sitoumukset

Ota yhteyttä