Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

 

Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Administer Oy:n ("Yhtiö") osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä, Evli Pankki Oyj:llä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö on pidättänyt itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

 

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, joiden asuinpaikka on Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, ”Yhdysvallat”), Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia Administer Oy:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa.

Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Hongkong, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä internet-sivustolla olevia asiakirjoja tai esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj edellyttävät, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä, Evli Pankki Oyj:llä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö on pidättänyt itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua listautumista koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

 1. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 1. Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.
 1. Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Administer Oyj:n First North -listautumisanti

Yleisöannin merkintäaika 7.12.–16.12.2021

Administer Oyj (”Administer” tai ”Yhtiö”) hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja järjestää listautumisannin (”Listautumisanti”).

Administer tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja. Yhtiön tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja.

Administer toimii Suomen tilitoimistomarkkinoilla, joiden koko oli vuonna 2020 noin 1,23 miljardia euroa. Yhtiön johdon arvion mukaan Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa sekä palkkalaskelmien määrällä mitattuna Suomen suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja. Asiakaskuntaan kuuluu kaikenkokoisia organisaatioita pienistä ja keskisuurista yrityksistä suuryrityksiin, kuntiin ja kaupunkeihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 43,7 miljoonaa euroa. Administerilla on Suomessa 21 toimipistettä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös Tukholmassa ja Tallinnassa.

Administer sijoituskohteena

 • Administer on yksi Suomen suurimmista alan toimijoista, jolla oma ohjelmistokehitys ja edellytykset kilpailla nopeasti digitalisoituvalla ja tehostuvalla alalla
 • Yhtiö toimii kasvavilla ja defensiivisillä markkinoilla
 • Laaja asiakaskenttä ja palvelutarjooma mahdollistavat kasvupolkujen samanaikaisen seuraamisen eri markkinasegmenteillä
 • Markkinoiden luonne tarjoaa mahdollisuuden vahvaan epäorgaaniseen kasvuun pienempien toimijoiden jäädessä kehityksestä jälkeen
 • Kansainväliset markkinat ovat taloushallinnon teknologiamurroksessa Suomea ja muita Pohjoismaita jäljessä, edustaen suurta potentiaalia jo valmiiksi digitalisoituneelle ja toimintoja automatisoineelle Administerille.

Suunnitellun listautumisen tavoitteet

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Administerin kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi Listautumisannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla, millä Administer pyrkii laajen-tamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun tukemiseksi. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Administerin henkilöstöä.

Listautumisannin ehdot lyhyesti

Listautumisanti koostuu osakeannista (”Osakeanti”) ja osakemyynnistä (”Osakemyynti”). Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan enintään 4 165 000 Administer Oyj:n osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Instituutioanti"), yksityishenkiloille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä Yhtiöön tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjänä toimivalle Evlille oikeuden lisätä Tarjottavien osakkeiden määrää enintään 620 000 Uudella osakkeella yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosake-erä”).

Listautumisannissa tarjotaan

 • Yleisöannissa alustavasti enintään 1 030 000 Tarjottavaa Osaketta
 • Instituutioannissa alustavasti enintään 3 000 000 Tarjottavaa Osaketta
 • Henkilöstöannissa alustavasti enintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta

Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 2 264 110 uutta Yhtiön osaketta merkittäväksi Listautumisannissa. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 13 574 110 osakkeeseen.

Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Bocap SME Achievers Fund II Ky tarjoaa enintään 1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta Listautumisannissa.

Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 30,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä, Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta (noin 33,7 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 4,86 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia matalampi kuin Merkintähinta, eli 4,38 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Olettaen, että Listautumisanti toteutetaan täysmääräisesti, on Listautumisannin koko noin 20 miljoonaa euroa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Aurator Varainhoito ja tietyt muut ammattimaiset sijoittajat (”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti nämä sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 12,6 miljoonan euron edestä, vastaten noin 62,2 prosenttia Tarjottavista Osakkeista.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhteensä enintään 2 264 110 Uutta osaketta merkittäväksi 4,86 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan Yleisö- ja Instituutioanneissa ja 4,38 euron osakekohtaiseen merkintähintaan Henkilöstöannissa. Yhtiön Listautumisannissa saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Administerin kasvustrategian toteuttamiseen ja tukemiseen.

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla sähköisenä (arvio)

3.12.2021

Merkintäaika alkaa

7.12.2021 klo 10.00

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

14.12.2021 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arvio)

16.12.2021 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy (arvio)

17.12.2021 klo 12.00

Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio)

20.12.2021

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)

21.12.2021

Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa (arvio)

21.12.2021

Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arvio)

23.12.2021

 

Strategia

Administerin missiona on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja sujuvaa. Administerin visiona on tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää asiakkaiden odotukset.

Administer haluaa olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella sekä innovatiivisella asenteella sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella. Administerin johdon näkemyksen mukaan tekninen etumatka kilpailijoihin nähden auttaa uusien asiakkaiden saamisessa ja onnistunut asiakaskokemus asiakassuhteiden pysymisessä. Administer pystyy sen johdon näkemyksen mukaan tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa asiakkaiden menestymisen omassa liiketoiminnassaan.

Administerin oma palvelu- ja ratkaisumyynti on Administerin kasvun tärkein mahdollistaja. Ammattimainen ja aktiivinen myynti luo pohjan liikevaihdon kasvulle, jota tuetaan yritysostoilla. Julkiseen sektoriin Administer tulee panostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Administer hakee vahvaa kannattavuutta palvelutoimintojensa jatkuvalla tehostamisella, tarkalla tuotannonohjauksella, henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamisella ja siten pysyvyydellä sekä asiakkaille arvoa tuottavilla lisäpalveluilla. Administerin johto näkee, että tietoteknisillä ratkaisuilla rutiinityötä voidaan automatisoida myös tulevaisuudessa lisää. Administerin tarjoamien konsultointipalveluiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja Administerille parempikatteista liikevaihtoa.

Merkintähinta ja merkittävä osakemäärä

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 4,86 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 4,38 euroa osakkeelta.

Yleisöannissa sekä Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 20 575  Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 20 576 osaketta.

Merkintäpaikat Yleisöannissa

 • Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/administer. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen administer@evli.com.

 • Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipaivan aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen administer@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia Osakkeita merkitsevällä yhteisolla on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.

 • Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.
 • Nordnetin verkkopalveluosoitteessa www.nordnet.fi/fi/administer. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Merkinnän tekeminen Nordnetin toimipisteessä edellyttää etukäteen puhelimitse tehdyn ajanvarauksen numeroon +358 2 0198 5898.

Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evli Pankissa.

Merkintäaika on keskeytetty ylimerkinnän johdosta. 

Henkilöstöanti

Merkinnän tekeminen Henkilöstöannissa on ohjeistettu erikseen. Henkilöstöantiin voivat Suomessa osallistua henkilöt, joilla on merkintäajan alkaessa voimassa oleva työsuhde Yhtiöön tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin, eikä tällaista työsuhdetta ole merkintäajan päättymisen hetkellä irtisanottu, sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Suomessa.

Merkintäaika on keskeytetty ylimerkinnän johdosta. 

Instituutioanti

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Pääjärjestäjä Evli Pankki ja Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse administer@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444. Instituutioannissa Sitoumukset otetaan vastaan euromääräisinä.

Merkintäaika on keskeytetty ylimerkinnän johdosta. 

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Kaupankäynnin Administer Oyj:n osakkeella odotetaan alkavan First Northissa arviolta 21.12.2021.

 

Materiaalit

Esite

Finanssivalvonnan päätös

Yhtiöjärjestys

Markkinointiesite

Taloudelliset tiedot 30.9.2021

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus

Sijoittajatilaisuudet

Administer Oyj:n esittelytilaisuudet, jossa toimitusjohtaja Peter Aho kertoo Yhtiön liiketoiminnasta ja listatutumishankkeesta, järjestetään tiistaina 7.12. kello 17.00. Tilaisuus videoidaan ja lähetetään webinaarina osoitteessa https://administer.videosync.fi/yhtioesittely 

Analyytikkoraportti

Tärkeä huomio:

Pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Administer Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Administerin tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.

Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti

Yhtiötiedotteet

16.12.2021 klo 12:00
Administerin listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

15.12.2021 klo 12
Administerin instituutio- ja henkilöstöannin merkintäajat keskeytetään; listautumisanti on ylimerkitty

14.12.2021 klo 16
Administerin yleisöanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetään

7.12.2021 klo 10
Administer hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedotteet

3.12.2021
Finanssivalvonta on hyväksynyt Administer Oyj:n esitteen

3.12.2021
Administer Oyj julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North -markkinapaikalle

29.11.2021
Administer Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle