Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat tammi-syyskuussa suunnitelman mukaisesti

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä talouskasvu USA:ssa oli edelleen ripeää ja Eurooppakin välttyi taantumalta, minkä seurauksena markkinoilla vallinneet odotukset korkojen nostosyklin päättymisestä haihtuivat. Vaikka kuluttajahinnat ovat laskeneet viime vuoden huipputasoiltaan, hintojen nousu oli edelleen yli keskuspankkien pitkän aikavälin noin kahden prosentin tavoitteen, mikä rajoitti keskuspankkien liikkumatilaa. USA:n talouden vahva vire yllätti, kun huomioidaan kaikki yritysten ja kuluttajien viime aikoina kohtaamat haasteet, kuten korkeat korot ja kuluttajahinnat, alueellisten pankkien vaikeudet, heikko asunto- ja kiinteistömarkkina ja USA:n sisäpoliittiset ristiriidat, sekä lukuisat maailmantalouden haasteet, mukaan lukien lisääntynyt vastakkainasettelu suurvaltojen välillä ja protektionismin ja korkean teknologian vientirajoitusten lisääntyminen. 

Osakkeiden hinnat laskivat monin paikoin kolmannella vuosineljänneksellä. Osakkeiden ja valtionobligaatioiden vaisu kehitys oli seurausta loppukesän täyskäännöksestä sijoittajien korko-odotuksissa, erityisesti toiveista rahapolitiikan kiristymisen pikaisesta päättymisestä. Korkeat raaka-ainehinnat, varsinkin raakaöljyn hinta, sekä yritysten heikentyvät tulokset lisäsivät myös osaltaan sijoittajien varovaisuutta. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainat sekä matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät kuitenkin vahvasti, mikä indikoi taantumariskien pysymistä edelleen alhaisella tasolla.

Toimintaympäristön epävarmuus ja kansainvälisten markkinoiden epätasainen kehitys yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna toteutettu yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa sekä edelleen vahvasti kasvaneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot.

Konsernin nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 25,9 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan nousi 31 prosenttia ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Perinteisten rahastojen palkkiotuotot kasvoivat ja olivat koko alkuvuoden osalta 12 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä sen sijaan edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena. 

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 22,8 prosenttia (27,3 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 133 prosenttia (127 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla. 

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 30 prosenttia ja oli 21,2 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 17,1 miljardiin euroon (14,4 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 12 miljardia euroa (10,1 mrd. euroa). Sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä noin 235 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin lyhyen koron rahastoihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin osakerahastoihin. 

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 30 prosenttia ja oli 2,5 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Laskun taustalla oli yritysjärjestelyistä saatavien neuvonantopalkkioiden lasku. Yksikön toimeksiantokanta on kohtuullinen, mutta kiristynyt rahoituksen saatavuus on tehnyt projektien läpimenosta aiempaa epävarmempaa. Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Strategiansa mukaisesti yhtiö on onnistunut voittamaan uusia asiakkuuksia niin ruotsalaisilta listatuilta yhtiöiltä kuin kotimaisilta listamaattomilta yhtiöiltä, ja yhtiön näkymät ovat kokonaisuutena hyvät. 

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat 15 miljoonaa euroa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (21 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 19 miljoonalla eurolla (111 milj. euroa). 

Kolmannella vuosineljänneksellä Evli allekirjoitti EU:n kestävyysraportointistandardeja (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) koskevan sijoittajakannanoton. Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa aloitettua tutkimushanketta, jossa selvitetään sijoittajien keinoja edistää lapsen oikeuksia. Lisäksi Evli toimitti Net Zero Asset Managers -aloitteelle omat välitavoitteensa sekä liittyi kansainväliseen Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteeseen. 


Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Päivitetty Evli Oyj:n osavuosikatsauksen 1–9/2023 julkistamisen yhteydessä 26.10.2023.