Due to their long investment horizon and high level of risk, Evli's alternative investment funds are intended for professional investors and a limited number of non-professional clients who make an investment of at least EUR 100,000 and who are considered to have an adequate understanding of the fund and its investment activities.
 
I hereby confirm, that I am a professional investor or possess adequate understanding of alternative investment funds (AIFs) and their investment activities.

 

Evli Infrastructure Fund II

Rahasto jatkaa Evli Infrastructure Fund I -rahaston menestyneellä sijoitusstrategialla. Infrastruktuuri on defensiivinen omaisuusluokka, joka on kestänyt suhdannevaihteluita hyvin. Vahvan kassavirtansa ansiosta se on tuottanut hyvin myös läpi taloussyklin. Rahastomme sijoittaa infrakohteisiin, joihin kuuluvat mm. vesi- ja jäteyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energiantuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia. Evli on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periatteet eli PRI:n, ja myös EIF II -rahaston sijoitusprosessiin on integroitu ESG-analyysi ja monitorointi.

defensiivisyys
Defensiivinen sijoitus hyvällä tuottopotentiaalilla

Infrastruktuurisijoituksille ominaista on vahvat ja stabiilit kassavirrat, osittainen inflaatiosuoja ja matala korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa. Nämä pienentävät herkkyyttä suhdannevaihteluille.

hajautus
Hajautettu globaali salkku

Evli Infrastructure Fund II -rahasto hajauttaa sijoituksensa globaalisti 7-10 infrastruktuurirahastoon. Kukin rahasto hajauttaa keskimäärin noin 15 yhtiöön/hankkeeseen.

laatu
Pääsy laadukkaimpiin rahastoihin

Evli Infrastructure Fund II -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeapääsyisiininfrastruktuurirahastoihin alkaen 100.000 € sijoitussitoumuksella.

globaali
Kasvava globaali kysyntä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja uusiutuva energia kasvattavat infrastruktuuri-investointien tarvetta merkittävästi 2020-luvulla. Yksityisen pääoman rooli investointien toteuttamiseksi on suuri.

salkunhoitotiimi
Kokenut salkunhoitotiimi

Salkunhoitotiimi on erittäin kokenut, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahaston strategian mukaisen sijoitusprosessin toteuttamisesta.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Rahaston perustiedot

Rahasto (AIF) Evli Infrastructure Fund II Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Infrastruktuurisijoituksia tekevät pääomarahastot (primary, secondary, co-invest)
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta
Tuottotavoite 7-9 % p.a.* net IRR** (kokonaistuotto);
Kassavirtatuotto 3-5% p.a.* (valmiin salkun tavoite)
Olennaisimmat riskit Rahaston olennaisimmat riskit liittyvät sijoitustoiminnan onnistumiseen ja yleiseen talouskehitykseen. Rahasto tai kohdesijoituksen arvo voi alentua merkittävästi. Infrasijoitusten likviditeetti on heikko eikä niitä voi lunastaa ennenaikaisesti.
Minimisitoumus € 100.000
Tavoitekoko € 100-200 miljoonaa

* p.a. tarkoittaa vuosittaista tuottoa ** Sisäinen korkokanta / internal rate of return

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun allokaation ei-listattuihin infrastruktuurikohteisiin
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
  • joka hyväksyy infrastruktuurisijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • joka ymmärtää ja hyväksyy sijoitustoiminnan riskit
  • ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Miksi sijoittaa Evli Infrastructure Fund II -rahastoon?

Infra on yksi keskeisimpiä vaihtoehtorahastoluokkia, joka on voimakkaassa kasvussa. Rahasto sijoittaa laadukkaisiin listaamattomiin infrayhtiöihin sijoittaviin pääomarahastoihin.

Lataa esite

Vain ammattimaiset sijoittajat

Pitkän sijoitushorisontin ja korkean riskin vuoksi Evlin vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on tarkoitettu ammattimaisille ja rajoitetulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen sijoitustoiminnasta.

Vahvistan täten, että olen ammattimainen sijoittaja tai minulla on riittävä ymmärrys vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (AIF) ja niiden sijoitustoimintaa.