Ylimmän johdon palkitsemisselvitys

Vuosittain laadittava ylimmän johdon palkitsemisselvitys antaa hyvän ja kattavan kuvan ylimmän johdon palkitsemisen tasoista ja trendeistä Suomessa. Tittelipohjainen selvitys kattaa toimitusjohtajat ja heille suoraan raportoivat johtajat. Palkitsemisselvityksen yleisraportti sisältää yhteenvedon johdon palkka- ja palkkiotasoista vakioiduissa kokoluokissa. Yrityskohtaisissa raporteissa vertailuryhmät räätälöidään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan. Selvityksessä on mukana vuosittain noin 150 yritystä. Selvityksemme erittäin hyvästä kattavuudesta kertoo muun muassa se, että Nasdaq Helsinki Oy:n large ja mid cap -yrityksistä 2/3 osallistuu selvitykseen.

Selvitys perustuu kuluvan vuoden huhtikuun palkitsemistietoihin. Vakioitujen raporttien lisäksi laadimme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä johdon tai tietyn henkilöstöryhmän kokonaiskompensaatioraportteja.

Avainhenkilöstön palkitsemisselvitys

Toteutamme yritysten keskeisten avainhenkilöiden palkitsemisselvityksen, jossa analysoidaan kaikkien palkitsemiselementtien roolia osana avainhenkilöstön kokonaiskompensaatiota. Avainhenkilöstö jaetaan vertailuryhmiin työn vaativuuden ja määritellyn funktion perusteella.

Hallituspalkkioselvitykset

Laatimamme hallituspalkkioselvitys antaa kattavan kuvan hallituksen palkitsemisesta. Selvitys sisältää kaikki suomalaiset listayhtiöt sekä ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset Large- ja Mid Cap -yhtiöt.

Teemme tilauksesta yrityksille räätälöityjä hallituspalkkioanalyysejä. Näissä yrityskohtaisissa raporteissa analysoidaan tarkemmin kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista valitussa kohderyhmässä esimerkiksi nimitysvaliokunnan tai yhtiökokouksen käsittelyä varten.

Yrityskohtainen raportti laaditaan PowerPoint-esityksenä ja se sisältää kohdeyritykselle valitun vertailuryhmän kattavien palkkiotietojen lisäksi tietoa muun muassa hallituspalkkioiden kehityksestä sekä palkkioiden maksusta osakkeina. Selvityksessä käytetään yhtiökokouksen päättämiä palkkioita, jolloin vuosi- ja kokouspalkkioiden vertailu on läpinäkyvää. Selvitys antaa pohjaa hallituspalkkioesityksen valmisteluun ja aineistoa sen perustelemiseen yhtiökokouksessa. Yrityskohtaisen raportin voi tilata joko suomeksi tai englanniksi.

 

Kerromme mielellämme lisää selvityksistä ja niihin osallistumisesta.

Ota yhteyttä