Evli Likviditet

Korträntefond som placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf