Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Tilikaudesta 2020 lähtien Evlin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkitsemisen periaatteet määritellään palkitsemispolitiikassa. Palkitsemispolitiikka käsitellään ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemista koskeva raportointi

Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Raportti sisältää ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukainen palkitsemisraportti tulee laadittavaksi tilikaudesta 2020 ja käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2021.

Hallinnointikoodit ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Evli-konsernin palkitsemismalli

Evli Pankki Oyj:n palkitsemismalli kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä. Evli-konsernin palkitsemismallin tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön henkilökunta pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

Palkitsemismalli koostuu seuraavista osioista:

  1. Kiinteät palkat ja palkkiot: Kiinteä ja kilpailukykyinen peruspalkka muodostaa vakaan pohjan perustoimintojen ylläpitämiselle sekä niiden kehittämiselle.
  2. Muuttuvat palkkiot: Lyhyen aikavälin kasvua ja strategisten tavoitteiden saavuttamista edesauttaakseen yhtiöllä on olemassa vuosittain vahvistettava muuttuviin palkkioihin perustuva palkitsemismalli. Palkitsemismalli on sidottu yhtiön taloudelliseen menestykseen, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamiseen sekä vakavaraisuuden varmistamiseen.
  3. Pitkän ajan kannustin- ja sitouttamisohjelmat: Hallituksen avainhenkilöille määräämillä pitkän aikavälin kannustinohjelmilla pyritään tukemaan yhtiön strategista kehitystä ja sitouttamaan avainhenkilöitä sen toimintaan.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen keskuudestaan nimittämä palkitsemisvaliokunta laatii yhdessä johdon kanssa hallituksen antamiin tavoitteisiin perustuvan palkitsemismallin, joka määrittelee Evli-konsernin muuttuvat palkkiot. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista puheenjohtajana toimii riippumaton hallituksen jäsen. Hallitus käsittelee ja hyväksyy palkitsemismallin vuosittain. Hallitus päättää myös pitkäaikaisista kannustinohjelmista ja optio-oikeuksien tai osakepohjaisten kannustimien jakamisesta.

Palkitsemismalli noudattaa kulloinkin voimassa olevaa palkitsemista koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Palkitsemismallin toimivuutta ja sen tuloksia seurataan palkitsemisvaliokunnassa. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valvoo palkitsemismallin noudattamista sekä yhtiön riskinottajien ja riskienvalvonnasta ja muista valvontatoiminnoista vastaavien henkilöiden palkitsemista. Yhtiön sisäinen tarkastus suorittaa vuosittain palkitsemista koskevan tarkastuksen.

Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Palkkioita koskevan esityksen valmistelusta vastaa pääomistajat.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit vahvistaa Evli-konsernin hallitus. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset palkitsemiseen liittyvistä asioista hallituksen päätöksentekoa varten. Sekä toimitusjohtaja että johtoryhmän jäsenet kuuluvat Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Kiinteät palkat ja palkkiot

Palkitsemisessa kiinteiden palkkojen merkitys on yhtiössä suuri. Yhtiö pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen kilpailukykyisen palkkatason, jolla voidaan varmistaa osaavan henkilökunnan jatkaminen yhtiön palveluksessa. Kiinteät palkat nousevat joko työehtosopimuksen mukaisten korotusten perusteella tai esimiehen tekemän henkilölle kohdistuvan henkilökohtaisen korotuksen perusteella. Konsernissa ei ole erillisiä merkittäviä luontaisetuja.

Muuttuvat palkkiot

Evli-konsernin palkitsemismalli kattaa koko konsernin henkilöstön. Palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Palkitsemis- mallin mukainen palkitseminen on sidottu koko konsernin taloudelliseen menestykseen, yhtiön toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamiseen sekä vakavaraisuuden varmistamiseen. Palkitsemismallissa otetaan huomioon myös se, ettei se kannusta epäterveeseen riskinottoon.

Palkitsemismallin mukainen palkitseminen on kaikissa tilanteissa ehdollinen hallituksen päätökselle. Yhtiö voi päättää muuttuvan palkkion maksamatta jättämisestä joko osittain tai kokonaan hallituksen päätöksellä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Yhtiöllä on aina myös oikeus periä takaisin jo maksettu muuttuva palkkio, mikäli maksun jälkeen ilmenee, että palkkion saanut henkilö on toimillaan vaarantanut yhtiön taloudellisen aseman, rikkonut yhtiötä koskevaa sääntelyä, toiminut vastoin yhtiön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja tai laiminlyönnillään myötävaikuttanut tällaiseen menettelyyn.

Evli-konsernin palkitsemisjärjestelmässä on rajoitteita, joiden avulla varmistetaan, että muuttuvaa palkkiota ei makseta, mikäli konsernin tuloskehitys ei ole suotuisa. Lähtökohtana palkitsemiselle on riittävän vahva tulos, jolloin yhtiön vakavaraisuutta ei vaaranneta muuttuvilla palkkioilla. Palkitseminen ei voi ylittää missään tilanteessa 25 prosenttia yhtiön tuloksesta ennen voitonjakoa henkilökunnalle.

Palkitsemismalli sisältää myös rajoitteita siten, ettei muuttuvien palkkojen suhde kiinteisiin palkkoihin voi koskaan nousta niin merkittäväksi, että se kannustaisi riskinkantokykyä suurempaan riskinottoon. Yksittäisen henkilön muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia henkilön kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä. Tällöinkin muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia henkilön kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Eturistiriitojen välttämiseksi valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitseminen ei ole riippuvainen konsernin tai yhdenkään sen liiketoimintayksikön taloudellisesta menestyksestä. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitseminen on sen sijaan sidottu kyseisten henkilöiden työsuoritteisiin ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Muuttuvien palkkioiden kohdistamisessa yksilöille huomioidaan niin työn vaativuustaso kuin yksilön suoriutuminen. Suoriutumisen arvioinnissa käytetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia mittareita, jotka ovat Evlin strategiasta johdettuja. Esimiesten tehtävänä on vähintään kerran vuodessa arvioida kunkin yksilön suoriutuminen. Näiden arvioiden perusteella lasketaan henkilökunnalle suoriutumisen perusteella kohdistuva palkkio, jota tarvittaessa voidaan leikata alaspäin, mikäli mallinmukaiset ylärajat vaarantuvat. Mittareissa ja malleissa otetaan huomioon pitkän aikavälin suoriutuminen sekä se, että mahdollinen palkitseminen on sopusoinnussa yhtiön toiminnan ja siihen liittyvien riskien kanssa.

Tietyissä tilanteissa yhtiö on velvollinen lykkäämään muuttuvan palkkion maksamista. Tällöin yhtiö lykkää muuttuvan palkkion maksamista kolmella (3) vuodella ansaintajakson päättymisestä. Lykkäyksen jälkeen maksettavan palkkion suuruus on riippuvainen yhtiön taloudellisesta kehityksestä lykkäysajanjakson aikana ja sen määrä voi olla jopa nolla. Yhtiö edellyttää, etteivät työntekijät suojaudu henkilökohtaisilla toimillaan mahdollisilta tulevien muuttuvien palkkioiden määrään tai maksuajankohtaan liittyviltä riskeiltä

Pitkän ajan kannustinohjelmat

Edellä mainittujen palkitsemistapojen lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus luoda erillisiä pitkän aikavälin kannustinohjelmia. Evli-konsernilla on yksi voimassa olevaa osakeperusteista optio-oikeuksin toteutettua kannustinjärjestelmää, Optio-ohjelma 2016. Järjestelmässä optio-oikeudet on annettu vastikkeetta Evli-konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille. Ne on annettu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallituksen määräämille avain- henkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja motivoituneisuuttaan. Optio-oikeuksien jakamisesta on päättänyt yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin mahdollisesti palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Optio-ohjelman lisäksi Evli-konsernilla on vuonna 2017, 2018 ja 2019 perustetut osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat palkkiot maksetaan Evlin osakkeina. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmien tavoitteena on tukea Evlin strategian toteuttamista sekä linjata osakkeenomistajien ja valittujen avainhenkilöiden tavoitteet Evlin pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemissuunnitelma. Osakepohjainen kannustinjärjestelmän 2017 mukainen palkkio myönnetään kolmessa erässä. Ensimmäinen erä myönnettiin syyskuussa 2017, toinen syyskuussa 2018 ja kolmas syyskuussa 2019. Osakepohjainen kannustinjärjestelmän 2018  mukainen palkkio myönnetään kolmessa erässä. Ensimmäinen erä myönnettiin kesäkuussa 2018, toinen erä myönettiin kesäkuussa 2019 ja kolmas erä myönnetään kesäkuussa 2020. Osakepohjainen kannustinjärjestelmän 2019  mukainen palkkio myönnettiin yhdessä erässä kesäkuussa 2019. Palkkioiden myöntämisen ja palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai palvelusuhde on voimassa. Lisäksi hallitus voi harkita osallistujan työpanosta palkkion myöntämisen yhteydessä.

Palkka- ja palkkioselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Show content

Hallitus

Evli Pankin yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. 12.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle 7.500,00 euroa / kk
  • Valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa / kk
  • Jäsenille 5.000,00 euroa / kk

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Vuonna 2019 Evli-konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 399.000 euroa. Summa koostuu kokouspalkkioista liittyen työskentelyyn Evli-konsernin hallituksessa ja sen valiokunnissa. Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole luovutettu palkkiona osakkeita, eikä osakeperusteisia oikeuksia vuonna 2019.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, euroa 2019
Henrik Andersin, puheenjohtaja 90.000
Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen 12.3.2019 alkaen 45.000
Sari Helander,hallituksen jäsen 12.3.2019 alkaen 45.000
Robert Ingman 60.000
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen 12.3.2019 saakka 15.000
Mikael Lilius, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 72.000
Teuvo Salminen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 72.000
Yhteensä 399.000


Toimitusjohtaja

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja elementit. Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä.

Evlin toimitusjohtajana toimi vuonna 2019 Maunu Lehtimäki. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa ja luontaisetuja 381.840 euroa, tulospalkkioita 49.000 euroa sekä lisäeläkettä 57.276 euroa, eli yhteensä 488.116 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja toteutti optio-ohjelmassa 2014 hänelle myönnetyn 212.500 osakkeen merkinnän, jonka yhteisarvo oli merkintäpäivän päätöskurssilla 1.810.500 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä luontaisetuja. Hän kuulu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Toimitusjohtajalle on myönnetty optio-oikeuksia 40.000 kappaletta Optio-ohjelma 2016 puitteessa ja 50.000 Evlin osaketta vuonna 2019 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yrityksen toimesta.

Toimitusjohtaja, euroa 2019
Palkka ja luontaisedut 381.840
Palkkiot 49.000
Lisäeläke 57.276
Yhteensä 440.109
Optio-toteutus 1.810.500


Johtoryhmä

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit. Johtoryhmässä oli vuonna 2019 toimitus- johtajan lisäksi kuusi jäsentä.
Johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtoryhmään kuuluville henkilöille
vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, olivat yhteensä 1.291.712 euroa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole merkittäviä luontaisetuja. Johtoryhmä kuuluu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Johtoryhmälle on myönnetty optio-oikeuksia yhteensä 35.000 Optio-ohjelma 2016 puitteissa ja 27.600 Evlin osaketta vuonna 2017 perustetun  osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa, 14.001 Evlin osaketta vuonna 2018 perustetun osakepohjaisen  kannustinjärjestelmän puitteessa sekä 140.000 Evlin osaketta vuonna 2019 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa. Johtoryhmän eläkevastuut on järjestetty lakisääteisin eläkevakuutuksin.

Johtoryhmän muut jäsenet, euroa* 2019
Palkat ja luontaisedut 1.009.293
Palkkiot 282.419
Yhteensä 1.219.712

*poislukien toimitusjohtajan palkka ja palkkiot

Palkitsemisraportti 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Show content

Hallitus

Evli Pankin yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. 12.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle 7.500,00 euroa / kk
  • Valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa / kk
  • Jäsenille 5.000,00 euroa / kk

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Vuonna 2018 Evli-konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 366.167 euroa. Summa koostuu kokouspalkkioista liittyen työskentelyyn Evli-konsernin hallituksessa ja sen valiokunnissa. Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole luovutettu palkkiona osakkeita, eikä osakeperusteisia oikeuksia vuonna 2018.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, euroa 2018
Henrik Andersin, puheenjohtaja 86.500
Robert Ingman 60.000
Teuvo Salminen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 72.000
Harri-Pekka Kaukonen,
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja*
18.000
Johanna Lamminen 60.000
Mikael Lilius, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja** 69.667
Yhteensä 366.167

*Hallituksen jäsen 12.3.2018 yhtiökokoukseen saakka
**Hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 12.3.2018 alkaen.

Toimitusjohtaja

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja elementit. Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä.

Evlin toimitusjohtajana toimi vuonna 2018 Maunu Lehtimäki. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkaa ja luontaisetuja 381.840 euroa sekä tulospalkkioita 58.269 euroa, eli yhteensä 440.109 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä luontaisetuja. Hän kuulu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Toimitusjohtajalle on myönnetty optio-oikeuksia 42.500 kappaletta Optio-ohjelma 2014 puitteissa sekä 40.000 kappaletta Optio-ohjelma 2016 puitteissa osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yrityksen toimesta.

Toimitusjohtaja, euroa 2018
Palkka ja luontaisedut 381.840
Palkkiot 58.269
Yhteensä 440.109


Johtoryhmä

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit. Johtoryhmässä oli vuonna 2018 toimitus- johtajan lisäksi kuusi jäsentä.
Johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, olivat yhteensä 1.044.470 euroa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole merkittäviä luontaisetuja. Johtoryhmä kuuluu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Johtoryhmälle on myönnetty optio-oikeuksia yhteensä 35.000 Optio-ohjelma 2016 puitteissa ja 9.200 Evlin osaketta vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa sekä 9.334 Evlin osaketta vuonna 2018 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa. Johtoryhmän eläkevastuut on järjestetty lakisääteisin eläkevakuutuksin.

Johtoryhmän muut jäsenet, euroa* 2018
Palkat ja luontaisedut 787.890
Palkkiot 256.580
Yhteensä 1.044.470

*poislukien toimitusjohtajan palkka ja palkkiot

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Show content

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Show content

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Show content

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2016

Show content

Evli Pankki Oyj:n hallitus on 14.6.2016 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 233 000 kappaletta tunnuksella 2016, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 233 000 Evli Pankki Oyj:n uutta B-sarjan osaketta. Optio-oikeuksia ei lasketa liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta Evli-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallituksen määräämille avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Evli-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Evli-konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin mahdollisesti palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Evli Pankki Oyj:n uuden B-sarjan osakkeen. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.8.2020. Merkintähinta vastaa 30 prosenttia yli yhtiön kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntimäärillä painotettua osakekurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 15.6.2016 - 14.7.2016 välisenä ajanjaksona.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 8 mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 80 prosenttia alkuperäisenä merkintähintana toimineesta kolmenkymmenen päivän keskikurssista. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Evli Pankki Oyj:n optio-ohjelma 2016 ehdot

Tiedot päivitetty: 19.2.2020