Institutionell kapitalförvaltning

Vi skräddarsyr tjänsterna enligt era individuella behov och hjälper er institution att implementera er investeringsstrategi effektivt. Framgång baserar sig på en planmässig och aktiv investeringsverksamhet. Ni får tillgång till vår långa erfarenhet och vår kompetens när det gäller planering av investeringspolitiken och -strategin. 

Prisbelönt institutionell kapitalförvaltning

Evli har under de senaste elva åren legat i topp i Kantar Prosperas kundundersökning "External Asset Management Finland".

Portföljförvaltning

På Evli utnyttjar vi empiriskt verifierade källor för extra intäkter som förbättrar den riskkorrigerade avkastningen. Vår aktiva och systematiska portföljförvaltning är baserad på kvantitativa metoder. Vi ser till att kundens mål förverkligas på bästa möjliga sätt i förhållande till placeringsriskerna.

Placeringsverksamhetens hörnstenar

  • Våra placeringsstrategier baserar sig på akademisk och empirisk forskning
  • Kvantitativa metoder och systematiska placeringsprocesser har en central ställning i vår placeringsstrategi
  • Placeraren får en kompensation vid placering i cykliska riskpremier. Långsiktighet möjliggör den bästa möjliga avkastningen för placeringen.

Mervärde med aktiv kapitalförvaltning

  • Med taktisk allokering ändrar vi placeringsklassernas vikt efter den rådande marknadssituationen
  • Vi väljer kostnadseffektiva placeringsobjekt som ger större avkastning än marknadsindexen mera på längre sikt
  • Vi diversifierar placeringarna med hjälp av olika källor av extra avkastning för att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk i portföljen.
Ansvarsfull placerings-verksamhet

Evlis ansvarsfulla placeringsverksamhet baserar sig bl.a. på att beakta ESG-faktorerna i portföljförvaltningen.

Företagsansvar

Evlis huvudansvar är att uppnå bästa möjliga avkastning på våra kunders investeringar. Vi tror att investerare och företag som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer kommer att gynnas på lång sikt. Därför har faktorer som påverkar miljön, samhället och corporate governance (ESG-faktorer) integrerats i Evlis investeringsverksamhet och portföljförvaltning.

Kapitalförvaltare

Till er tjänst står en grupp erfarna experter från kapitalförvaltare, som tar hand om institutioners förmögenhet på bästa möjliga sätt.