Evli Impact Forest Fund I

Metsä on reaaliomaisuusluokka, jolla on hyvä tuottopotentiaali sekä se on defensiivisyytensä vuoksi pärjännyt myös haastavissa markkinaolosuhteissa. Evli Impact Forest Fund I pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia. Rahasto sijoittaa johtaviin listaamattomiin metsärahastoihin globaalisti, jotka hoitavat ja kehittävät metsäomaisuutta. Tavoitteena on hajauttaa sijoitukset laajasti eri sijoitusstrategioiden, salkunhoitajien, maantieteellisten alueiden, toimialojen ja puulajien välillä.

Impakti-ikoni12
Impaktisijoitus hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Metsätalous on tehokas ja edullisin keino poistaa ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia. Rahaston hiilivaikutusta mitataan ja raportoidaan vuosittain.

kassavirta
Korkeampi pitkän aikavälin tuottopotentiaali

Globaali metsärahastosijoitus tarjoaa huomattavasti korkeamman tuottopotentiaalin kuin pohjoismainen metsäsijoitus, puiden kasvaessa nopeammin kohdealueilla. 

defensiivisyys
Defensiivinen sijoitus joka tarjoaa inflaatiosuojaa

Metsäsijoitukset ovat kestäneet suhdannevaihteluita hyvin ja niillä on erittäin matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin. 

hajautus
Pääsy maailman johtaviin metsärahastoihin

Rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin globaaleihin metsärahastoihin joissa matala riski. 

globaali
Puun hintakehitys positiivinen pitkällä aikavälillä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ekologisen rakentamisen kasvu kasvattavat puun kysyntää tarjontaa nopeammin globaalisti. 

salkunhoitotiimi
Kokenut salkunhoitotiimi

Kokeneella tiimillä on erinomainen tuntemus metsärahastoista ja niiden valinnasta sekä hyvät tulokset sijoitusprosessin toteuttamisesta. Tiimin vetäjä on sijoittanut globaalisti metsään vuodesta 2004.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Rahaston perustiedot

Rahasto (AIF) Evli Impact Forest Fund I
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Yksityiset kaupalliset metsärahastot (primary and secondary), jotka on valittu positiivisen hiilivaikutuksen ja houkuttelevan tuoton perusteella.
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta (1 x 3 vuoden jatkomahdollisuus)
Sijoitus periodi 3 vuotta
Tuottotavoite 6-8 % p.a. net IRR*
Minimisitoumus 100.000 €

Tavoitekoko

100 M€

Voitonjako osuus

1,25 x maksetun palautuksen jälkeen,
6 % voitosta (sis. catch-up), riippuen siitä saavutetaanko kumulatiivinen hiilen sitomistavoite, joka on 21.000 t CO2-ekv per sijoitettu miljoona euroa.

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä. 

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä vaikuttavuussijoittamisen avulla
  • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun salkun ei-listattuista metsäsijoituksista
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin, ja joka voi toimia inflaatiosuojana
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
  • joka hakee pääomien säilyttämiseen omaisuusluokkaa, joka on kestänyt hyvin suhdannevaihteluita
  • joka hyväksyy metsäsijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Show content

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 9. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3167043-7 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahaston sijoitustoiminnan kestävänä sijoitustavoitteena on pyrkiä poistamaan ilmaston hiilidioksidia ja varastoimaan sitä kasvaviin metsiin ja kestäviin puutuotteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahaston strategia tukee Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin ilmaston lämpenemisen rajoittamistavoitteita, ja osaltaan vaikuttaa useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rahaston kestävä sijoitustavoite edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston tavoitteena on poistaa ilmakehän hiilidioksidia 1 500 tCO2e jokaista sijoitettua miljoonaa euroa kohden. Rahaston tuottosidonnainen palkkio riippuu tämän hiilivaikutustavoitteen saavuttamisesta.

Lisäksi rahasto vaikuttaa suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 13: Ilmastotekoja. Kestävä metsänhoito vaikuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteeseen 15: Maanpäällinen elämä suojaamalla maanpäällisiä ekosysteemejä sekä tavoitteeseen 12: Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa valmistamalla kestäviä puutuotteita, joilla uusiutumattomat materiaalit voidaan korvata. Muut vaikutukset tukevat tavoitetta 6: Puhdas vesi ja sanitaatio ja tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, erityisesti haja-asutusalueilla.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit). Erityisesti otetaan huomioon sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset erilaisiin PAI-indikaattoreissa määriteltyihin kestävän kehityksen tekijöihin. Rahasto ottaa huomioon kaikki pakolliset ja valinnaiset sijoitusten kannalta relevantit PAI-indikaattorit. Haitallisiin kestävyysvaikutuksiin voi liittyä myös poissulkemisia, esim. fossiilisten polttoaineiden alalla toimivat yhtiöt on poissuljettu sijoituksista. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa poissuljetut toimialat on sisällytetty kohderahastojen kanssa tehtyihin sopimuksiin, joilla pyritään varmistamaan, että rahasto ei tee poissulkemisperiaatteiden vastaisia sijoituksia. Sopimuksiin sisällytetään myös ehtoja, joiden mukaan kohderahaston hoitajaa raportoi parhaansa mukaan haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä hiilivähennyksiin liittyvistä tavoitteistaan.

Lisäksi “ei merkittävää haittaa” -arvioinnissa hyödynnetään metsien Forest Stewardship Council (FSC) ja Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -sertifiointijärjestelmiä. Metsien sertifiointi on ulkopuolisen tahon tekemä tarkastus, jolla varmistetaan, että metsien hoito on kestävää. Sertifioinnit varmistavat, että metsiä hoidetaan tavalla, joka säilyttää biologisen monimuotoisuuden ja hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja työntekijöitä samalla varmistaen taloudellisen metsänhoidon. Rahasto sijoittaa varansa sellaisiin kohderahastoihin, jotka sertifioivat suurimman osan metsistään. Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

Rahasto sijoittaa toisiin metsärahastoihin. Ennen sijoituspäätöstä kohderahastojen hoitajia arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta ja lisäksi kerätään tietoja pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista Due Diligence -kyselyllä. Kyselyssä arvioidaan rahastonhoitajien ESG-politiikkaa, hallintotapaa ja vastuullisuusresursseja, ESG-kriteerien sisällyttäminen sijoituspäätöksiin ja vastuullisuusraportointia. Kysely on räätälöity ja se perustuu pitkälti PRI:n (Principles for Responsible Investment) kyselyyn metsätalouden sijoittajille. Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa erityisesti toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta. Hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston mahdollisten sijoitusten arviointia. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Siltä osin kuin ympäristön kannalta kestävät sijoitukset eivät ole taksonomian mukaisia ympäristön kannalta kestäviä, ne ovat muita ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia. Rahastossa voi olla muita sijoituksia esimerkiksi likviditeettiä varten, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen määritelmää.

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen mittaamisessa ja raportoinnissa käytetään kestävyysindikaattorina sijoituskohteiden sitoman hiilidioksidin määrää. Tietoja kerätään metsärahastojen hallinnointiyhtiöiltä. Hiilivaikutuksen tavoite saadaan mittaamalla vuosittain sidotun hiilidioksidin määrä (tCO2e) perustana olevissa omaisuuserissä. Evli varmistaa, että metsien hoitajien hiilidioksidin sitoutumista koskevien raporttien laskentamenetelmät ovat hyvän käytännön mukaisia. Kestävyysindikaattorin yhteydessä raportoidaan sijoituskohteista saatujen tietojen kattavuus. Kaikki rahaston sijoitukset noudattavat myös Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit).

Erityisesti otetaan huomioon sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset erilaisiin PAI-indikaattoreissa määriteltyihin kestävän kehityksen tekijöihin. Rahasto ottaa huomioon kaikki pakolliset ja valinnaiset sijoitusten kannalta relevantit PAI-indikaattorit. Haitallisiin kestävyysvaikutuksiin voi liittyä myös poissulkemisia, esim. fossiilisten polttoaineiden alalla toimivat yhtiöt on poissuljettu sijoituksista. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa poissuljetut toimialat on sisällytetty kohderahastojen kanssa tehtyihin sopimuksiin, joilla pyritään varmistamaan, että rahasto ei tee poissulkemisperiaatteiden vastaisia sijoituksia. Sopimuksiin sisällytetään myös ehtoja, joiden mukaan kohderahaston hoitajaa raportoi parhaansa mukaan haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä hiilivähennyksiin liittyvistä tavoitteistaan.

Lisäksi “ei merkittävää haittaa” -arvioinnissa hyödynnetään metsien Forest Stewardship Council (FSC) ja Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -sertifiointijärjestelmiä. Metsien sertifiointi on ulkopuolisen tahon tekemä tarkastus, jolla varmistetaan, että metsien hoito on kestävää. Sertifioinnit varmistavat, että metsiä hoidetaan tavalla, joka säilyttää biologisen monimuotoisuuden ja hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja työntekijöitä samalla varmistaen taloudellisen metsänhoidon. Rahasto sijoittaa varansa sellaisiin kohderahastoihin, jotka sertifioivat suurimman osan metsistään.

Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahaston sijoitustoiminnan kestävänä sijoitustavoitteena on pyrkiä poistamaan ilmaston hiilidioksidia ja varastoimaan sitä kasvaviin metsiin ja kestäviin puutuotteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahaston strategia tukee Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin ilmaston lämpenemisen rajoittamistavoitteita, ja osaltaan vaikuttaa useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rahaston kestävä sijoitustavoite edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston tavoitteena on poistaa ilmakehän hiilidioksidia 1 500 tCO2e jokaista sijoitettua miljoonaa euroa kohden. Rahaston tuottosidonnainen palkkio riippuu tämän hiilivaikutustavoitteen saavuttamisesta.

Lisäksi rahasto vaikuttaa suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 13: Ilmastotekoja. Kestävä metsänhoito vaikuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteeseen 15: Maanpäällinen elämä suojaamalla maanpäällisiä ekosysteemejä sekä tavoitteeseen 12: Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa valmistamalla kestäviä puutuotteita, joilla uusiutumattomat materiaalit voidaan korvata. Muut vaikutukset tukevat tavoitetta 6: Puhdas vesi ja sanitaatio ja tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, erityisesti haja-asutusalueilla.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa toisiin metsärahastoihin. Ennen sijoituspäätöstä kohderahastojen hoitajia arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta ja lisäksi kerätään tietoja pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista Due Diligence -kyselyllä. Kyselyssä arvioidaan rahastonhoitajien ESG-politiikkaa, hallintotapaa ja vastuullisuusresursseja, ESG-kriteerien sisällyttäminen sijoituspäätöksiin ja vastuullisuusraportointia. Kysely on räätälöity ja se perustuu pitkälti PRI:n (Principles for Responsible Investment) kyselyyn metsätalouden sijoittajille.

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa erityisesti toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta. Hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston mahdollisten sijoitusten arviointia. Hallintotavan laadun arvioinnissa arvioidaan kohderahaston hallinnoijan kykyä arvioida ja hallita riskejä, yritysrakennetta, eettisiä periaatteita sekä terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä.

e) Sijoitusten osuus

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Siltä osin kuin ympäristön kannalta kestävät sijoitukset eivät ole taksonomian mukaisia ympäristön kannalta kestäviä, ne ovat muita ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia.

Rahastossa voi olla muita sijoituksia esimerkiksi likviditeettiä varten, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen määritelmää.

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen mittaamisessa ja raportoinnissa käytetään kestävyysindikaattorina sijoituskohteiden sitoman hiilidioksidin määrää.

g) Menetelmät

Rahoitustuotteen kestävyysominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainitulla kestävyysindikaattorilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Tietoja kerätään metsärahastojen hallinnointiyhtiöiltä. Hiilivaikutuksen tavoite saadaan mittaamalla vuosittain sidotun hiilidioksidin määrä (tCO2e) perustana olevissa omaisuuserissä. Evli varmistaa, että metsien hoitajien hiilidioksidin sitoutumista koskevien raporttien laskentamenetelmät ovat hyvän käytännön mukaisia. Hiilivarantojen arviointimallit kehittyvät. Raportoinnissa noudatetaan tunnistettuja ja hyväksyttyjä hiililaskentastandardeja, mm. Green House Gas -protokollaa.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston kestävyysominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan sijoituskohteista saatujen tietojen kattavuus. Kaikki rahaston sijoitukset noudattavat myös Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Rahaston sijoituksia analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden eli ESG-tekijöiden osalta. ESG-tekijät ovat integroitu osa sijoituskohteiden analyysia ja niiden valintaa rahaston sijoituskohteiksi.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

Miksi sijoittaa Evli Impact Forest Fund I -rahastoon?

Metsäsijoitukset ovat varma ja edullisin tapa vaikuttaa tehokkaasti hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Rahasto tarjoaa globaalisti hajautetun sijoituksen kiinnostavaan reaaliomaisuusluokkaan sekä pääsyn maailman johtaviin metsärahastoihin.

Lataa esite

Vain ammattimaiset sijoittajat

Pitkän sijoitushorisontin ja korkean riskin vuoksi Evlin vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on tarkoitettu ammattimaisille ja rajoitetulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen sijoitustoiminnasta.

Vahvistan täten, että olen ammattimainen sijoittaja tai minulla on riittävä ymmärrys vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (AIF) ja niiden sijoitustoimintaa.