Hallinnointi

  Yhtiökokoukset - Evli Pankki Oyj

  Yhtiökokous 2022
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 9.3.2022 klo 13.00 alkaen.

  Yhtiökokouskutsu 

  Evli Pankki Oyj:n (”Evli” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 9.3.2022 klo 13.00 alkaen Evlin pääkonttorilla osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki.

  Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta muun muassa osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (375/2021) nojalla. Hallitus on päättänyt ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

  Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

  Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät osallistu kokoukseen.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
   
  Yhtiökokouksessa käsitellään Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden (kohdat 6 - 15) lisäksi päätösasioita, jotka tulevat voimaan Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n aiemmin päätetyn sulautumisen täytäntöönpanohetkellä (kohdat 16 ja 17). Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään asiakohdat 18 ja 19, jotka tulevat voimaan Yhtiön aiemmin päätetyn jakautumisen täytäntöönpanohetkellä ja koskevat jakautumisessa perustettavaa yhtiötä eli Evli Oyj:tä.

  Käsiteltävät asiat ovat seuraavat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  Puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen.

  Mikäli Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

  Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Mari Etholén.

  Mikäli Mari Etholénilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

  6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä videona viimeistään 16.2.2022 Yhtiön verkkosivuilta, osoitteesta www.evli.com/yhtiokokous-2022.

  Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja katsotaan näin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,06 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 25.288.883,20 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

  Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.3.2022.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

  10. Palkitsemisraportti

  Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

  Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022.

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle.

  11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkkiot tulevat voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

  Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan päätettävän palkkioista varsinaisesta yhtiökokouksesta edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen saakka. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

  12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallituksen jäsenten lukumäärä tulee voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

  Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan päätettävän hallituksen jäsenten lukumäärästä toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

  13. Hallituksen jäsenten valitseminen 

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta. Valitut hallituksen jäsenet aloittavat tehtävissään edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

  Tässä yhtiökokouksessa ehdotetaan valittavan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

  Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022.

  14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

  15. Tilintarkastajan valitseminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

  Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdolliset päätökset

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön yhdistetyn osakesarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8.700.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

  Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

  Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

  Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

  Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 4.350.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

  Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.

  Yhtiön osittaisjakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdolliset perustettavaa Evli Oyj:tä koskevat päätökset

  18. Evli Oyj:n hallituksen täydentäminen 

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.12.2021 Evli Oyj:n tulevan hallituskokoonpanon. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Evli Oyj:n hallitusta vahvistettaisiin yhdellä jäsenellä siten, että Evli Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6) jäsentä. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään valittavan Antti Kuljukka. Valinta on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle.

  Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Evli Oyj:n hallitukseen kuuluisi siten Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Antti Kuljukka ja Teuvo Salminen.

  19. Evli Oyj:n palkitsemispolitiikan käsittely 

  Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön osittaisjakautumisesta, jonka täytäntöönpanon yhteydessä Evli Oyj perustetaan. Evli Oyj:lle ehdotetaan toimielinten palkitsemispolitiikkaa ehdollisena edellä mainitun osittaisjakautumisen täytäntöönpanolle. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

  Evli Oyj:n palkitsemispolitiikka julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022.

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, palkitsemispolitiikka on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle.

  10. Kokouksen päättäminen 

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Evli Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022.

  Päätösehdotuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 23.3.2022.

  C. Ohjeita kokoukseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen

  Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

  Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 18.2.2022 klo 12.00. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan Yhtiölle ja äänestää ennakkoon viimeistään 2.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 18.2.2022 klo 12.00–2.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  a) Evlin verkkosivujen kautta evli.com/yhtiokokous-2022

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkupäivästä 18.2.2022 alkaen.

  b) Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

  Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.2.2022 alkaen.

  Äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

  Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 18.2.2022 alkaen.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 18.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla.

  Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää Yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa lakimies Roopert Laitisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai hänen määräämänsä Yhtiöstä riippumattoman toisen lakimiehen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa lakimies Roopert Laitiselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

  Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot:

  postiosoite: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.

  sähköposti: roopert.laitinen@castren.fi

  puhelin: +358 20 7765 478

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta). Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022.

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää Yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

  Evli Pankki Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 25.2.2022 tilanteesta on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

  5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

  Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@evli.com viimeistään 17.2.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 18.2.2022.

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.2.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen ir@evli.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön verkkosivulla www.evli.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 28.2.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää selvityksen osakeomistuksestaan.

  6. Muut ohjeet/tiedot

  Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.2.2022 yhteensä 24.109.420 osaketta jakautuen 14.493.148 A-sarjan osakkeeseen ja 9.616.272 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Tämän kokouskutsun päivänä Yhtiöllä on hallussaan 251.983 omaa B-sarjan osaketta. Yhtiölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

  Helsingissä 10.2.2022 

  Evli Pankki Oyj

  Hallitus

  Yhtiökokouksen aineisto

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Valtakirjat ja lomakkeet

  Pörssitiedotteet

  Ylimääräinen yhtiökokous 2021
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.12.2021. 

  Yhtiökokouksen aineisto

  Evli Pankki Oyj

  Fellow Finance Oyj

  Pörssitiedotteet

  7.3.2022
  Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen

  28.2.2022
  Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumista varten laaditun sulautumisesitteen täydennyksen

  16.2.2022 
  Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu

  1.2.2022
  Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen

  28.12.2021
  Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumista varten laaditun jakautumisesitteen täydennyksen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumista varten laaditun sulautumisesitteen täydennyksen

  22.12.2021
  Evli Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 22.12.2021

  7.12.2021
  Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumiseen liittyvän jakautumisesitteen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumiseen liittyvän sulautumisesitteen

  8.11.2021
  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

  30.9.2021
  Evli ja Fellow Finance ovat allekirjoittaneet 14.7.2021 julkistettuun yhdistymissopimukseen perustuvat sulautumis- ja jakautumissuunnitelmat

  14.7.2021
  Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisella uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu

  Lomakkeet ja äänestysohjeet

  Yhtiökokous 2021
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2021. Kokous järjestettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

  Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla.

  Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

  Yhtiökokouksen aineisto

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Yhtiökokous 2020
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2020, Helsingissä.

  Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on:

  • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 26.2.2020; ja
  • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 2.3.2019 klo 16.00.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Evlille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste

  Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä.

  Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Osinko

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,66 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 18.3.2020.

  Ehdotettu hallitus

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen:

  Henrik Andersin, s. 1960
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006.
  • Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista.
  • Oy Scripo Ab, sijoittaja pieniin venture yrityksiin
  • Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
  • Kauppatieteiden maisteri
  Fredrik Hacklin, s 1978
  • Evli Pankin hallituksessa vuodesta 2019
  • Professori Vlerick Business Schoolissa, dosentti ETH Zürichissä
  • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard University:llä ja Ericssonilla
  • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä,
   strategiasta ja teknologian johtamisesta
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
  Sari Helander, s 1967
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2019
  • Toimitusjohtaja Greenstep Oy:ssä
  • Toiminut aiemmin Posti Group Oyj:n johtajana (Logistiikkaratkaisut). Sitä ennen Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajana sekä Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä controller ja talousjohdon tehtävät
  • LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö:n
   hallintoneuvoston jäsen
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
  Robert Ingman, s.1961
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oy:N ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
  • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
  • Riippumaton yhtiöstä
  Mikael Lilius, s. 1949
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
  • Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
  • Metso Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja hallituksen jäsen
  • Diplomiekonomi
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
  Teuvo Salminen s. 1954
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
  • Glaston Oyj:n ja T2H Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
  • Kauppatieteiden maisteri
  • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

  Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Yhtiökokous 2019
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2019 kello 9.00 alkaen Musiikkitalossa Helsingissä.

  Ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on:

  • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 28.2.2019; ja
  • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 4.3.2019 klo 16.00.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Evlille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietosuojaseloste

  Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

  Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Yhtiön A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä.

  Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Osinko

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,61 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 21.3.2019.

  Ehdotettu hallitus

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen:

  Henrik Andersin, s. 1960
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006.
  • Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista.
  • Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
  • Kauppatieteiden maisteri
  Robert Ingman, s.1961
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oy:N ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
  • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
  Mikael Lilius, s. 1949
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
  • Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
  • Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja hallituksen jäsen
  • Diplomiekonomi
  Teuvo Salminen s. 1954
  • Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
  • Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
  • Glaston Oyj:n ja Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisäksi osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin:

  Fredrik Hacklin, s 1978
  • Professori Vlerick Business Schoolissa, dosentti ETH Zürichissä
  • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard University:llä ja Ericssonilla
  • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä, strategiasta ja teknologian johtamisesta
  • Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
  Sari Helander, s 1967
  • Posti Group Oyj, johtaja, Logistiikkaratkaisut
  • Toiminut aiemmin Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajana. Nokia Oyj:llä vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä erilaiset controller ja talousjohdon tehtävät
  • Oy Samlink Ab:n hallituksen jäsen, East Office:n hallituksen varajäsen ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö:n hallintoneuvoston jäsen
  • Kauppatieteiden maisteri

  Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Yhtiökokous 2018
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2018 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

  Ilmoittatuminen ja osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

  • rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä keskiviikkona 28.2.2018; ja
  • ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 5.3.2018.

  Tietosuojaseloste

  Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Osinko

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkoa 0,52 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta, eli yhteensä noin 12.183.818,40 euroa. Hallitus ehdottaa että osinko maksetaan 21.3.2018.

  Ehdotettu hallitus

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 75 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin:

  • Henrik Andersin
  • Robert Ingman
  • Johanna Lamminen
  • Mikael Lilius
  • Teuvo Salminen

  Ohjeita hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Yhtiökokous 2017
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2017 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

  Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

  Ehdotukset yhtiökokoukselle

  Yhtiökokous 2016
  Show content

  Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2016 kello 9.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.

  Yhtiökokouksen aineisto ja kokouskutsu

  Ehdotukset yhtiökokoukselle