Structured investment products

Structured investment solutions includes both customized investment solutions as well as products offered to a wider range of investors.

Product reviews

See the product reviews (in Finnish)

Tailored alternatives

Our structured investments offer a wide selection of products which enables us to create versatile investment solutions tailored for customers. A broad selection of alternative asset classes and investment instruments, from credit risk to commodities, can be used as the products’ underlying assets. The investment solutions are based on transparent and clear return structures, and efficient diversification is offered by index-based, passive underlying assets. The investment solutions are implemented competitively, issued by Evli or provided in a tailored manner with Evli’s global partners. The investments are based on securities. Our selection also includes OTC derivatives.

Base prospectus
Show content

Evli's documents related to its own issued products and brochures of other issuers during the offer period.

Key risks (in Finnish)
Show content

Strukturoituihin sijoituksiin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Riskit voivat vaihdella tuotekohtaisesti, joten tutustu ennen sijoituspäätöstä tuotteen markkinointimateriaaliin.

Markkinariski

Pääomaturvaamattomissa tuotteissa sijoittaja kantaa kohde-etuuteen liittyvän markkinariskin. Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tuotteen kohde-etuus, kehittyy ehtojen kannalta epäedullisella tavalla. Markkinariskin toteutuessa on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella tuotteen sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat tuotteen arvoon. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua tuotteen asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain, tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi esitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvo.

Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski

Sijoitusobligaation Tuotteen myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemmekin tuotteita ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Tuotteen markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski.

Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida tuotteen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että tuotteelle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään tuotteen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa tuotteelle lähtökohtaisesti päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita.

Korkoriski

Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa tuotteen korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa tuotteen korko-osan arvo pääsääntöisesti nouse.

Riski tuotteen ehtojen korjaamisesta

Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi tuotteen ehdoissa mainituin ehdoin korjata ehtoja ilman tuotteen omistajan suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia tuotteen haltijoille. Liikkeeseenlaskija voi tuotteen ehdoissa mainituissa erityistapauksissa myös lunastaa tuotteen takaisin ennen sen erääntymistä, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa.

Verotusriski

Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista tuotteen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen.