Vastuullisuudella pitkäaikaista lisäarvoa

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta asiakkaamme voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa pitkällä aikavälillä, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvien tekijöiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä ja menestyksekkäänä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja Evlin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme.

Evlin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia paitsi asiakkaiden luottamuksesta myös sen henkilöstön, omistajien, sijoittajien ja yhteiskunnan luottamuksesta. Luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi Evliltä vaaditaan aktiivisuutta, läpinäkyvyyttä, korkeaa etiikkaa ja kaikilta osin vastuullista toimintaa.

Vastuullisuuden perustana ovat Evlin arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen. Näihin arvoihin nojaavat myös yhtiön ja sen työntekijöiden noudattamat eettiset periaatteet, jotka toimivat ohjenuorana asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoidossa sekä yritysvastuun johtamisessa.

Vastuullinen sijoittaminen valokeilassa

Vastuullinen sijoittaminen valokeilassa -videosarjassa keskustelemme alan asiantuntijoiden kanssa vastuullisen sijoittamisen teemoista, trendeistä sekä markkinanäkymistä tuleville vuosille. Aiheina muun muassa ihmisoikeudet, ilmasto sekä biodiversiteettikysymykset. 

Lasten oikeudet sijoittamisessa

Ensimmäisessä jaksossa keskustelemme lasten oikeuksista sijoittamisessa yhdessä Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Outi Kauppisen kanssa. 

 

Yritysvastuuraportti 2023

Evlissä vastuullisuus on jo vuosien ajan ollut olennainen osa liiketoimintaa. Lue Evlin toiminnan vastuullisuudesta yritysvastuuraportistamme.

Tutustu yritysvastuuraporttiin

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Lue lisää

Yritysvastuun painopistealueet

Yritysvastuun painopistealueet_2

 

Vastuullinen sijoittaminen
Show content

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Evlin missiona on asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan.
Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. Me Evlissä haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tutustu Evlin vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullinen työnantaja
Show content

Työnantajana olemme sitoutuneet luomaan työntekijöillemme ja työnhakijoillemme vastuullisia ja laadukkaita kokemuksia työelämästä. Oikeudenmukaisuus, joka kattaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden, on olennainen osa Evlin vastuullisuutta. Evlissä jokainen liiketoimintayksikkö vastaa siitä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon jokapäiväisessä työssä ja että koko henkilökunta on toteuttamassa vastuullisuutta käytännössä. 

Lue lisää Evlistä vastuullisena työnantajana

Lue lisää Evlistä työpaikkana

Vastuullinen hallinnointi
Show content

Evli on sitoutunut toiminnassaan ottamaan huomioon sekä sen välittömät, että välilliset ympäristövaikutukset. Yhtiön toiminta perustuu aina hyvään hallintotapaan, lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. Evlin pääkonttori sijaitsee Suomessa, minkä lisäksi yhtiöllä on sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden kautta toimintaa Ruotsissa ja Arabiemiraateissa. Vero maksetaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti jokaisessa toimintamaassa.

Taloudellinen vastuullisuus on Evlin toiminnan perusedellytys. Taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukyvyn ylläpitämistä, vahvaa suoritustasoa sekä hyvää tuloskehitystä. Vastuullinen toiminta luo pitkäaikaista lisäarvoa omistajille. Näin vastataan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristökehityksen megatrendien luomiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Evli haluaa olla kiinnostava omistuskohde niin osinkotuottojen kuin arvonnousunkin osalta. Yhtiö välttää turhia riskejä ja keskittyy maltilliseen ja pitkäjänteiseen kasvuun. Näihin tavoitteisiin päästään jatkuvan kustannustehokkuuden, kasvupanostusten ja vakavaraisuuden avulla.

Lue lisää Evlistä sijoituskohteena

Vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä Evlin tavoitteena on:

Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia

Evli haluaa tarjota tuotteita ja palveluita, joiden avulla voidaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Kehittämällä jatkuvasti mm. vastuullisia sijoitustapoja ja hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia Evli voi tarjota ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia tuote- ja palveluratkaisuja.

Estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Evli on velvoitettu estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tätä varten Evlillä on selkeät, koko henkilökuntaa koskevat toimintaohjeet. Henkilöstöä myös koulutetaan vuosittain. Evli on ottanut aktiivisen roolin myös toimialan sääntelyn ja hyvien toimintatapojen kehittämisessä.

Tukea suomalaista yrittäjyyttä

Yrittäjätaustansa ja -osaamisensa ansiosta Evlillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea yrittäjiä ja yrittämisen edellytyksiä yhteiskunnassa. Olemme suomalaista kasvu- ja perheyrittäjyyttä edistävän EY Entrepreneur of the Year -ohjelman monivuotinen kumppani.

Ota yhteyttä