Undersökning om högsta ledningens lönenivåer

Den årliga undersökningen om högsta lednings ersättningsnivåer ger en heltäckande bild av belöningsnivåerna och trenderna för högsta ledning i finska bolag. Den titelbaserade undersökningen omfattar verkställande direktörer och de anställda som rapporterar direkt till VD:n. Undersökningens generella rapport innehåller en sammanfattning av ledningstruppens ersättningsnivåer i fasta kategorier. I bolagsspecifika rapporter skräddarsys jämforelsegrupperna enligt bolagets behov. Undersökningen omfattar årligen ca 140 bolag. Ca två tredjedelar av Large Cap- och Mid Cap- bolag noterade på Nasdaq Helsinki deltar i undersökningen, vilket påvisar undersökningens omfattning.

 

Nyckelpersoners ersättningsrapport

Vi utformar en rapport om nyckelpersoners ersättningsnivåer, där vi analyserar alla belöningselementens roll som del av nyckelpersoners (s.k. 3-nivås) helhetskompensation. Rapporten om nyckelpersoners ersättning kompletterar undersökningen om bolagsledningars ersättningsnivåer, men det går även att delta i någondera undersökning skilt.

 

Undersökning om styrelsearvoden

Vår undersökning om styrelsearvoden ger en heltäckande bild av styrelsearvodenas nivå. Styrelsearvodesrapporten täcker alla börsnoterade finländska bolag, samt alla svenska och danska Large Cap och Mid Cap- bolag.

Vi erbjuder skräddarsydd företagsspecifik analys av styrelsens ersättningsnivå på begäran. I de företagsspecifika rapporterna analyseras styrelsearvodena i en viss jämförelsegrupp mer ingående, t.ex. för behandling i nomineringskomittén eller på bolagsstämman.

Företagsspecifika rapporter skapas som PowerPoint-presentationer och innehåller förutom omfattande företagsspecifik information om ersättningsnivåer även information om styrelsearvodesnivåers utveckling och aktiebaserad kompensation. I rapportens används den information om ersättningar eller arvoden som fastslagits under bolagsstämman, vilket innebär att jämförelsen av årlig ersättning och mötesersättning är transparent. Rapporten fungerar som en bra grund för utformningen av förslag på styrelsearvoden, samt som motivering för förslagen under bolagsstämman. Den bolagsspecifika styrelsearvodesrapporten kan beställas på engelska.

 

Vi berättar gärna mer och undersökningarna och deltagandet i dem.

Ta kontakt