Fusion av Placeringsfonden Evli Ryssland

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om en fusion där Placeringsfonden Evli Ryssland (överlåtande fond) fusioneras med placeringsfonden Evli GEM (övertagande fond).

Finansinspektionen har den 18.1.2019 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen.

Överlåtande fond Övertagande fond
Evli Ryssland A (FI0008807557) Evli GEM A (FI4000153689)
Evli Ryssland B (FI0008807565) Evli GEM B (FI4000153697)

Fusionen verkställs 23.4.2019, varmed den överlåtande fonden upplöses och dess tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden. Varken godkännandet av fusionen eller mottagandet av fusionsvederlaget – fondandelarna i Evli GEM – förutsätter några som helst åtgärder av andelsägarna. Handeln med andelar i fonden Evli Ryssland upphör 18.4.2019 kl. 12.00 (finsk tid).

Bakgrunden till fusionen

Placeringsfonderna som fusioneras investerar sina medel i Ryssland samt, mer allmänt, på övriga tillväxtmarknader. Den överlåtande fonden placerar i första hand i ryska bolags aktier och har på grund av spänningen i det regionala politiska läget under senare år utvecklats svagare än angränsande länder och regioner. Detta har återspeglats i form av en betydande minskning av kapitalet då placerarna undviker Ryssland som investeringsobjekt. Förvaltningen av fondens ringa kapital medför även relativt större fasta handelskostnader än fallet är med förvaltningen av ett större kapital.

Evli GEM placerar sina medel på tillväxtmarknaderna, inklusive Ryssland, vars andel av fondens placerade medel 28.2.2019 var cirka 5 %. Fonden erbjuder en mer omfattande geografisk spridning än en fond som placerar på en enskild marknad och därför är fondens risknivå något lägre än den överlåtande fonden Evli Rysslands risknivå.

Den överlåtande fondens fasta förvaltningsarvode (2,75 % p.a.) är högre än den övertagande fondens (1,80 % p.a.), vilket innebär att fondandelsinnehavare som godkänner fusionsvederlaget även godkänner att förvaltningsarvodet sänks med 0,95 % p.a.

Information om fonderna som fusioneras per 28.2.2019

Fond Avkastning
12 mån
(%)
Avkastning
3 år
(% p.a.)
Avkastning
5 år
(% p.a.)
Löpande
kostnader
(% p.a.)
Kapital
(milj. €)
Riskklass
(1-7)
Evli Ryssland 0,51 20,1 5,55 2,75 11 7
Evli GEM 1,25 11,5 - 1,80 185 6

Vi uppmanar dig att ta del av detaljinformationen i den övertagande fondens (Evli GEM) faktablad.

Följderna av fusionen

Andelsägare i fonden Evli Ryssland

Enligt lagen om placeringsfonder blir andelsägarna i den överlåtande fonden på fusionsdagen andels-ägare i den mottagande fonden – naturligtvis förutsatt att inte befintliga fondandelar före fusionsdagen inlösts eller bytts mot andelar i andra fonder förvaltade av Evli-Fondbolag.

Andelsägare som godkänner fusionen får på fusionsdagen av fondförvaltaren sitt innehav i den överlåtande fonden omvandlat till innehav av motsvarande värde i den mottagande fonden. Ägare av tillväxtandelar får alltså andelar i Evli GEM B-andelsserien (tillväxtandel) som fusionsvederlag. Ägare av avkastningsandelar får andelar i Evli GEM A-andelsserien (avkastningsandel) som fusionsvederlag.

Andelsägares rättigheter i den övertagande fonden uppstår då fondandelarna som utgör fusionsvederlaget antecknas i fondbolagets andelsregister. Den tekniska registreringen av fusionsvederlaget – de nya fondandelarna – sker senast 26.4.2019, dock till det värde som fastställts för fusionsdagen.

Fondbolaget kan omedelbart före fusionsdagen konvertera den överlåtande fondens kapital till kontanter för att garantera att fusionen verkställs utan störningar. Den överlåtande fondens eventuella resultatregleringsfordringar, exempelvis fordringar avseende sålda värdepapper eller upplupen ränta, utgör den övertagande fondens tillgångar och överförs vid fusionen till denna.
De andelsägare som före fusionen önskar sälja sina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem mot andelar i andra fonder, kan genomföra transaktionerna utan gängse avgifter för inlösen och byte. Begäran om inlösen eller byte bör framställas till fondbolaget senast 18.4.2019 klockan 12.00 (finsk tid). Order lämnade efter detta klockslag behandlas efter att fonderna fusionerats. Där begäran om inlösen inkommit inom utsatt tid, betalas inlösningsvederlaget kontant, senast 26.4.2019, till det bankkonto andelsägarens uppgivit till fondbolaget.

Andelsägare i fonden Evli GEM

Fusionen bedöms inte påverka den övertagande fondens andelsägare och påverkar inte deras rättigheter. Inga betydande ändringar sker i den övertagande fondens stadgar eller fondportföljens uppläggning, men tillgångarna ökar med kapitalet som överförs. Den överlåtande fondens medel överförs antingen i form av kontanter eller värdepapper eller en kombination av dessa, varvid den övertagande fonden omplacerar de överförda tillgångarna enligt fondens placeringsstrategi.

Beskattning

Ifall en i Finland allmänt skattskyldig fondandelsägare accepterar fusionsvederlaget i form av nya fondandelar beskattas transaktionen inte, eftersom det rör sig om sådan generalsuccession som avses i skattelagstiftningen. Om du däremot väljer att före fusionen sälja dina fondandelar eller byta dem mot andelar i andra fonder, betraktas transaktionen som realisering av egendom och försäljningen (eller bytet) av fondandelar beskattas som normal överlåtelse. På motsvarande sätt beskattas också försäljning av fondandelar som mottagits som fusionsvederlag, dock så, att som anskaffningsutgift betraktas kostnaderna vid anskaffningen av de ursprungliga fondandelarna, d.v.s. andelarna i den överlåtande fonden.

EVLI-FONDBOLAG AB


Ytterligare information:
Investerarservice, tfn +358 (0)9 4766 9701 (Evli Helsingfors) eller +46 (0)8 407 8000 (Evli Stockholm) eller info@evli.com (kl. 9.30-16.30 vardagar, finsk tid).