Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Vuosi käynnistynyt suotuisasti – näkymät ennallaan

Ensimmäinen vuosineljännes päättyi odottavissa tunnelmissa sijoittajien huolestuttua talletuspaosta ja pankkikriisin leviämisestä. Kriisi sai alkunsa amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) sekä kahden muun amerikkalaispankin ajauduttua maksukyvyttömäksi ja laajeni nopeasti uhaten monia pieniä ja keskisuuria paikallisesti toimivia pankkeja. Sveitsin viranomaisten johdolla toteutettu Credit Suissen pelastusoperaatio, jossa pankin AT1-velkakirjat nollattiin ja pankin hallitus sekä suurimmat omistajat taivuteltiin pakkoavioliittoon UBS-pankin kanssa, esti kriisin laajenemisen maailmanlaajuiseksi.

SVB:n sekä eräiden muiden pankkien vaikeudet olivat seurausta korkojen nopeasta noususta johtuvista tappioista velkakirjasijoituksissa, mitä pahensi niiden talletuskannan painottuminen harvalukuisiin suurtallettajiin. Sosiaalisen median kautta nopeasti levinneet huhut pankkien vaikeuksista ja verkkopalveluiden mahdollistamat nopeat rahansiirrot johtivat lyhyessä ajassa satojen miljardien dollarien pakenemiseen talletuksista.

Pankkihuolien lisäksi toimintaympäristöä värittivät kuluttajahintojen nousu, keskuspankkien koronnostot, maailmantalouden laimeat kasvunäkymät, sota Ukrainassa sekä lisääntyneet geopoliittiset jännitteet erityisesti USA:n ja Kiinan välillä. Keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot kuitenkin nousivat vuodenvaihteen tasoiltaan.

Markkinoiden yleinen epävarmuus näkyi myös Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Konsernin nettoliikevaihto nousi kymmenen prosenttia ja oli 25,7 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), mutta liikevoitto laski kolme prosenttia ja oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat selvästi, mutta perinteisten rahastojen palkkiotuotot pysyivät edellisvuoden korkealla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä osake- ja ETF-välityksen palkkiotuotot sen sijaan jäivät edellisvuotta alemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 22,7 prosenttia (33,8 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 128 prosenttia (132 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi katsauskaudella viisi prosenttia ja oli 20,9 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 16,7 miljardiin euroon (15,8 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 11,5 miljardia euroa (11,2 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat alkuvuonna noin 100 miljoonaa euroa ja kohdistuivat erityisesti lyhyen koron rahastoihin ja yrityslainarahastoihin. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkiotuotot kasvoivat yli 80 prosenttia ja olivat noin 35 prosenttia kaikista rahastopalkkioista.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski seitsemän prosenttia, ja oli 3,4 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Corporate Finance -yksikön laskutus vuosineljänneksellä jäi 0,1 miljoonaan euroon (0,7 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on kuitenkin hyvä, vaikka kiristynyt rahoituksen saatavuus tekee projektien läpimenosta aiempaa haastavampaa. Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Yhtiö on edelleen voittanut uusia asiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kokonaisuutena positiivisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat lähes 30 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin Evlin yrityslainarahastoihin. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 21 prosenttia (23 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 83 miljoonalla eurolla (120 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkintäsummat keräsivät Evli Private Equity I-, Evli Private Equity III- ja Evli Infrastructure II -rahastot.

Vastuullisuus on yksi Evlin strategisista painopistealueista, ja Evli on jatkanut suunnitelmien mukaisesti sen kehittämistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Evli raportoi SFDR tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti osake- ja korkorahastojen edistämien kestävyystekijöiden toteutumisesta vuoden 2022 aikana. Lisäksi Evli edisti aktiivisesti ilmastotavoitteisiin ja biodiversiteettiin liittyvää työtään. Osana ihmisoikeustyötään Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lasten oikeuksien toteutumista. 


Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Päivitetty Evli Oyj:n osavuosikatsauksen 1-3/2023 julkistamisen yhteydessä 25.4.2023.