Vastuullisuudella pitkäaikaista lisäarvoa

Evlin päätehtävä on tarjota sijoitus- ja rahoituspalveluita, jotta asiakkaamme voisivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuaksemme tavoitteessa pitkällä aikavälillä, huomioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi myös liiketoiminnan vastuullisuuden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvien tekijöiden kautta. Vastuullisella liiketoiminnalla luodaan pitkäaikaista lisäarvoa ja pysytään kilpailukykyisenä ja menestyksekkäänä muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Yritysvastuuraportti 2019

Yritysvastuu on kiinteä osa Evlin liiketoimintaa ja yritysvastuuraportti osa vuosikertomusta.

Evlin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia paitsi asiakkaiden luottamuksesta myös sen henkilöstön, omistajien, sijoittajien ja yhteiskunnan luottamuksesta. Luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi Evliltä vaaditaan aktiivisuutta, läpinäkyvyyttä, korkeaa etiikkaa ja kaikilta osin vastuullista toimintaa.

Vastuullisuuden perustana ovat Evlin arvot: yrittäjähenkisyys, hyvät suhteet, rehellisyys ja jatkuva oppiminen. Näihin arvoihin nojaavat myös yhtiön ja sen työntekijöiden noudattamat eettiset periaatteet, jotka toimivat ohjenuorana asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoidossa sekä yritysvastuun johtamisessa.

Yritysvastuuraportti

Vuonna 2019 Evli nosti vastuullisuuden entistä tärkeämpään rooliin kehittämällä toimintaa aktiivisemmin. Vuodenaikana julkaistiin muun muassa erilliset ilmastoperiaatteet ja kiristettiin poissulkemista.

Lue yritysvastuuraportti

Yritysvastuun painopistealueet

Yritysvastuun painopistealueet

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Show content

Evlin ensisijainen vastuu on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto asiakkaidemme sijoituksille. Evlin missiona on asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan. Visiona on olla asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7. Mission ja vision saavuttamisessa asiakkaiden luottamus on keskeisessä roolissa. Luottamuksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tuotteista ja palveluista kerrotaan selkeästi, rehellisesti ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tuotteiden ja palveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa korostetaan vastuullisuutta olemalla läpinäkyvä, ammattimainen ja selkeä.

Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Vastuullinen työnantaja

Show content

Evlin menestys perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja kykyyn tuottaa uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden eduksi. Ilman motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä yhtiön ei ole mahdollista toteuttaa strategiaansa ja tavoitteitaan. Tämän varmistamiseksi henkilökunnan palkkaamiseen, kehittämiseen ja motivointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Henkilökunnan ja työympäristön jatkuva kehittäminen

Henkilökunnan kouluttamisesta vastaa vuonna 2006 perustettu Evli Akatemia. Akatemian järjestää vuosittain noin parikymmentä erilaista tilaisuutta tukemaan henkilökunnan kehitystä ja hyvinvointia. Evlin tavoitteena on tarjota henkilökunnalleen hyvä työympäristö, joka edistää heidän työhyvinvointiaan ja viihtyvyyttä työpaikalla. Työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia mitataan vuosittain henkilöstötutkimuksella ja sisäisillä kyselyillä. Tulosten perusteella kehitetään työympäristöä ja -tapoja jatkuvasti.

Monimuotoisuus heijastuu kaikessa tekemisessä

Evlissä kaikkia kohdellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä tai uskonnosta riippumatta. Yhtiö tarjoaa tasapuoliset mahdollisuudet rekrytointiin, työssä etenemiseen ja kehittymiseen kaikille. Lisäksi naisille ja miehille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.

Lue lisää Evlistä työpaikkana

Vastuullinen hallinnointi

Show content

Evli on sitoutunut toiminnassaan ottamaan huomioon sekä sen välittömät, että välilliset ympäristövaikutukset. Yhtiön toiminta perustuu aina hyvään hallintotapaan, lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. Evlin pääkonttori sijaitsee Suomessa, minkä lisäksi yhtiöllä on sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden kautta toimintaa Ruotsissa ja Arabiemiraateissa. Vero maksetaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti jokaisessa toimintamaassa.

Taloudellinen vastuullisuus on Evlin toiminnan perusedellytys. Taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukyvyn ylläpitämistä, vahvaa suoritustasoa sekä hyvää tuloskehitystä. Vastuullinen toiminta luo pitkäaikaista lisäarvoa omistajille. Näin vastataan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristökehityksen megatrendien luomiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Evli haluaa olla kiinnostava omistuskohde niin osinkotuottojen kuin arvonnousunkin osalta. Yhtiö välttää turhia riskejä ja keskittyy maltilliseen ja pitkäjänteiseen kasvuun. Näihin tavoitteisiin päästään jatkuvan kustannustehokkuuden, kasvupanostusten ja vakavaraisuuden avulla.

Lue lisää Evlistä sijoituskohteena

Vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä Evlin tavoitteena on:

Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia

Evli haluaa lisätä asiakkaidensa ja henkilökuntansa ympäristötietoisuutta sekä tarjota tuotteita ja palveluita, joiden avulla voidaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Kehittämällä jatkuvasti mm. vastuullisia sijoitustapoja ja hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia Evli voi tarjota ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia tuote- ja palveluratkaisuja.

Estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Pankkina Evli on velvoitettu estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tätä varten Evlillä on selkeät, koko henkilökuntaa koskevat toimintaohjeet. Henkilöstöä myös koulutetaan vuosittain. Evli on ottanut aktiivisen roolin myös toimialan sääntelyn ja hyvien toimintatapojen kehittämisessä.

Tukea suomalaista yrittäjyyttä

Yrittäjätaustansa ja -osaamisensa ansiosta Evlillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea yrittäjiä ja yrittämisen edellytyksiä yhteiskunnassa. Olemme suomalaista kasvu- ja perheyrittäjyyttä edistävän EY Entrepreneur of the Year -ohjelman monivuotinen kumppani.

Ota yhteyttä