Begränsad rätt att ta del av information

Informationen och dokumenten på den här delen av webbplatsen är enligt lag inte tillgängliga för vissa personer. Du önskar få tillgång till en webbplats innehållande information och dokument hänförliga till Luci Intressenter AB:s (“Luci Intressenter”) kontanta erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna webbplats bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Validation of Access Rights

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You wish to enter the website which Luci Intressenter AB (“Luci Intressenter”) has designated for the publication of documents and information in connection with Luci Intressenter’s public cash offer to the shareholders of LightLab Sweden AB (the “Offer”).

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information.

Please confirm your country of residence:

Important Information

We are sorry but the information on the requested pages is not intended for persons who are residents in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America nor are physically located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America. You have not met this criteria or have not confirmed the necessary statements. You can therefore not access this page. 

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. 

Begränsad rätt att ta del av information (forts.)

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Informationen på denna webbplats och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Luci Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Ingen dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Ovan nämnda restriktioner innebär att den här delen av webbplatsen inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Underrättelsen ovan är erforderlig enligt värdepapperslagar i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. Vänligen bekräfta att du läst igenom och accepterar dess villkor.

Genom att klicka på “Ja” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på “Nej”.

Validation of Access Rights (cont.)

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to, or accessible for, certain persons. We therefore kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to be granted access to this part of the website.

The information on this part of the website pertains to the Offer, which is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law.

The information on this website and any documentation relating to the Offer are not being distributed and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into any country in which the distribution or offering would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country – any such action will not be permitted or sanctioned by Luci Intressenter. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.

The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America by use of mail or any other means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of national security exchange, of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America. Accordingly, any documentation relating to the Offer are not being and should not be mailed or otherwise distributed, forwarded or sent into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America. Luci Intressenter will not deliver any consideration from the Offer into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America.

The Offer shall be governed by and construed in accordance with substantive Swedish law. The courts of Sweden shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with the Offer and the City Court of Stockholm shall be the court of first instance.

As a result of the restrictions set out above, this part of the website may not be accessed by persons who are resident or located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America.

The above notice is required by the securities laws of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America. Please confirm that you have read it and accept its terms.

By clicking “Yes” below, you confirm that you have read and accept the information regarding the Offer, the conditions and restrictions as set out above. If you are resident or located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America or do not accept the above terms, you must click “No”.

Erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ)

Offer to the shareholders of LightLab Sweden AB (publ)