Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Liiketoiminta kehittyi suotuisasti – hallinnoitavat varat uuteen ennätykseen

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvu jatkui USA:ssa viime vuoden tapaan vahvana, mutta oli Euroopassa edelleen vaisua. Kuluttajahintojen nousu hidastui monin paikoin, mutta oli yli keskuspankkien kahden prosentin tavoitetason. Inflaation odotetaan kuitenkin tulevaisuudessa jatkavan laskuaan, mikä avaa keskuspankeille mahdollisuuden aloittaa koronlaskut. Euroopan keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoa 4,25 prosenttiin kesäkuun kokouksessaan ja jatkavan koronlaskua 3,5 prosenttiin vuoden loppua kohden. USA:ssa koronlaskuja odotetaan ensimmäisen kerran vasta toisella vuosipuoliskolla Eurooppaa sitkeämmän inflaation seurauksena. 

Geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien kireä tilanne Lähi-Idässä, Ukrainan sota sekä OPEC:n tuotantorajoitukset, nostivat raakaöljyn hintaa alkuvuonna. Myös kullan hinta on noussut voimakkaasti, ja se nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä uuteen ennätykseensä. Kulta nähdään perinteisesti suojasatamana inflaatiota ja kansainvälisen talouden häiriöitä ja kriisejä vastaan. Odotukset korkojen laskusta ovat myös lisänneet sijoittajien kiinnostusta kultaa kohtaan.

Osakkeiden hinnat nousivat alkuvuonna USA:ssa, Euroopassa sekä monilla kehittyvillä markkinoilla. Suomessa osakkeiden hinnat liikkuivat pääosin sivuttaissuunnassa HEX portfolioindeksin osoittaessa pientä miinusta. Suomen muita markkinoita heikompi kehitys on pitkälti seurausta Helsingin pörssin toimialarakenteesta, jossa painottuvat perinteinen teollisuus ja sykliset yhtiöt. Myös korkeat korot ja rakentamisen heikkous painavat kotimaista kysyntää. Korkosijoituksissa parhaiten kehittyivät High Yield -lainat sekä kehittyvien markkinoiden yrityslainat. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainojen alkuvuoden tuotto oli positiivinen, kun taas valtionobligaatioiden tuotto jäi miinukselle. Kiinteistösijoittajille alkuvuosi on jatkunut vaikeana kohonneista tuottovaatimuksista ja toimistojen vajaakäyttöasteesta johtuen.

Konsernin nettoliikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 67 prosenttia 42,9 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on seurausta alkuvuonna toteutetusta kannustinliiketoimintaa koskevasta yritysjärjestelystä, jossa Evli ja pääomasijoitusyhtiö Bregal Milestone solmivat strategisen kumppanuuden Evlin tytäryhtiön Evli Alexander Incentives Oy:n (nykyisin Allshares Oy) kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Järjestelyn myötä Bregal Milestonesta tuli Allsharesin pääomistaja yhdessä Evlin kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa Allsharesista johtava osakepohjaisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelemien hallinnan ja suunnittelun tarjoaja Euroopassa ja sen ulkopuolella. Järjestelyyn liittyen Evli kirjaa tilikaudelle 2024 yhteensä noin 13,8 miljoonan euron ei-kassavirtavaikutteisen kirjanpidollisen positiivisen tulosvaikutuksen. Allshares Oy käsitellään jatkossa osakkuusyhtiönä Evlin omistusosuuden laskettua 42 prosenttiin. Järjestely on Evlille merkittävä strateginen ja taloudellinen kumppanuus, ja sen odotetaan nostavan Evlin omistuksen arvoa Allsharesissa pidemmällä aikavälillä.

Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua tukivat perinteisten rahastojen palkkiotuottojen kasvu, vuosineljänneksellä kirjatut tuottosidonnaiset palkkiot sekä Corporate Finance -yksikön edellisvuotta vahvempi laskutus.  

Konsernin liikevoitto nousi 167 prosenttia ja oli 25,1 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 20 prosenttia ja oli 11,3 miljoonaa euroa. Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 38,5 prosenttia (22,7 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 125 prosenttia (128 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12 prosenttia ja oli 23,3 miljoonaa euroa (20,9 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 18,5 miljardiin euroon (16,7 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 13,4 miljardia euroa (11,5 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä noin 240 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin lyhyen koron rahastoihin ja kansainvälisiin osakerahastoihin. Maaliskuussa Evli saavutti historiallisen tuplavoiton, kun Morningstar valitsi Evli-Rahastoyhtiön parhaaksi rahastotaloksi sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Evlin rahastovalikoima kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä neljällä uudella rahastolla, joista kolme siirtyi Evlille Zenito Oy:n yrityskaupan toteutumisen myötä. Zenitolta siirtyneitä rahastoja ovat kansainvälisten rahastoluokkiensa parhaimmistoon kuuluvat sijoitusrahastot Evli Hannibal, Zenito UK Value Fund ja Suomen sijoitusmarkkinoiden ainoa arvometallikaivosrahasto Zenito Silver and Gold. 

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 48 prosenttia ja oli 5 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa). Kasvun taustalla oli yritysjärjestelyistä saatavien neuvonantopalkkioiden vahva elpyminen. Yksikön toimeksiantokanta on hyvä ja yritysjärjestelymarkkinassa on havaittavissa selvää piristymistä edellisen vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. 

Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Strategiansa mukaisesti Allshares  on onnistunut voittamaan uusia asiakkuuksia niin ruotsalaisilta listatuilta yhtiöiltä kuin kotimaisilta listamaattomilta yhtiöiltä, ja yhtiön näkymät ovat kokonaisuutena hyvät. Kannustinliiketoiminnan tuottojen kasvun odotetaan kiihtyvän tulevina vuosina Allsharesin aiempaa kasvuhakuisemman strategian ja sen toteuttamista varten solmitun yritysjärjestelyn ja pääomanlisäyksen myötä. 

Evlin strategian kannalta keskeiset alueet, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä odotuksia heikommin. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat 35 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 18 prosenttia (21 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin vuosineljänneksellä yhteensä 45 miljoonalla eurolla (83 milj. euroa). Nousseet korot, laskeneet arvostukset, yrityskauppojen hidastuminen ja sen seurauksena palautusten väheneminen ovat vähentäneet sijoittajien kiinnostusta sitoutua uusiin pääomarahastosijoituksiin. Pidemmällä aikavälillä odotamme kuitenkin kiinnostuksen pääomasijoituksia kohtaan jälleen elpyvän.

Vastuullisuuden saralla Evli jatkoi sijoittamiinsa yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista itsenäisesti sekä yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Evli vaikutti suoraan 19 yhtiöön ja toimi aktiivisena jäsenenä Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteessa, joka tähtää luontokadon ehkäisemiseen. Evli liittyi myös ensimmäisten TNFD-luontoraportoinnin käyttöönottajien joukkoon (TNFD Early Adopters) sekä tukijaksi PRI:n Spring-aloitteeseen, jossa sijoittajat hyödyntävät vaikutusvoimaansa luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Päivitetty Evli Oyj:n osavuosikatsauksen 1–3/2024 julkistamisen yhteydessä 22.4.2024.