Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2024: Liiketoiminta kehittyi suotuisasti – hallinnoitavat varat uuteen ennätykseen

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2024 Evlin liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja hallinnoitavat varat kohosivat uuteen ennätykseen. Evli solmi strategisen kumppanuuden Bregal Milestonen kanssa kannustinliiketoiminnan kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi. Jatkossa kannustinliiketoimintaa harjoitetaan Allshares-brändin alla. Konsernin nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat kumppanuusjärjestelyn, positiivisen markkinakehityksen sekä menestyksekkään salkunhoidon myötä ansaittujen tuottosidonnaisten palkkioiden siivittäminä. 

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2024 (vertailukohtana 1–3/2023)

  • Nettoliikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen nettoliikevaihto oli 29,1.
  • Liikevoitto oli 25,1 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3.
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 9,6 miljoonaan euroon (8,9 milj. euroa).
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos nousi 1,1 miljoonaan euroon (0,2 milj. euroa).
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 18,5 miljardia euroa (16,7 mrd. euroa).
  • Oman pääoman tuotto oli 35,8 prosenttia (22,7 %).
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 125 prosenttia (128 %).
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,26 euroa).

Nettoliikevaihto nousi kannustinliiketoimintaa koskevan yritysjärjestelyn seurauksena

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä talouskasvu jatkui USA:ssa viime vuoden tapaan vahvana, mutta oli Euroopassa edelleen vaisua. Kuluttajahintojen nousu hidastui monin paikoin. Inflaation odotetaan tulevaisuudessa jatkavan laskuaan, mikä avaa keskuspankeille mahdollisuuden aloittaa koronlaskut. Euroopan keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoa 4,25 prosenttiin kesäkuun kokouksessaan ja jatkavan koronlaskua 3,5 prosenttiin vuoden loppua kohden. USA:ssa koronlaskuja odotetaan ensimmäisen kerran vasta toisella vuosipuoliskolla Eurooppaa sitkeämmän inflaation seurauksena.

Geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien kireä tilanne Lähi-Idässä, Ukrainan sota sekä OPEC:n tuotantorajoitukset, nostivat raakaöljyn hintaa alkuvuonna. Myös kullan hinta on noussut voimakkaasti. Odotukset korkojen laskusta ovat myös lisänneet sijoittajien kiinnostusta kultaa kohtaan.

Osakkeiden hinnat nousivat alkuvuonna USA:ssa, Euroopassa sekä monilla kehittyvillä markkinoilla, mutta Suomessa osakkeiden hinnat liikkuivat pääosin sivuttaissuunnassa. Suomen muita markkinoita heikompi kehitys on pitkälti seurausta Helsingin pörssin toimialarakenteesta, jossa painottuvat perinteinen teollisuus ja sykliset yhtiöt. Myös korkeat korot ja rakentamisen heikkous painavat kotimaista kysyntää. Korkosijoituksissa parhaiten kehittyivät High Yield -lainat sekä kehittyvien markkinoiden yrityslainat. Kiinteistösijoittajille alkuvuosi on jatkunut vaikeana kohonneista tuottovaatimuksista ja toimistojen vajaakäyttöasteesta johtuen.

Konsernin nettoliikevaihto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 67 prosenttia 42,9 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on seurausta kannustinliiketoimintaa koskevasta yritysjärjestelystä, jossa Evli ja pääomasijoitusyhtiö Bregal Milestone solmivat strategisen kumppanuuden Evli Alexander Incentives Oy:n (nykyisin Allshares Oy) kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Järjestelyn myötä Bregal Milestonesta tuli Allsharesin pääomistaja yhdessä Evlin kanssa.

”Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa Allsharesista johtava osakepohjaisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelemien hallinnan ja suunnittelun tarjoaja Euroopassa ja sen ulkopuolella. Järjestelyyn liittyen Evli kirjaa tilikaudelle 2024 yhteensä noin 13,8 miljoonan euron ei-kassavirta-vaikutteisen kirjanpidollisen positiivisen tulosvaikutuksen. Järjestely on Evlille merkittävä strateginen ja taloudellinen kumppanuus, ja sen odotetaan nostavan Evlin omistuksen arvoa Allsharesissa pidemmällä aikavälillä”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa.

”Liikevaihdon kasvua tukivat perinteisten rahastojen palkkiotuottojen kasvu, vuosineljänneksellä kirjatut tuottosidonnaiset palkkiot sekä Corporate Finance -yksikön edellisvuotta vahvempi laskutus”, Lehtimäki kertoo.

Konsernin liikevoitto nousi 167 prosenttia ja oli 25,1 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 20 prosenttia ja oli 11,3 miljoonaa euroa. Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 38,5 prosenttia (22,7 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 125 prosenttia (128 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Vastuullisuuden saralla Evli jatkoi sijoittamiinsa yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista itsenäisesti sekä yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Evli vaikutti suoraan 19 yhtiöön ja toimi aktiivisena jäsenenä Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteessa. Evli liittyi myös ensimmäisten TNFD-luontoraportoinnin käyttöönottajien joukkoon sekä tukijaksi PRI:n Spring-aloitteeseen, jossa sijoittajat hyödyntävät vaikutusvoimaansa luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Näkymät vuodelle 2024 ennallaan

Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2024. Geopoliittisten riskien laajeneminen, inflaatio- ja korkopelot sekä huoli talouskasvun kestävyydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla. 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta. Yritysjärjestelystä seuranneen kertaluonteisen tulosvaikutuksen, vahvan aseman ja kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden vastaavan tason.

Lue lisää: Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2024