Lokal expertis – global service

Vår service kombinerar expertis inom nordiska börsnoterade bolags lokala juridiska omgivning och dess lokalkännedom, med en internationell och flerspråkig servicehelhet som erbjuds åt en globalt utspridd deltagargrupp.

Vår service omfattar alla aktiebaserade anordningar från optioner och aktiebelöningar till aktiesparprogram för hela personalen samt styrelsens ersättningar.

One-stop shop för alla incitamentstjänster

Till servicehelheten ingår mångsidiga och skräddarsydda bank-, back office- och helpdesk-tjänster, kalkylering och rapportering av IFRS 2 -kostnader samt förvaltnings-, hedgings- och verkställande tjänster för optioner och aktieincitament. Hela servicekedjan är tillgänglig för bolaget på ett ställe – från planering av incitamentsprogram till kapitalförvaltning för deltagarna.

Servicehelheten baserar sig på den elektroniska Incentive.Online -portalen för HR-korrespondenter och förvaltare av incitamentsprogrammen runt omkring i världen. Vi hjälper till med att förmedla information åt förmånstagarna, om praktiska åtgärder samt likvidering av incitamenten.  Vi erbjuder hela servicehelheten relaterad till förvaltning av incitament, inklusive aktieemissionen, förvaltnings- och mäklarservicen samt rapporteringen åt ekonomiförvaltningen (IFRS 2) och myndigheterna (MAR).

Vi erbjuder tjänsten enligt kundens preferens från specifika uträkningar och värderingar till en omfattande outsourcing av incitamentsprogrammen.
I outsourcingen ansvarar vi för alla tjänster ända tills incitamentets realisering – genom att ta i beaktande ökande reglering, inkluderande hedging-, insider-, rapportering- samt skattefrågor.

Tjänster

Skräddarsydda förvars- och förmedlingstjänster

Som Evlis anknutna ombudsman, kan vi integrera banktjänsterna till den krävda helheten:

 • Emittentens undertecknings- och back office -tjänster
 • Teckningsplats (optionsbaserat program)
 • Förvarstjänster, inkl. Internationella värdepapperskonton och elektronisk öppning av kundkonton
 • Förmedlingstjänsterna via portalen och elektroniska orders inom portalen

Helpdesk och innehavarkommunikation

För att försäkra en lyckad kommunikation gällande incitamentsprogrammet, erbjuder vi ett komplett kommunikationspaket:

 

 • Helpdesk telefon- och epostservice på tre språk för programmets deltagare och de företagsansvarige
 • Informationstillfällen, webbmöten, konferenssamtal
 • Sammanläggning av infomaterial och distribution (bland annat instruktioner, Q&A, presentationer och blanketter)
 • Multimediaverktyg bl.a. skolningsvideoklipp för deltagarna

IFRS 2 -värdering och -kostnadsperiodisering

Vi erbjuder IFRS 2 -kostnadsstandardenliga kalkylerings- och rapporteringstjänster från värdering till periodisering. Rapporteringen är enhetlig med rapporteringsskyldigheten, vars mening är att klargöra följande åt bokslutets läsare:

 • Aktiva aktiebaserade incitamentprogrammens art och omfattning
 • Uträkning av aktiebaserade incitamentprogrammens ekonomiska värde samt klargörande av antaganden & parametrar som använts
 • Kostnadsföring av aktiebaserade incitamentsprogram samt dess inverkan på bolagets bokslut

Incentive.Online -portalen

Vi upprätthåller en realtids tjänsteportal, där vi erbjuder följande åt incitamentprogramsdeltagarna och företagsansvarige:

 • Globalt tillgänglig 24/7
 • 17 olika språk
 • Incitamentens mottagning, godkännande, uppföljning och realisering
 • Digital materialbank inkl. Evlis kontoutdrag, rapportering och analyser
 • Elektronisk orderläggning direkt till Evlis tradingssystem (försäljning, orderteckning, sälj- och teckning orders).

Aktieemitteringens säkerställande och hedging

Incitamentsbelöningen försäkras genom en skild aktieportfölj, som även möjliggör hedging gentemot aktiekursförändring:

 • Finansiering av förvärv av egna aktier (ABL, undviker byråkratin gällande aktieanskaffningen)
 • Ett skydd gentemot kassaflödeskostnader vid en kursförhöjning av aktievärdet, möjliggör även skydd för kontantdelen
 • Klart regelverk gällande insiderverksamhet, inga transaktioner för innehavarparten

Marknadsmissbruksförordningsenliga tjänster

Marknadsmissbruksförordnings (MAR) baserad rapportering gällande incitamenten för personer i ledande ställning:

 • MAR-skyldiges identifiering och övervakning
 • Rapportering åt Finansinspektionen inom tre dagar
 • Börsmeddelandeutkast till bolaget inom tre dagar

Ta kontakt