Sijoittamiseen erikoistunut pankki

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentti sisältää perinteisen varainhoidon ja sijoitusrahastot sekä pääomamarkkinapalvelut ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmenttiin kuuluvat Corporate Finance -neuvonanto, kannustinohjelmien hallinnointi ja yrityksille tarjottava analyysipalvelu. Lisäksi Evli tarjoaa sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Kattavan palvelukokonaisuuden ansiosta Evli pystyy tarjoamaan asiakkailleen heidän erilaisia tarpeitaan vastaavia tuote- ja palveluratkaisuja.

Evlin factsheet

Pitkäjänteistä kasvua ja kehitystä

Evli pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa, että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Kasvutavoitteita tukevat:

  • Vakaa varainhoitopalveluiden myynnin kehitys kotimarkkinoilla. Kotimarkkinoilla varainhoito nauttii vankkaa luottamusta asiakkaiden keskuudessa
  • Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden onnistuneet tuotelanseeraukset ja myynnin kehitys
  • Perinteisten varainhoitopalvelumallien rinnalla vahva panostus digitaalisten palveluiden kehittämiseen
  • Evlin asiantuntemuksen ansiosta kansainvälinen rahastomyynti Eurooppaan on vastaanotettu hyvin
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin vakaa kasvu
  • Evlin vahva vakavaraisuus ja jatkuva kustannustehokkuuden tavoittelu.

Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat

Strategia

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka on johtava varainhoitaja Suomessa ja jolla on nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Strategian kulmakivenä on hyödyntää yhtiön ainutlaatuista sijoitusosaamista tarkkaan valituissa strategioissa maantieteellisesti laajalla alueella.

Strategiakuva_2020_yksinkertaistettu

Asiakkaat
Show content

Asiakaskunnan kasvattaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

Kotimarkkinoilla tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaa johtavana varainhoitajana. Merkittävä markkina-asema pienellä kotimarkkinalla tekee kansainvälisestä kasvusta Evlille luonnollisen tavoitteen. Kansainvälisillä markkinoilla Evli keskittyy valittujen rahastojen myynnin kasvattamiseen institutionaalisille sijoittajille tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden kautta. Kansainvälisen myynnin kannalta Evli hyödyntää ulkomaisten sijoittajien mielikuvaa korkealuokkaisesta luotettavasta pohjoismaisesta boutique-rahastotalosta. Lisäksi Evlin pienempi koko suuriin kansainvälisiin rahastotaloihin verrattuna mahdollistaa ketteryyden sekä henkilökohtaisemman palvelun.

Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen

Evlin visiona on olla asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7. Tuote- ja palveluratkaisujen kehittämisen tavoitteena on kyetä palvelemaan asiakkaita entistä joustavammin ja vastuullisemmin heidän yksilölliset tarpeensa ja tavoitteensa huomioon ottaen. Evlin tuote- ja palvelutarjooman kulmakiviä ovat innovatiiviset instituutiotason tuotteet ja palvelut sekä vahva, arvoihin perustuva yrityskulttuuri. Evlin arvot; yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen sekä eettiset periaatteet toimivat ohjenuorana asiakassuhteiden hoidossa

Tarjooma
Show content

Yksityishenkilöille ja yhteisöille suunnatut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet

Tuote- ja palveluvalikoimaa laajentamisen kulmakivenä on vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden jatkuva kehittäminen asiakkaiden tarpeet huomioiden. Evli tarjoaa suomalaisille yksityishenkilöille ja instituutioille sekä tulevaisuudessa kasvavassa määrin myös kansainvälisille sijoittajille useampia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tavoitteenaan tehdä kyseisestä omaisuusluokasta merkittävä liikevaihdon lähde.

Yritysasiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen

Yritysten omistaja-arvon kasvattamiseen keskittyvää palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti. Yrityksille tarjotaan sekä yritysneuvonantoa ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita, että kannustinohjelmien hallinnointia ja yritysanalyysiä. Tavoitteena on kasvattaa näiden palveluiden myyntiä Suomessa ja Ruotsissa.

Vastuullisuus
Show content

Lisäarvon luonnin kannalta olennaista on myös Evlin kyky integroida vastuullisuus koko liiketoimintaan ja luoda lisäarvoa vastuullisella toiminnalla. Lue lisää Evlin vastuullisuudesta ja vastuullisesta sijoitustoiminnasta.

Digitalisaatio
Show content

Uusia digitaalisia sijoitusratkaisuja ja palvelumalleja

Evli panostaa vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen perinteisten palvelumallien rinnalle. Kehitystyössä tehokkuuden parantaminen on yhtiön menestyksen kannalta kriittistä digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä.

Prosessien automaation, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen

Prosessien automatisaatiolla, ohjelmistorobotiikalla ja tekoälyn hyödyntämisellä on yhä suurempi merkitys sijoituspalvelualan päivittäisessä työssä. Ne vaikuttavat suoraan myös asiakaskokemukseen palveluiden sujuvuuden kautta. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi Evli kasvattaa investointejaan digitaalisiin palveluihin ja toimintatapojensa automatisointiin.

Toimitusjohtajan katsaus

Evlin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailukauteen nähden kolmanneksella ja olivat 24,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 75 prosenttia ja oli 12,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtajan katsaus 7-9/2021