Tillgänglighet till Evlis digitala tjänster

På den här sidan får du allmän information om tillgängligheten till Evlis digitala tjänster, inklusive tillgänglighetsstandarder, tillgänglighetsuttalanden och information om hur man ger feedback om tillgänglighet.

Evli strävar efter att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen och tillämpa tillgänglighetsstandarderna i alla våra digitala tjänster. Evlis mål är att alla våra tjänster är tillgängliga lika, oberoende av enheten som kunden använder, hans/hennes särskilda behov eller en specifik situation.

Evli lyssnar på feedback från våra kunder och använder flera metoder för hantering av tillgänglighet för att säkerställa tillgängligheten till våra digitala tjänster. Den senaste utvärderingen av Evlis digitala tjänster utförd av externa specialister gjordes under senare hälften av år 2020. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten av våra digitala tjänster med beaktande av de problem som upptäcktes i granskningen.

Tillgänglighetsstandarder

Evli strävar efter att följa de tekniska standarder som är relevanta med beaktande av den nuvarande finska lagstiftningen, som innehåller:

 • Standard EN 301 549 (på engelska) specifikt för mobila applikationer och i allmänhet för webbtjänster
 • Rekommendation WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, på engelska), nivå AA specifikt för webbtjänster.

Lista över tillgänglighetsutlåtanden

Du hittar tillgänglighetsutlåtandena för följande tjänster som identifieras på basen av deras webbdomän eller applikationsplattform:

 1. Evlis webbplats inkl. Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten 
 2. My Evli nättjänsten (https://m2.evli.com) och My Evli mobilapplikationer (iOS- och Android-versioner)

Den nuvarande Evli Android-applikationen har inget tillgänglighetsutlåtande på grund av att applikationen kommer att upphöra vara tillgänglig under första halvåret 2021. Applikationen kommer att ersättas av My Evli mobilapplikationen.

Ge oss feedback om tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i Evlis digitala tjänster, som inte beskrivits i tillgänglighetsutlåtanden, önskar vi att du kontaktar oss. Vi är tacksamma för all feedback om tillgängligheten till Evlis digitala tjänster.

Ge tillgänglighetsrespons via detta webbformulär

Du kan också kontakta oss:

 • per post på Evli Bank, Marknadsföring och kommunikation, Tillgänglighet, Alexandersgatan 19 A, 00101 Helsingfors, Finland
  eller
 • via e-post på communications@evli.com.

Vi strävar efter att svara inom 7 arbetsdagar.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsy

Tillgänglighetsutlåtanden

www.evli.com tillgänglighetsutlåtanden
Show content

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 31.12.2020.

Detta tillgänglighetsutlåtande avser tjänsterna som finns på https://www.evli.com/sv/ inklusive Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten på https://content.evli.com/vp2/evlidigital.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tfn. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30).

Fondspecifika sidorna förnyas

Vi arbetar med att uppdatera våra fondspecifika sidor under år 2021. Förändringarna innehåller förbättringar för att göra fondrelaterade uppgifter mer tillgängliga och information på sidan tydligare. Samtidigt kommer den fondspecifika dokumentationen också att uppdateras med hänsyn till tillgänglighetsstandarderna.

Vissa PDF-dokument innehåller tillgänglighetsbrister

Vissa PDF-dokument (till exempel några av Evlis delårsrapporter, fondernas faktablad och fondfakta samt fondernas ESG-rapporter) är inte för tillfället helt tillgängliga. Vi arbetar för närvarande med att göra alla PDF-dokument publicerade efter 23.9.2018 tillgängliga under år 2021. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att tillgänglighetsbristerna har korrigerats.

Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten

Det finns några tillgänglighetsbrister för närvarande i Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten:

 • Tangentbordsnavigering
  Vissa delar av webbtjänsten kan inte nås enbart med ett tangentbord.
 • Användning av skärmläsare
  Användare av skärmläsare kan inte komma åt alla delar av tjänsten och saknar navigeringselement för att hjälpa dem att navigera i tjänsten.
 • Färgkontraster
  Användare kan ha problem med att läsa texten på grund av färgkontrasten mellan text och bakgrund ställvis är bristfällig.

De kända tillgänglighetsbristerna i Evli Digital kapitalförvaltningstjänsten kommer att åtgärdas under första halvåret 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ingår inte i lagstiftningens räckvidd

Webbplatsen innehåller PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018 och som kan innehålla tillgänglighetsbrister.

Orimlig börda

Evlis webbplats innehåller industrispecifika infografer och datavisualisering som saknar motsvarande textbaserat alternativ eftersom lämpligt alternativt format inte finns. Kunder som inte kan uppfatta de visuella elementen kan granska liknande data i  tabellformat eller kontakta vår investerarservice (tfn. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30) för att få hjälp med datatolkningen.

My Evli tillgänglighetsutlåtanden
Show content

Utlåtandet har upprättats först 21.12.2020 och uppdaterades senast den 31.12.2020.

Detta tillgänglighetsutlåtanden gäller de tjänster som finns under https://m2.evli.com och Android- och iOS-versionerna My Evli mobilapplikationen som publiceras senast i april 2021.

My Evli-nättjänsten innehåller följande enheter:

 • Nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/m2/)
 • Äldre versionen av My Evli-nättjänsten (identifierad med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/secure/)
 • Registrering av nya kundförhållanden och uppdatering av kunduppgifter (identifieras med URL-adresser som börjar med https://m2.evli.com/eclient/)
 • My Evli mobilapplikationen för Android och iOS.

Allmän tillgänglighetsstatus

För närvarande uppfyller webbplatserna till största delen tillgänglighetskraven, men en del av innehållet uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

Kända tillgänglighetsbrister

Användare kan stöta på vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Nedan följer en lista över kända brister. Kontakta oss om du upptäcker en tillgänglighetsbrist som inte har listats i tillgänglighetsutlåtandet.

Om du behöver hjälp med att slutföra uppdrag som för närvarande inte är tillgängliga, vänligen kontakta vår investerarservice per telefon (tel. +358 9 4766 9701; må-fre kl. 9.30 - 16.30).

Nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten

Nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten granskades för tillgänglighet under senare delen av år 2020. Vi arbetar för närvarande med att korrigera de upptäckta tillgänglighetsbristerna som beskrivs nedan:

 • Tangentbordsnavigering
  Vissa delar av webbtjänsten kan inte nås enbart med ett tangentbord.
 • Stöd för skärmläsare
  Användare av skärmläsare möter en del brister i alternativa beskrivningar av visuellt presenterad information
 • Färgkontraster
  Användare kan tycka att text och ikoner är svåra att läsa och uppfatta på grund av att färgkontrasterna som använts ställvis är bristfälliga.

Registrering av nya kundförhållanden och uppdatering av kunduppgifter

Tjänsten för registrering av nya kundförhållanden och uppdatering av kunduppgifter är inte helt tillgänglig. Vi arbetar för närvarande med detta och planen är tjänsten förnyas under år 2021. Målet är att förbättra tillgängligheten samtidigt med att tjänsten förnyas.

Äldre versionen av My Evli-nättjänsten

Den äldre versionen av My Evli-nättjänsten är inte till alla delar tillgänglig. Funktionerna i webbtjänsten avbryts under år 2021 och kommer att återskapas i tillgängligt format i den nuvarande versionen av My Evli-nättjänsten.