Evlin sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on liiketaloudellisesti järkevää

Ilmastonmuutos lisää yritysten ja investoimisen riskejä, ja asialla on olennainen merkitys sijoittajan näkökulmasta. Evlin mielestä nyt on oikea aika kertoa sen vastuullista sijoittamista koskevista strategisista tavoitteista sekä kehitystyön etenemisestä. 

– Meidän tärkein tehtävämme varainhoitajana on auttaa asiakasta kasvattamaan varallisuuttaan. Koska ympäristöllä ja ilmastonmuutoksella on kuitenkin elintärkeä merkitys tulevaisuuden kannalta, ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen olisi luottamuksen laiminlyömistä asiakasta kohtaan, sanoo Evlin toimitusjohtaja  Maunu Lehtimäki.

Toimitusjohtaja Lehtimäen mielestä vastuullisen sijoittamisen ja ESG-tekijöiden (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) tulee olla yritysten toimintakulttuurin ytimessä. Työ tämän ajattelutavan omaksumiseksi käynnistyi Evlissä jo vuosia sitten ja on edennyt läpi organisaation, johdosta työntekijöihin. Viiden viime vuoden aikana viesti on entisestään kirkastunut ja muuttunut yhä tärkeämmäksi globaalin epävarmuuden lisääntyessä.

– Uskomme Evlissä vahvasti tieteeseen. Ellei hiilidioksidipäästöjen määrässä tapahdu dramaattista vähenemistä, monien teollisuudenalojen toimintaympäristö muuttuu elinkelvottomaksi, millä on vakava vaikutus tuhansiin yrityksiin eri puolilla maailmaa. Tämä vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös sijoittajiin ja sijoituskohteiden tuottoihin, Lehtimäki jatkaa.

Mikäli päästöjä ei vähennetä ratkaisevasti enemmän, maailman keskilämpötila nousee 3,5 celsiusastetta nykyisestä. Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen mukaan pelkästään ilmastoon liittyvät vahingot voivat Euroopan unionissa nousta ainakin 224 miljardiin dollariin eli 1,8 prosenttiin EU:n nykyisestä bruttokansantuotteesta.

Sijoittajat alkavat kuitenkin havahtua asiaan – tällä hetkellä 37 prosenttia kaikista institutionaalisista sijoittajista uskoo, että ESG-tekijöiden huomioon ottamisella on valtava merkitys heidän sijoitussalkuilleen ja tiedostavien sijoittajien osuus kasvaa koko ajan.  Viime aikoina olemme nähneet, että ESG-tekijöiden huomioiminen on alkanut vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun ja sijoituskohteiden arvostuksiin.  Tämä voi vaikuttaa naiivilta, mutta on olemassa arvoperusta, johon useimmat asiakkaistamme nojaavat erityisesti Pohjoismaissa. Siksi meidän on jatkuvasti otettava vastuullisuuteen liittyvät arvot huomioon strategiamme kehittämisessä, kertoo Evlin institutionaalisista asiakkaista vastaava johtaja Kim Pessala.

Kriteerit vaihtelevat, mutta periaatteet pysyvät

– Kun aloitin Evlissä noin viisi vuotta sitten vastuullisen sijoittamisen koordinaattorina, istuin salkunhoitajien kanssa alas keskustelemaan vastuullisesta sijoittamisesta ja ESG-periaatteiden toteuttamisesta.  Kävi ilmi, että salkunhoitajat olivat tehneet vastuullista sijoittamista jo vuosikymmenten ajan. He olivat kuvitelleet, että ESG ja vastuullinen sijoittaminen tarkoittivat jotain muuta, Evlin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius muistelee.

Evlillä onkin pitkä vastuullisen ESG-sijoittamisen historia, sillä se allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) jo vuonna 2010.  Evli on myös ollut Lontoosta käsin toimivan Carbon Disclosure Projectin sijoittajajäsen vuodesta 2007 ja Finsifin eli Finland’s Sustainable Investment Forumin jäsen vuodesta 2010.

Pitkän kokemuksensa ja kehitystyön pohjalta Evli on vastikään päivittänyt vastuullisuusstrategiansa tavoitteenaan tuoda selkeämmin esiin vaikutus, joka ESG-periaatteiden noudattamisella on sijoitussalkkuihin. Evli haluaa myös vahvistaa yhtiön sitoutumista vastuulliseen sijoittamiseen.  – Se, että tämä kehitys on lähtöisin Evlin hallituksesta ja vastuullisuus on nyt tärkeimpiä strategisista painopistealueitamme, osoittaa, miten tärkeää vastuullisuus meille on, toteaa toimitusjohtaja Lehtimäki.

Strategiapäivityksen myötä salkunhoitajat käyttävät yhtenäisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikkialla yhtiössä. Taustalla on systemaattinen malli, jolla vastuullista sijoittamista koskevat päätökset on tehty vuodesta 2016 lähtien. Evli on panostanut merkittävästi omaan ESG-tietopankkiinsa raportoinnin läpinäkyvyyden parantamiseksi. Evlin rahastojen ESG-raportit ovat olleet kaikkien saatavilla vuodesta 2017 lähtien, ja uusien kattavien päivitysten myötä ne sisältävät esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä mittareita.

Evlille on aina ollut tärkeää, että asiakkailla on selkeä käsitys vastuullisuuden merkityksestä Evlille ja siitä, miten sen tekemä työ asian hyväksi vaikuttaa salkkuihin. Siksi on välttämätöntä, että kaikki ESG-raportit ovat vapaasti saatavilla, läpinäkyviä ja selkeitä.

– Meillä on paremmat työkalut ohjata, visualisoida ja mitata ESG-tekijöiden vaikutusta asiakkaan salkkuun kuin kymmenen vuotta sitten. Voimme myös käyttää sellaisia ESG-mittareita, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Eri asiakkaat tietenkin haluavat erilaisia ESG-kriteerejä, joten kriteerit voivat vaihdella, mutta vahva sitoutumisemme vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin pysyy. Johonkin tiettyyn yhtiöön sijoittamista koskevat päätöksemme perustuvat aina Evlin periaatteisiin, kertoo Pessala.

Valmiuksien vahvistaminen lupauksien pitämiseksi  

Strategian päivitys on seurausta yli viisi vuotta sitten tehdystä päätöksestä muuttaa Evlin suhtautumista vastuulliseen sijoittamiseen ja ESG-kriteereihin orgaanisesti ja järjestelmällisesti.  – Olemme muutaman viime vuoden aikana panostaneet sen varmistamiseen, että olemme valmiita ja että pystymme saavuttamaan tavoitteemme, ennen kuin tiedotamme päivityksestä, Lehtimäki kertoo. – Enemmän tuloksia ja vähemmän lupauksia on osa Evlin DNA:ta ja yrityskulttuuria.”

Kun Evlin hallitus oli päättänyt ESG-ohjelmasta, yhtiö varmisti, että kaikki salkunhoitajista työnhakijoihin ymmärsivät, että vastuullisesta sijoittamisesta tulee keskeinen osa liiketoimintaa.  Seuraavaksi rahastonhoitajille annettiin tarvittavat välineet, kuten ohjelmistot, tietokannat ja henkilöresurssit.  – Tämän strategisen päivityksen avulla pystymme kertomaan asiakkaillemme, että olemme vahvistaneet valmiuksiamme noudattaa vastuullisen sijoittamisen lupauksiamme, kertoo Pessala.

“Vastuullisesta sijoittamisesta tulee vakiintunut sijoitustapa.”

Lehtimäki uskoo vakaasti, että pysyvä vaikutus edellyttää koko toimialan laajuista lähestymistavan muutosta. Rahastojen hoitajien ja sijoittajien yleinen lähestymistapa on ollut poissulkeva, sillä ympäristöä saastuttavat yritykset eivät houkuttele sijoituksia. Tämä ei ole oikea tapa.  Rankaisemisen sijaan on palkittava niitä saastuttavia yrityksiä, jotka sitoutuvat muuttumaan, ja laadittava suunnitelma, joka sisältää todennettavissa olevat välitavoitteet muutoksen toteuttamiseksi.

Lehtimäki haluaa myös varoittaa yrityksiä, joille ESG ja vastuullinen sijoittaminen on vain markkinointia. – Pitkällä aikavälillä oikeudenmukaisuus voittaa ja tällaiset yritykset jäävät kiinni. Warren Buffetin sanoin: ”Kun vesi laskee, nähdään, kenellä ei ole uimahousuja”, sanoo Lehtimäki.

Vuodesta 2018 sijoitukset kestäviin ja vihreisiin kohteisiin ovat kasvaneet 30 biljoonaa dollaria. Globaalin Sustainable Investment Alliancen mukaan kasvu on kahdessa vuodessa ollut jopa 34 prosenttia. Lähivuosina sijoitukset ESG- ja vastuullisen sijoittamisen rahastoihin kasvavat entisestään. Euroopan parlamentin ratifioiman uuden tavoitteen saavuttamiseksi päästöjä on vähennettävä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen edellyttää yksityistä rahaa, Helenius sanoo. – Siksi vastuullisesta sijoittamisesta tulee normaali tapa sijoittaa.

 

* RI = Vastuullinen sijoittaminen

** ESG eli Environmental, Social ja Governance