Evli Bank Abp:s halvårsrapport 1-6/2018

13.07.2018

Arvodesintäkterna och det förvaltade kapitalet fortsatte att öka

 • Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder ökade med närmare 26 procent och var 9,1 miljoner euro (1–6/2017: 7,3 mn euro).
 • Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder mer än fördubblades och var 0,8 miljoner euro (0,3 mn euro)
 • Intäkterna via balansräkningen sjönk jämfört med föregående år i segmentet Koncernfunktioner.

Januari-juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 34,9 miljoner euro (34,1 mn euro)
 • Koncernens rörelseresultat var 10,4 miljoner euro (9,8 mn euro)
 • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,40 euro (0,31 euro) och avkastningen på eget kapital var 28,8 procent (22,3 %)
 • De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av juni till rekordartade 11,9 miljarder euro netto (11,8 md euro), vilket var historiskt det högsta talet för Evli. Respektive, var tillväxten från årsskiftet 0,7 miljarder euro
 • De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna förbättrades och uppnådde en nivå på 113 procent (110 %).

April–juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning var 18,0 miljoner euro (17,9 mn euro)
 • Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 5,2 miljoner euro (5,2 mn euro)
 • Evlis utspädda resultat per aktie var 0,16 euro (0,16 euro).

Utsikterna för 2018 oförändrade

Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund av osäkerheten på marknaden. En eventuell fortsatt nedgång i kursnivån eller en avtagande riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Efterfrågan på Evlis produkter har varit stabil, och koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder.

Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2018 är stabila. Kundernas efterfrågan för Evlis produkter och tjänster har utvecklats positivt, vilket har lett till en planenlig ökning av utlåningen. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna investeringsverksamheten kan de årliga intäkterna variera avsevärt.

Tack vare den framgångsrika och stabila utvecklingen i början av året förväntar vi oss att resultatet för 2018 kommer att vara klart positiv.


Evli Bank Abp:s halvårsrapport 1-6/2018 (PDF, sammanfattning)

Evli Bank Plc’s Half Year Financial report 1-6/2018 (PDF, på engelska)

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2018 (PDF, på finska)