Evli Infrastructure Fund I

Infrastruktuuri on defensiivinen omaisuusluokka, joka on kestänyt suhdannevaihteluita hyvin. Vahvan kassavirtansa ansiosta se on tuottanut hyvin myös läpi taloussyklin. Rahastomme sijoittaa infrakohteisiin, joihin kuuluvat mm. vesi- ja kaasuyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energian tuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia.

tuotto
Hyvä tuottopotentiaali läpi taloussyklin

Infrastruktuurisijoitukset ovat omaisuusluokkana tarjonneet ajallisesti ja rahastoittain hajautettuna hyvän tuottopotentiaalin läpi taloussyklin.

hajautus
Hajautettu globaali salkku

Evli Infrastructure Fund I -rahasto hajauttaa sijoituksensa globaalisti 7-10 infrastruktuurirahastoon. Kukin rahasto sijoittaa keskimäärin 10-15 yhtiöön, rahastossa on 80-120 sijoituskohdetta.

defensiivisyys
Defensiivinen sijoitus vahvoilla kassavirroilla

Infrastruktuurisijoituksille ominaista on vahvat ja stabiilit kassavirrat, osittainen inflaatiosuoja ja matala korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa. Nämä pienentävät herkkyyttä suhdannevaihteluille.

laatu
Pääsy laadukkaimpiin rahastoihin

Evli Infrastructure Fund I -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin infrastruktuurirahastoihin alkaen 100.000 € sijoitussitoumuksella.

globaali
Kasvava globaali kysyntä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja uusiutuva energia kasvattavat infrastruktuuri-investointien tarvetta merkittävästi 2020-luvulla. Yksityisen pääoman rooli investointien toteuttamiseksi on suuri.

salkunhoitotiimi
Kokenut salkunhoitotiimi

Kokenut salkunhoitotiimi on toiminut vaihtoehtorahastojen saralla vuodesta 2002, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahaston strategian mukaisen sijoitusprosessin toteuttamisesta.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Rahaston perustiedot

Rahasto (AIF) Evli Infrastructure Fund I Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Infrastruktuurisijoituksia tekevät pääomarahastot (primary, secondary, co-invest)
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta
Tuottotavoite 7-9 % p.a. net IRR*
Minimisitoumus 100.000 €
Tavoitekoko 100-200 M€

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä.    

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun allokaation ei-listattuihin infrastruktuurikohteisiin
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
  • joka hyväksyy infrastruktuurisijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta

Miksi sijoittaa Evli Infrastructure Fund I -rahastoon?

Infra on yksi keskeisimpiä vaihtoehtorahastoluokkia joka on voimakkaassa kasvussa. Rahasto sijoittaa laadukkaisiin listaamattomiin infrayhtiöihin sijoittaviin pääomarahastoihin.

Lataa esite