Evli Growth Partners

Lupaavimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto.

Evli Growth Partners (EGP) rakentaa 200 miljoonan euron sijoitusohjelmaa, jonka ensimmäinen 60 miljoonan euron rahasto, EGP Fund I Ky, perustettiin joulukuussa 2018 ja suljettiin marraskuussa 2019. Tavoitteena on toteuttaa neljän rahaston ohjelma, joka sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin Euroopassa vuosina 2018-2028. Perustamme uusia rahastoja noin kahden vuoden välein. Suorat sijoitukset myöhäisemmän vaiheen kasvuyrityksiin parantavat rahaston riski/tuottosuhdetta.

Sijoituspolitiikka

EGP sijoittaa vähemmistösijoituksia eurooppalaisiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin, eritoten Pohjoismaissa ja Baltiassa. EGP:n tarkoituksena on tukea myöhäisemmän vaiheen kasvuyhtiöitä, jotka tarvitsevat lisää pääomaa kasvun rahoittamiseen. Yrityskohtainen sijoituskoko on keskimäärin noin 3-5 miljoonaa euroa, ja sijoituksella hankitaan aina vähemmistöomistus kohdeyhtiöstä.

Tavoitteena on sijoittaa noin 4-5 yritykseen vuodessa ja kasvattaa yritysten arvoa aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta. Suorien sijoitusten lisäksi EGP sijoittaa kasvuyrityksiin rahastojen kautta. Rahastojemme arvonmäärityksessä ja sijoittajaraportoinnissa sovellamme Invest Europen periaatteita ja noudatamme Pääomasijoittajat ry:n suosituksia.

Sijoituskriteerimme ovat:

 • Poikkeuksellisen kyvykkäät yrittäjät, jotka ovat alansa erikoisosaajia
 • Kasvattanut liikevaihtoaan yli 100 % vuodessa useamman vuoden ajan, ja tavoittelee erittäin nopeaa kasvua jatkossa
 • Liikevaihdoltaan yli 5 miljoonaa euroa
 • Työllistää noin 50 henkilöä
 • Sijoittunut markkinoille, joiden koko on merkittävä ja jotka kasvavat nopeasti.

Vastuullisuus sijoitusprosessissa

Osana vastuullisen sijoittamisen politiikkaa EGP integroi vastuullisuustekijöiden arvioinnin kiinteäksi osaksi koko sijoitusprosessia. Tarkoituksena on kohdeyhtiöiden pitkäjänteinen kehittäminen ja arvon kasvatus, muun muassa ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin seikkoihin liittyvien kehityskohteiden (ESG) ja mittareiden määrittämisen ja seurannan kautta yhdessä yhtiöiden kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on myös varmistaa portfoliomme hiilijalanjäljen systemaattinen seuranta. EGP noudattaa YK:n PRI ja Global Compact –periaatteita sekä Evlin yleisiä vastuullisuusperiaatteita.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Show content

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 2957933-5 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä systemaattisesti sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Näin ollen kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyrimme omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Evli Growth Partnersin vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti). Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden. Siltä osin, kun kohdeyhtiöt eivät itse kompensoi hiilidioksidipäästöjään, pyrkii rahaston hallinnointiyhtiö kompensoimaan kunkin kohdeyhtiön hiilidioksidipäästöt rahaston omistusosuudella painotettuna. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta. Kompensaatio toteutetaan kolmannen osapuolen toimesta.

Rahaston sijoituksia analysoidessa tehdään poissuljentaa mm. yhtiöiden toimialan suhteen. Rahasto ei sijoita keskimääräistä korkeamman hiilijalanjäljen yhtiöihin (mm. hiili- ja teräsyhtiöt). Rahasto ei sijoita korkean sosiaalisen kustannuksen yhtiöihin (mm. vedonlyönti-, uhkapeli- tai pornografiatoimialat). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden yhtiörakenne tai -malli mahdollistaa aggressiivisen veronkierron (yhtiöiden kotipaikka määräytyy pääsääntöisesti verotuksen minimoimiseksi). Rahasto noudattaa lisäksi Evlin yleistä poissulkemista sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään yhtiön, sen johdon ja hallituksen liiketoiminnan hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samalla selvennetään ja päätetään osakassopimuksella tai vastaavalla sopimusrakenteella osakkeenomistajien, hallituksen ja johdon hyvään hallintotapaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta toteutetaan kolmannen osapuolen kanssa hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2 sekä 3 rajatusti) laskenta, jonka tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kohdeyhtiöiden kestävyyssuunnitelman yhteydessä sovitaan lisäksi yhtiökohtaisista kestävyysmittareista. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin ja rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä systemaattisesti sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Näin ollen kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyrimme omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti). Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden. Siltä osin, kun kohdeyhtiöt eivät itse kompensoi hiilidioksidipäästöjään, pyrkii rahaston hallinnointiyhtiö kompensoimaan kunkin kohdeyhtiön hiilidioksidipäästöt rahaston omistusosuudella painotettuna. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta. Kompensaatio toteutetaan kolmannen osapuolen toimesta.

Rahaston sijoituksia analysoidessa tehdään poissuljentaa mm. yhtiöiden toimialan suhteen. Rahasto ei sijoita keskimääräistä korkeamman hiilijalanjäljen yhtiöihin (mm. hiili- ja teräsyhtiöt). Rahasto ei sijoita korkean sosiaalisen kustannuksen yhtiöihin (mm. vedonlyönti-, uhkapeli- tai pornografiatoimialat). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden yhtiörakenne tai -malli mahdollistaa aggressiivisen veronkierron (yhtiöiden kotipaikka määräytyy pääsääntöisesti verotuksen minimoimiseksi). Rahasto noudattaa lisäksi Evlin yleistä poissulkemista sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman sekä vaikuttaa yhtiöihin ja poissulkee tietyt toimialat.

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään yhtiön, sen johdon ja hallituksen liiketoiminnan hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samalla selvennetään ja päätetään osakassopimuksella tai vastaavalla sopimusrakenteella osakkeenomistajien, hallituksen ja johdon hyvään hallintotapaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

e) Sijoitusten osuus

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta toteutetaan kolmannen osapuolen kanssa hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2 sekä 3 rajatusti) laskenta, jonka tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa.

Lisäksi rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyritään omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa. Rahasto raportoi vuosittain kohdeyhtiöiden kehityksestä sijoittajille. Raportit ovat vertailukelpoisia yhtiöittäin aikasarjana.

g) Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahastossa tehdään osana kestävyysstrategiaa päätös kohdeyhtiöiden kestävyysmittareista, joiden tiedot kerätään yhtiöiltä. Nämä mittarit voivat vaihdella yhtiökohtaisesti. Lisäksi rahastossa toteutetaan päästölaskenta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti) ja tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin ja rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta sekä tukemalla kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Evli Growth Partnersin vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Sijoitusportfolio

Rahasto on tehnyt seitsemän suoraa sijoitusta sekä neljä rahastosijoitusta. EGP Fund I:n portfolioon kuuluvat suomalainen hakuohjelmistoyhtiö Klevu, ruotsalainen podcast-alusta Acast, saksalainen mikromobiliteettiyhtiö Tier Mobility, itävaltalainen kunnostetun elektroniikan markkinapaikka Refurbed, liettualainen 3D-mallien markkinapaikka CGTrader, puolalainen design-huonekalujen markkinapaikka Tylko sekä ukrainalainen oppimispalveluiden markkinapaikka Preply. Lisätietoa portfoliosta egp.fi.

Growth Partnerimme

Tiimimme koostuu Suomen kokeneimmista sarjayrittäjistä ja sijoittajista. Growth Partnerimme toimivat sekä rahaston sijoittajina että neuvonantajina tarjoten ammattitaitonsa, laajat verkostonsa sekä aktiivisen tukensa kohdeyrityksillemme hallitustyöskentelyn kautta. EGP on myös koko Evlin organisaation tukema niin sijoituskohteiden kasvattamisessa, että arvonluonnissa.

EvliGrowthPartners_Asikainen_Riku_200x200

Riku Asikainen,
Founding Partner

 • Kokenut sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja
 • Perustajana, johtajana ja sijoittajana lähes 50 yrityksessä, joista yli 10 on myyty
 • EBAN, European Business Angel of the Year 2012, hopeaa
 • EBAN Vice President of the Board; FiBAN Co-Founder; Startup Sauna Accelerator Head Coach; Slush Co-Founder
EvliGrowthPartners_Hed_Mikael_200x200

Mikael Hed

 • Yksi Suomen menestyneimmistä yrittäjistä, joka oli kasvattamassa Rovio Oyj:tä yhdeksi maailman johtavista peli- ja viihdebrändeistä
 • Rovion listautumisen jälkeen toiminut kansainvälisenä kasvuyrityssijoittajana
 • EY Entrepreneur of the Year -kilpailun voittaja 2011
EvliGrowthPartners_Kuitunen_Mikko_200x200

Mikko Kuitunen

 • Tulevaisuuden johtamisen suunnannäyttäjä ja sarjainnostuja
 • Euroopan parhaana työpaikkana ja Vuoden yrityksenä palkitun ohjelmistotalo Vincit Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja
 • Mukana lukuisissa startup-kasvutarinoissa, kuten Framery, Yepzon, GreenerGrass ja OffiStore
EvliGrowthPartners_Vaisanen_Kim_200x200

Kim Väisänen

 • Blancco Oy:n perustaja, joka kasvatti yrityksensä markkinajohtajaksi turvallisen ja tehokkaan tiedonpoistamisen markkinoilla Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa
 • Johti Blanccoa 15 vuotta ennen sen onnistunutta myyntiä brittiläiselle pörssiyhtiölle
 • Monikertaisesti palkittu kasvuyrittäjä ja sijoittaja (mm. EY Entrepreneur of the Year 2012)
EvliGrowthPartners_Korhonen_Ari_200x200

Ari Korhonen

 • Kokenut enkelisijoittaja ja yrittäjä
 • Johti yrityksensä Komartekin kansainväliseen menestykseen ja onnistuneeseen myyntiin WM-Datalle (nyk. CGI) vuonna 2004
 • Viimeiset 11 vuotta täysipäiväinen enkelisijoittaja, joka on sijoittanut mm. Small Giant Gamesiin, MariaDB:hen ja DealDashiin
 • Lukuisia palkintoja sijoittajan uraltaan

Vain ammattimaiset sijoittajat

Pitkän sijoitushorisontin ja korkean riskin vuoksi Evlin vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on tarkoitettu ammattimaisille ja rajoitetulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen sijoitustoiminnasta.

Vahvistan täten, että olen ammattimainen sijoittaja tai minulla on riittävä ymmärrys vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (AIF) ja niiden sijoitustoimintaa.