Tärkeää tietoa

EVLI OYJ ("EVLI") JA EAB GROUP OYJ ("EAB") OVAT JULKAISSEET TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISET VERSIOT MATERIAALEISTA, JOITA AIOT KATSELLA, VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, MISSÄ MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke kokonaan aina, kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla olevien materiaalien tarkastelu saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista. Muissa maissa vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella kyseisiä materiaaleja. Jokaisen, joka haluaa tarkastella näitä materiaaleja, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaalien tarkastelun tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

Evli ja EAB ovat julkaisseet sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä ne anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava Evlille ja EAB:lle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan tiedon saanti. Tiedotteiden ja muiden asiakirjojen julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa Evlin tai EAB:n arvopapereita. Se ei myöskään ole Evlin tai EAB:n tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa Evlin tai EAB:n arvopapereita.

Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.

Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei tarjousta tehdä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.

OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET, ETTÄ ANNAN SUOSTUMUKSENI MATERIAALIEN SÄHKÖISEEN TOIMITUKSEEN.

JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, SINUN TÄYTYY NAPSAUTTAA EN HYVÄKSY ‑PAINIKETTA TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.

Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2022

Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 14.7.2022 Helsingissä.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2022
Show content

Evli Oyj:n (”Evli” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 14.7.2022 klo 8.30 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6.krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen

Johdanto

Evli tiedotti 22.4.2022, että se on allekirjoittanut aiesopimuksen Evlin ja EAB Group Oyj:n yhdistymisestä (Yhdistyminen). Yhdistymisen tarkoituksena on luoda yhtiö, joka olisi yksi Helsingin Pörssin johtavista sijoittamisen ja varainhoidon palveluita tarjoavista yhtiöistä, jolla on laaja osaaminen ja jonka asiakaskunta kattaa instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaat. Yhdistyneellä yhtiöllä on vahva taloudellinen asema ja erinomaiset edellytykset kasvulle tulevaisuudessa Yhtiön strategian mukaisesti. Yhdistynyt yhtiö kykenisi harjoittamaan Evlin ja EAB Group Oyj:n nykyistä liiketoimintaa operatiivisesti tehokkaammin mahdollistaen synergiaetujen saavuttamisen. Yhdistymisen jälkeen asiakkailla on hyödynnettävissä entistä laajempi tuote- ja palveluvalikoima sekä entistä kattavammat asiantuntijaresurssit.

Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (Osakeyhtiölaki) 16 luvun mukaisella absorptiosulautumisella, jossa EAB Group Oyj sulautuu Evliin siten, että kaikki EAB Group Oyj:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä (Sulautuminen). Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena EAB Group Oyj purkautuu automaattisesti. Sulautumisessa EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Evlin uusia B-sarjan osakkeita sekä käteisvastikkeen.

Samalla on tarkoitus toteuttaa järjestely, jossa EAB Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö EAB Varainhoito Oy sulautuu Evliin Osakeyhtiölain 16 luvun mukaisella absorptiosulautumisella, jossa kaikki EAB Varainhoito Oy:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä (Evli/EAB Varainhoidon Sulautuminen). Evli/EAB Varainhoidon Sulautumisen johdosta EAB Varainhoito Oy purkautuu automaattisesti.

Yhdistymissopimuksesta sekä sulautumisista ja niiden syistä on saatavilla tarkempia tietoja Evlin 31.5.2022 julkistamassa pörssitiedotteessa.

Evlin ja EAB Group Oyj:n välisen Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.10.2022. Evlin ja EAB Varainhoito Oy:n välinen sulautuminen on tarkoitus panna täytäntöön Evlin ja EAB Group Oyj:n Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen, arviolta 3.10.2022. Sulautumisten täytäntöönpanopäivät voivat vielä muuttua sulautumissuunnitelmien mukaisesti.

Evlin A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 85 prosenttia Evlin A-sarjan osakkeista ja noin 82 prosenttia Evlin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ovat sitoutuneet äänestämään Sulautumisen puolesta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä tehdyt päätösehdotukset, koska sulautumissuunnitelmia ei voi muuttaa.

Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisesta päättäminen

Evlin hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää EAB Group Oyj:n Sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Group Oyj:n hallitusten hyväksymän ja 31.5.2022 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (Sulautumissuunnitelma) mukaisesti siten, että kaikki EAB Group Oyj:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy Sulautumissuunnitelman.

Sulautumisesta päättäminen sisältää muiden Sulautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi muun muassa alla (a) ja (b) -kohdissa olevat keskeiset asiat:

(a) Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman mukaisesti EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,172725 uutta Evlin B-osaketta jokaista omistamaansa EAB:n osaketta kohti sekä yhteensä kolmen (3) miljoonan euron suuruisen käteisvastikkeen, joka jaetaan tasan ulkona olevien EAB:n osakkeiden kesken. Nykyisillä osakemäärillä laskettuna käteisvastike olisi 0,217196 euroa osakkeelta (yhdessä Sulautumisvastike). Osakeyhtiölain 16 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaan EAB Group Oyj:n tai Evlin omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet eivät tuota oikeutta Sulautumisvastikkeeseen.

Jos EAB Group Oyj:n osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumääräksi (kutakin arvo-osuustiliä kohden) tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille EAB Group Oyj:n osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Evli vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Yhtiökokouskutsun päivämääränä EAB Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 13.843.272 osaketta. EAB Group Oyj:llä on hallussaan 30.877 omaa osakettaan. Evli ei omista EAB Group Oyj:n osakkeita. Yhtiökokouskutsun päivämäärän tilanteen perusteella Sulautumisvastikkeena annettavien Evlin osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten enintään 2.385.745 B-osaketta. Sulautumisen jälkeen Evlin osakkeenomistajat omistaisivat yhteensä noin 91 prosenttia Evlin osakkeista ja 99 prosenttia äänistä, ja EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat omistaisivat yhteensä noin 9 prosenttia Evlin osakkeista ja yhden prosentin äänistä.

Sulautumisvastikkeena annettavat uudet osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä.

(b) Osakepääoman korottaminen

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Evlin osakepääomaa korotetaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä 30.000.000 eurolla. Korotuksen jälkeen Evlin osakepääoma on 53.745.459,66 euroa.

7. Evli/EAB Varainhoidon Sulautumisesta päättäminen

Evlin hallitus ehdottaa, edellä kohdan 6 johdannossa kerrotusti, että yhtiökokous päättää EAB Varainhoito Oy:n sulautumisesta Evliin Evlin ja EAB Varainhoito Oy:n hallitusten 31.5.2022 hyväksymän ja allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelma) mukaisesti siten, että kaikki EAB Varainhoito Oy:n varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä täytäntöönpanopäivänä Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ja että yhtiökokous hyväksyy Evli/EAB Varainhoidon Sulautumissuunnitelman. Koska Evli/EAB Varainhoidon Sulautuminen on tarkoitus panna täytäntöön Evlin ja EAB Group Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen, täytäntöönpanohetkellä EAB Varainhoito on Evlin täysin omistama tytäryhtiö eikä sulautumisvastiketta anneta.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Sulautumissuunnitelmat ja tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä Evlin internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 14.6.2022. Asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.7.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.7.2022 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen alkaa 8.6.2022 klo 16.00. Osakkeenomistaja voi halutessaan myös äänestää ennakkoon. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 8.7.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.6.2022 klo 16.00–8.7.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Evlin verkkosivujen kautta evli.com/yhtiokokous

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkupäivästä 8.6.2022 alkaen.

b) Postitse tai sähköpostitse alla tarkemmin kuvatulla tavalla

Osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä voi ilmoittautua kokoukseen tai toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake ja äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla evli.com/yhtiokokous viimeistään 8.6.2022 alkaen.

Äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää Osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa, ja tämän mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.7.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.7.2022 klo 10.00 mennessä. Tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Evli Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 4.7.2022 tilanteesta on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse yhtiokokous@euroclear.eu tai toissijaisesti postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää Yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Evli Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.6.2022 yhteensä 23.857.437 osaketta jakautuen 14.493.148 A-sarjan osakkeeseen ja 9.364.289 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-sarjan osake yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksessa ei ole tarjoilua.


Helsingissä 3.6.2022

EVLI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, johtaja markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, Evli Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Yhtiökokouksen aineisto

Evli Oyj

EAB Group Oyj

EAB Varainhoito Oy

Pörssitiedotteet

14.7.2022

Evli Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 14.7.2022

3.6.2022
Evli Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2022

31.5.2022
Evli Oyj ja EAB Group Oyj ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen

22.4.2022
Evli Oyj ja EAB Group Oyj selvittävät yhtiöiden yhdistymistä

Lomakkeet ja äänestysohjeet