Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. Me Evlissä haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ilmastoperiaatteet

Olemme nostaneet ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät toimintatavat entistä merkittävämpään asemaan varainhoidon sijoituksissa.

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

ESG-prosessi

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Show content

Kaikki Evlin osake- ja korkorahastot noudattavat yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

1. Vastuullisuustekijöiden analyysi ja ESG-arvosanojen laskeminen

Aktiivisia sijoituksia analysoidaan säännöllisesti ESG-tekijöiden (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto) kannalta. Jokaiselle rahastolle ja suorille osakesijoituksille lasketaan ESG-arvosana, joka kuvastaa, kuinka hyvin yhtiöt ovat kokonaisuutena huomioineet vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

2. YK:n Global Compact -periaatteiden seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Seuraamme sijoituskohteitamme säännöllisesti ja pyrimme vaikuttamaan yhtiöiden toimintatapoihin. Jos huomaamme yrityksen rikkovan YK:n Global Compact -aloitteessa määriteltyjä ihmisoikeuksien, työelämän standardien, ympäristön tai korruption vastaisen toiminnan periaatteita, pyrimme vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai suljemme sen pois sijoituksista. Osallistumme myös erilaisiin yhteisvaikuttamisen hankkeisiin muiden sijoittajien kanssa sekä osallistumme yhtiökokouksiin Suomessa.

3. Yhtiöiden poissulkeminen sijoituskohteista

Jotkin toimialat on suljettu kokonaisuudessaan pois sijoituskohteista. Kaikissa Evlin osake- ja korkorahastoissa sekä suorissa osakesijoituksissa noudatetaan yleisiä poissulkemisen periaatteita, minkä lisäksi osassa rahastoissa noudatetaan laajamittaisempia poissulkemisen kriteereitä. Lue lisää poissulkemisen kriteereistä.

4. Sijoitusten vastuullisuustekijöistä raportointi asiakkaille

Evlin vastuullinen sijoittaminen lähtee läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta, minkä takia raportoimme vastuullisuustekijöistä kattavasti asiakkaille. Vastuullisuusraportointimme koostuu rahastojen ESG-raporteista, asiakaskohtaisista salkkuraporteista sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteista

Ilmastoperiaatteet

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkista, ja haluamme olla osaltamme hillitsemässä sitä vastuullisen sijoitustoiminnan keinoin. Evlin kaikissa sijoituksissa noudatetaan yhtiön ilmastoperiaatteita.

Ilmastoperiaatteet

Lue lisää Evlin ilmastoperiaatteista

Evlin oma ilmastoriskien raportointi

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka kautta tarkastellaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Raportoimme Evli Pankin ilmastoriskeistä TCFD:n ohjeistusta mukaillen. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuoden 2019 yritysvastuuraportissa. Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

Poissulkeminen

Poissulkeminen on yksi konkreettisimmista tavoista toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlissä noudatetaan kaksivaiheista poissulkemista: kaikkia rahastoja ja sijoituskohteita koskevat tietyt periaatteet, minkä lisäksi osa rahastoista noudattaa laajempia poissulkemisen kriteereitä.

Poissulkemisen kriteerit
*5 %:n liikevaihtoraja

ESG-integraatio sijoituksissa

Show content

Evlissä vastuullinen sijoittaminen toteutuu ennen kaikkea päivittäisessä sijoitustoiminnassa. ESG-integraatio eli vastuullisuustekijöiden huomioon ottaminen salkunhoidossa on keskeinen osa sijoituspäätöksiä, riskianalyysejä ja yhtiöiden seurantaa.

Miten vastuullisuus toteutuu salkunhoidossa?

Sijoituspäätöksien tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen toimialaan liittyen. Vastuullisuustekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, ilmastoperiaatteet ja kaikkia sijoituksia koskevat poissulkemisen kriteerit asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Salkunhoitajat tekevät analyysit yhtiöistä ja toimialoista sekä niiden ESG:hen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisen sijoittamisen tiimi tukee salkunhoitajia heidän työssään ja Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä tekee päätökset vastuullisen sijoittamisen raameista.

Evlin ESG-tietokannan avulla salkunhoitajat saavat yhtiöihin liittyvät vastuullisuustiedot helposti käyttöönsä osake- ja korkosijoituksia ja riskianalyysejä tehdessään. Tietokannasta salkunhoitajat saavat haettua yhtiöiden ESG-arvosanat, tiedot kiistanalaisten toimintojen osuudesta liikevaihdossa, päästötiedot sekä mahdolliset YK Global Compact -rikkomukset ja pystyvät vertaamaan niitä vertailuindeksin vastaaviin tietoihin.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

Show content

Uskomme vaikuttamisen olevan tärkeä osa vastuullista sijoittamista ja usein poissulkemista tehokkaampi keino pysyvien muutosten aikaansaamiseksi.

Vaikuttamista voidaan tehdä kolmella tavalla: vaikuttamalla yhtiöihin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa, osallistumalla yhtiökokouksiin ja käymällä vastuullisuuskeskusteluja tavanomaisten yhtiötapaamisten yhteydessä. Evlin vaikuttamisen kantavat teemat ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, ihmisoikeuksien noudattaminen, korruption vastaiset toimet, ympäristöasioiden huomioon ottaminen, hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ja vastuullisuustekijöiden raportointi.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus-2

Normirikkomukset ja vaikuttaminen yhtiöihin

Analysoimme aktiivisia valintoja tekevät osake- ja yrityslainarahastot sekä varainhoidon suorat sijoitukset kolmen kuukauden välein mahdollisten YK Global Compact -normirikkomusten ja Evlin ilmastoperiaatteiden osalta.

YK Global Compact on kansainvälinen yritysvastuunormi, joka edellyttää yhtiöiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioon ottamista. Tietoa normirikkomuksista saadaan MSCI:n ja ISS ESG:n tietokannoista sekä muista lähteistä, esimerkiksi uutisista.

Jokainen normirikkomustapaus ja ilmastoperiaatteiden rikkominen käynnistää Evlissä ennalta määrätyn prosessin. Ensin tapaus käsitellään salkunhoitajan kanssa, minkä jälkeen Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi yhtiön tilanteen. Vastuullisen sijoittamisen tiimillä on kaksi  vaihtoehtoa jatkotoimille:

  1. Aloitetaan vaikuttamistoimenpiteet
  2. Omistus myydään pois

Vaikuttamistapaukset koskevat useimmiten ympäristöongelmia, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen johtavia toimia. Evli ei julkista vaikuttamistoimien kohteena olevien yhtiöiden nimiä, sillä se uskoo luottamuksellisesti yhtiön kanssa tapahtuvan vaikuttamisen olevan tehokkaampaa.

Yhteisvaikuttamista tehdään muun muassa Climate Action 100+, CDP:n sijoittajakirjeiden ja PRI:n hankkeiden kautta. Katso yhteisvaikuttamishankkeemme.

Yhtiökokoukset ja äänestäminen

Evli osallistuu yhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin pääosin vain Suomessa, mutta voi toimittaa tämän lisäksi äänestysohjeita valittuihin ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumatta itse kokouksiin. Yhtiökokoukset valitaan niiden esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikuttamismahdollisuuksien perusteella, ja lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee rahaston sijoituspäätöksistä vastaava salkunhoitaja tai vastuullisen sijoittamisen tiimi.

Yhtiötapaamiset

Joidenkin rahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu, että sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja tapaa yhtiöiden edustajia säännöllisesti. Näissä tapaamisissa vastuullisuustekijöitä nostetaan aktiivisesti esille. Myös vastuullisen sijoittamisen tiimi tapaa yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä teemoissa. Kaiken kaikkiaan yhtiötapaamisia on vuositasolla satoja.

Lue lisää omistajaohjauksen periaatteista

Vaikuttavuus ja raportointi

Show content

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteena ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Haluamme raportoida vastuullisuustekijöistä ja vastuullisuustyön tuloksista säännöllisesti ja kattavasti sekä kehittää raportointimenetelmiä jatkuvasti.

Rahastokohtaiset raportit

Evli julkaisee kaikista osake- ja yrityslainarahastoistaan julkiset ESG-raportit neljä kertaa vuodessa. Rahastojen sivuilta löytyvien raporttien myötä kuka tahansa pystyy arvioimaan rahastojen tekemien sijoitusten vastuullisuutta.

Raportissa kerrotaan rahaston ESG-arvosana, joka perustuu MSCI:n tuottamaan vastuullisuusdataan. Arvosana annetaan asteikolla AAA-CCC. Yleisarvosanan lisäksi raportoidaan rahaston ESG-arvosanat ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan osa-alueiden suhteen.

Lisäksi rahaston sijoitusten osalta tarkastellaan, noudattavatko ne YK Global Compact - yritysvastuualoitteen periaatteita. YK:n Global Compact -periaatteet edellyttävät ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioimista.

Vastuullisen sijoittamisen vuosikertomus

Vastuullisuus on tärkeä osa Evlin yritysvastuuraporttia, joka noudattaa soveltuvin osin GRI:n (Global Reporting Initiative) kansainvälisiä vastuullisuusraportointistandardeja. Tämän lisäksi julkaisemme vuosittain vastuullisen sijoittamisen vuosikertomuksen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin ESG-integraation kehittymisessä yhtiössä sekä vaikuttamis- ja poissulkemistoimenpiteistä.

Tutustu Evlin vastuullisen sijoittamisen vuosikertomukseen

Miten valita oikea ESG*-strategia?

Oikean strategian valinta on avain kaikkeen onnistuneeseen sijoitustoimintaan. Katso (englanniksi) miten Evli sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoitustoimintaansa.

Evli-Easy ESG

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

”Evli keskustelee yhtiöiden kanssa vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja voi poissulkea yhtiöitä, mikäli korjaavia toimia ei toteuteta. Kiistanalaisten aseiden valmistajat poissuljetaan aina automaattisesti”, kertoo Evli Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius.

Evli Green Corporate Bond -rahasto

20 vuoden yrityslainaosaaminen nyt myös entistä vihreämpänä

Lue lisää

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2019

Evlissä vastuullisuus on tärkeä osa salkunhoitoa. Vastuullisuuteen on luotu systemaattiset prosessit, jotka varmistavat, että vastuullisuus on konkreettisesti osa sijoitustoimintaa.

Lue toimintakertomus

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet määrittävät Evlin lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen ja kertoo käytettävistä toimintatavoista.

Tutustu periaatteisiin

Evli Pankin omistajaohjauksen periaatteet

TUTUSTU PERIAATTEISIIN

Uudistimme rahastojen ESG-raportit

Uudet ESG-raporttimme tarjovat sijoittajille yhden markkinoiden laajimmista ja monipuolisimmista katsauksista rahastojen vastuullisuuteen.

Tutustu

Evlin saavutti korkeimman kansainvälisen vastuullisuusarvosanan

YK:n vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö PRI on myöntänyt kansainvälisessä vertailussa Evlille parhaan arvosanan (A+) strategian ja hallinnoinnin kategoriassa.

Lue lisää

Vastuullisen sijoittamisen sitoumukset ja yhteisvaikuttamishankkeet

Climate Action100+ -aloite

Kansainvälinen sijoittajien aloite pyrkii vaikuttamaan maailman suurimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Banner-vastuullisen-sijoittamisen-sitoumukset

Ota yhteyttä