Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Keväällä alkanut elpyminen jatkui kolmannen vuosineljänneksen loppuun saakka. Sijoittajien optimismia lisäsivät koronatartuntojen lasku kesän aikana sekä odotukset kehitteillä olevien rokotteiden saamisesta markkinoille ensi vuoden alussa. Sijoittajien optimismia vahvistivat myös valtioiden laajamittaiset talouden tukipaketit, sekä keskeisimpien keskuspankkien sitoutuminen elvyttävään rahapolitiikkaan pitkälle tulevaisuuteen. Evlin rahastojen nettomerkinnät kasvoivat ja rahastopääoma nousi kesäkuun lopun tasosta. Evlin liiketulos parani, mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja kustannusten laskusta.

Koronapandemiasta ja siitä seuranneesta laajasta etätyösuosituksesta huolimatta Evlin toiminta jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ilman häiriöitä ja ylläpidimme asiakasaktiviteettimme edellisvuosien tasolla. Viime vuosien määrätietoinen panostaminen tietojärjestelmiemme kehittämiseen ja prosessiemme uudistamiseen ovat lisänneet toimintakykyämme nykyisenkaltaisessa poikkeustilassa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä Evlin liiketoiminnan tuotot nousivat neljä prosenttia 18,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon. Alkuvuoden kurssilaskun myötä laskenut hoidettava asiakasvarallisuus vaikutti negatiivisesti nettopalkkioihimme, jotka olivat kaksi prosenttia vertailukautta alemmat. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sen sijaan yli kaksinkertaistuivat ja Evlin oman pääoman tuotto oli lähes 20 prosenttia. Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin nousi 128 prosenttiin.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat segmentin liiketoiminnan tuotot olivat edellisvuoden tasolla ollen 14,6 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat syyskuun lopussa 13,6 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa) ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 8,9 miljardia euroa (9,4 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat kolmannella vuosineljänneksellä 384 miljoonaa euroa.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 13 prosenttia ja olivat 2,0 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus alitti edellisvuoden tason neuvonantoprojektien viivästymisen seurauksena. Yksikön toimeksiantokanta on kuitenkin vahva ja näkymät vuoden viimeiselle vuosineljännekselle ovat positiiviset. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta jatkoi kasvuaan aiempien kvartaalien tapaan. Vuosineljänneksen lopussa toteutettiin osakevaihto, jossa Evli Awards Management Oy ja Alexander Incentives Oy yhdistettiin uudeksi Evli Alexander Incentives Oy:ksi. Toimintojen yhdistämisen kautta uudella yhtiöllä on mahdollisuus palvella asiakkaitaan kannustinohjelmien koko arvoketjussa aina suunnittelusta hallinnointiin ja realisointiin saakka.

Evlin strategisista painopistealueista kansainvälisen rahastomyynnin kevät oli haasteellinen markkinaturbulenssista seuranneiden lunastuksien myötä, mutta kolmannen vuosineljänneksen aikana tilanne rauhoittui. Kansainvälisen rahastomyynnin keskiössä ovat Evlin, laajaa tunnustusta saaneet, eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittavat korkorahastot. Elokuussa lanseerasimme uuden vihreisiin yrityslainoihin sijoittavan Evli Green Corporate Bond -rahaston. Rahasto on lyhyessä ajassa saanut myönteisen vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.    

Toinen strategisista painopistealueistamme, vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, kehittyi suunnitelmien mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Aloitimme uuden metsärahastomme, Evli Impact Forest Fund I, markkinoinnin ja tähtäämme rahaston ensimmäiseen sulkemiseen loppuvuoden aikana. Lisäksi aloitimme valmistelut uusien Leveraged Loan ja Private Debt -rahastojen käynnistämiseksi ja vahvistimme resurssejamme kahdella kokeneella asiantuntijalla. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden yhteenlaskettu varallisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja oli kolmannen vuosineljänneksen päättyessä jo yli miljardi euroa.

Nostimme vastuullisuuden Evlin strategiseksi fokusalueeksi vuoden alussa, sillä uskomme vastuullisuuden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Kolmannella vuosineljänneksellä saimme erittäin hyviä arvioita vastuullisuudestamme kahdessa ulkopuolisessa arvioinnissa. YK:n vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö PRI myönsi Evlille parhaan arvosanan (A+) strategian ja hallinnoinnin kategoriassa, ja Evlin vastuullinen sijoittaminen arvioitiin parhaaksi Suomessa jo neljättä vuotta peräkkäin KANTAR SIFO Prosperan "External Asset Management 2020 Finland" -tutkimuksessa.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.


Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj

Tiedot päivitetty: 23.10.2020