Fonder

  Företagsobligations- och räntefonder

  Vårt sortiment omfattar europeiska företagsobligationer i alla maturitets- och soliditetsklasser, även utvecklande marknaders företagsobligationer i västliga valutor. Vi koncentrerar oss på bolag som har ett positivt kassaflöde och som minskar sin skuldsättningsgrad och förbättrar sin amorteringsförmåga. Evli är en av Europas ledande räntekapitalförvaltare.

  Globala aktier

  Vår portföljförvaltning följer en disciplinerad och systematisk policy med aktieurval från utvecklade länder. Vi placerar i förmånligt prissatta bolag som har ett bra långsiktigt kassaflöde och och en bra amorteringsförmåga. Evli har belönats som en av Europas bästa aktiekapitalförvaltare.

  Nordiska aktier

  Vår aktieplockning är baserad på djup företagsanalys och möten med företag. Vår portföljförvaltning placerar också i småföretag med betydande avkastningspotential med hjälp av sin långa marknadserfarenhet. Resultatet är pragmatiskt uppbyggda fonder där varje val av bolag är av betydelse.

  Faktorfonder

  Placeringar baserar sig på ERI Scientific Betas faktorindex, som betonar fyra akademiskt prövade faktorer: värde, låg volatilitet, momentum samt kvalitet. Placeringarnas kolavtryck är lägre än marknadsindexens, bolagen med de största utsläppen har uteslutits från placeringsuniversumet. Fonderna placerar i stora europeiska och amerikanska bolags aktier.

  Kapitalförvaltningslösningar

  En aktivt förvaltad helhetslösning i ett skatteeffektivt paket. I allokeringen av tillgångsklasser tillämpas modellering som minimerar de psykologiska faktorernas verkningar med god riskkorrigerad avkastning som mål.

  Utvecklingsmarknader

  Vi koncentrerar oss på utvecklande länder med snabb tillväxt och på bolag som drar nytta av den ökade konsumentefterfrågan och som vi analyserar i målländerna.