Kundinformation

Vi vill säkerställa en hög grad av kundservice kontinuitet, så vi har sammanställt kundinformation i enlighet med lagen på denna sida.

Information och principer om hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter
Show content
Avtalsvillkor
Show content
Automatiskt utbyte av skatteuppgifter (FATCA och CRS)
Show content

Banker och finansinstitut är på basis av olika lagar och internationella avtal förpliktade att samla in uppgifter om sina kunders skattemässiga hemviststater. Med skattemässig hemviststat avses en stat i vilkens skatterättsliga område kunden har sin hemvist. Den skatterättsliga hemvisten är vanligen bosättningslandet eller landet där kunden vistas. Varje land har emellertid sina egna regler för att definiera det skatterättsliga landet. 

När en finsk medborgare flyttar utomlands, kvarstår den allmänna skattskyldigheten i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren. Allmän skattskyldighet kan övergå i begränsad skattskyldighet ifall du för Skatteförvaltningen kan påvisa att du inte längre har en väsentlig anknytning till Finland. Skicka Skatteförvaltningens intyg om begränsad skattskyldighet till Evli. 

Evli kan inte tillhandahålla skatterådgivning. Om du har frågor som gäller den skatterättsliga hemvisten och hur den bestäms, ta kontakt med en skatterådgivare eller den lokala skattemyndigheten.  

FATCA 
Finland har undertecknat ett avtal avseende utbyte av skatteupplysningar med Förenta Staterna (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Avtalet förpliktar banker och andra finansinstitut att identifiera sina amerikanska kunder och i årsanmälan till Skatteförvaltningen ge förmögenhets- och inkomstuppgifter för de kunder som är skattepliktiga i Förenta Staterna. Med amerikanska kunder och kunder som är skattepliktiga i Förenta Staterna avses bland annat personer som är bosatta i Förenta Staterna, Förenta Staternas medborgare och dubbelmedborgare, innehavare av permanent uppehållstillstånd samt företag registrerade i Förenta Staterna. 

CRS 
Medlemmarna i OECD har undertecknat ett avtal om automatiskt utbyte av finansiella upplysningar och en gemensam rapporteringsstandard (CRS, Common Reporting Standard). Syftet med standarden är att motverka internationell skatteflykt. Inom EU förverkligas CRS-utbytet av upplysningar på basis av det reviderade DAC2-direktivet. Utbytet av upplysningar gäller upplysningar om alla privatpersoner och företag vars skatterättsliga hemvist är ett annat land än bankens eller finansinstitutets och som använder en produkt som omfattas av standarden.  

Intyg om skatterättslig hemvist 

Ytterligare information: 

Finanssialan Keskusliiton kysymyksiä ja vastauksia (på finska) 

Tax residency - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org) 

Tax identification numbers (TINs) - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org) 

Finländska medborgare och treårsregeln - vero.fi

Beskattning av avkastning som betalas ut av ett amerikanskt företag
Show content

För aktieutdelning, ränta och annan motsvarande inkomst som betalas av amerikanska bolag, innehålls av alla kunder en presumtiv källskatt på 30% i Finland. På basis av skatteavtalet mellan Finland och Förenta Staterna kan kunden vara berättigad till en reducerad källskattesats på 15%. För att Evli ska kunna tillämpa den lägre skattesatsen, ber vi dig skicka den amerikanska skattemyndighetens tillämpliga formulär, IRS (Internal Revenue Service), till Evli.

  • Formuläret W-8BEN (för andra än Förenta Staternas medborgare)
    En kopia av kundens giltiga pass ska bifogas formuläret. Därtill ska kopior av eventuella förmyndares eller intressebevakares giltiga pass bifogas formuläret.
  • Formuläret W-8BEN-E (för företag och samfund som inte är registrerade i Förenta Staterna)
    Därtill ska en kopia av undertecknarens giltiga pass bifogas formuläret.
Skötsel av dödsboets ärenden
Show content