Tärkeää tietoa

Tietojen ja asiakirjojen saatavuus tällä sivustolla on rajoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.

Valinnallanne vahvistatte, että asutte ja oleskelette maassa, jonka valitsitte ja että olette lukeneet ja ymmärtäneet tämän ilmoituksen.

Pyydämme teitä vahvistamaan sijaintinne:

Tärkeää tietoa

Pääsyä tämän verkkosivun tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. 

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOISSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivua tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eivätkä ne ole saatavilla eikä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai Uudessa-Seelannissa tai millään muilla alueilla, joilla tämä olisi lainvastaista. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Kanadan, Japanin, Australia, Etelä-Afrikan, Hongkongin ja Uuden-Seelannin ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivulla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Plc Uutechnic Group Oyj (”UTG”) tai SPX Flow Technology Germany GmbH ("Tarjouksentekijä") ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Tärkeää tietoa

Pääsyä tämän verkkosivun tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOISSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivua tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eivätkä ne ole saatavilla eikä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai Uudessa-Seelannissa tai millään muilla alueilla, joilla tämä olisi lainvastaista. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Kanadan, Japanin, Australia, Etelä-Afrikan, Hongkongin ja Uuden-Seelannin ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivulla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Plc Uutechnic Group Oyj (”UTG”) tai SPX Flow Technology Germany GmbH ("Tarjouksentekijä") ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Ostotarjousta (”Ostotarjous”) ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia ei jaeta eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti, postipalvelun kautta tai millään muulla välineellä (sisältäen mutta ei rajoittuen, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai minkään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa ja Uudessa-Seelannissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Hongkongista ja Uudessa-Seelannissa. Mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Ostotarjouksen ehdot esitetään tarjousasiakirjassa. Päättäessään ostotarjouksen hyväksymisestä UTG:n osakkeenomistajien tulee nojautua ainoastaan tarjousasiakirjassa annettuihin tietoihin.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että osakkeet eivät ole listattuina Yhdysvaltain arvopaperipörssissä, joka on rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain ("Pörssilaki") nojalla, ja että UTG:ta eivät koske Pörssilain vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä UTG näin ollen ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S Securities and Exchange Commission, "SEC"). Ostotarjous tehdään UTG:n Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille UTG:n osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan UTG:n muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, UTG:n, liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia ja muita sovellettavia velvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä koskeviin vaatimuksiin tai taloudellisiin tietoihin.

UTG:n osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja UTG ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja UTG:n johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. UTG:n osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai UTG:ta tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, UTG:n ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti "Tier II" -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja laista.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä, soveltuvilta osin) voivat ajoittain, soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan arvioida kohtuudella tavoittavan UTG:n osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa UTG:n arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ostotarjousta tai tällä verkkosivulla olevia tietoja tai asiakirjoja ei ole tehnyt tai hyväksynyt auktorisoitu henkilö Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (”FSMA”) artiklan 21 tarkoittamalla tavalla. Vastaavasti tällä verkkosivulla olevia tietoja ja asiakirjoja ei jaella eikä saa välittää, yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaisua ei rajoita FSMA:n artiklan 21 mukaiset rahoitustarjousten rajoitukset, koska kyseessä on yhtiön tekemä tai yhtiön puolesta tehty julkaisu, joka liittyy transaktioon, jolla hankitaan päivittäisten asioiden kontrolli; tai hankitaan 50 prosenttia tai enemmän äänioikeudellisista osakkeita yhtiössä vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion Order 2005) artikla 62:n mukaisesti.

Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä, vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivulle siirtyminen on lainvastaista.

SPX Flow Technology Germanyn julkinen ostotarjous Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista

SPX Flow Technology Germanyn vapaaehtoinen Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen suosittelema julkinen ostotarjous kaikista Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista.

SPX Flow Technology Germany GmbH (”Tarjouksentekijä”) ja Plc Uutechnic Oyj (”UTG” tai ”Yhtiö”) ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä sitoutuu tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista UTG:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Tiivistelmä ostotarjouksesta

 • Ostotarjous on 0,60 euroa käteisenä kustakin UTG:n osakkeesta (”Tarjousvastike”).
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
  - 39,5 % verrattuna UTG:n osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 4.12.2020 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista;
  - 40,1 % verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun UTG:n osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä kolmen (3) kuukauden ajanjaksolla; ja
  - 47,5 % verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun UTG:n osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä kuuden (6) kuukauden ajanjaksolla.

 • UTG:n hallitus yksimielisesti päättänyt suositella UTG:n osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. 
 • UTG:n seuraavat merkittävät osakkeenomistajat: Timo Lindström, Jouko Peräaho, Mikko Laakkonen, HML Finance Oy, UuCap Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Jonni Peräaho, Ilona Lindström, Risto Lindström ja Bark Road Invest Oy, jotka edustavat yhdessä noin 85,32 % kaikista UTG:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.
 • Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 15.12.2020 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa.
 • Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään UTG:n osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Niiden UTG:n osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti tällaiset osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj lähettämällä sähköpostia osoitteeseen operations@evli.com, mistä tällaiset osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamiseen.
 • UTG:n osakkeenomistaja, joka on rekisteröitynä Osakkeiden omistajana UTG:n osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan puitteissa. Mikäli kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, tällainen osakkeenomistaja voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa hyväksyäkseen Ostotarjouksen, tai toissijaisesti ottaa yhteyttä Evliin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen operations@evli.com saadakseen lisätietoja. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) kuluessa, kuitenkin aina tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Tarjouksentekijä on aloittanut Jälkikäteisen Tarjousajan, hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa, kuitenkin tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitaja voi pyytää UTG:n osakkeenomistajaa toimittamaan hyväksymislomakkeen ennen Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.
 • Lisätietoja Ostotarjouksesta löytyy tarjousasiakirjasta.

Tärkeitä päivämääriä

Alla on esitetty tiettyjä Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, että Tarjousaikaa ei ole jatkettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti:

7.12.2020
Tarjouksentekijä julkisti tiedon päätöksestään tehdä Ostotarjous

15.12.2020
Tarjousaika alkaa

12.1.2021
Tarjousaika päättyy (alustava)

13.1.2021
Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen (alustava)

15.1.2021
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (alustava)

18.1.2021
Tarjousvastikkeen maksaminen (alustava) (maksun vastaanottamisen todellinen ajankohta riippuu rahansiirtojen aikataulusta rahoituslaitosten välillä)