Evli förenklar koncernstrukturen genom att fusionera dotterbolaget Aurator med moderbolaget

Evli Abp (”Evli”) inleder ett fusionsförfarande för att sammanslå helägda dotterbolaget Aurator Varainhoito Oy (”Aurator”) med Evli Abp. Syftet är att förenkla Evlis koncernstruktur.

Fusionsförfarandet påverkar varken Evlis eller Aurators utbud av produkter och tjänster. Verksamheten vid kontoret i Åbo fortsätter med nuvarande team och under namnet Aurator. Åtgärden innebär inga förändringar avseende personalen.

Evlis och Aurators respektive styrelse har godkänt fusionsplanen. Enligt planen verkställs fusionen den 31.12.2022.

Fusionen förutsätter inga åtgärder av kunderna, som vi också i fortsättningen betjänar som vanligt.