Viktig Information

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige eller Finland samt till behöriga personer som befinner sig, eller har hemvist, i andra jurisdiktioner än USA, Hong Kong, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Singapore.

Ingen access till informationen

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Viktig Information

Informationen på denna del av Endomines AB:s (publ) (”Endomines”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Endomines i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Endomines (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, utlovas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Alla erbjudanden kopplade till Värdepappren kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i Värdepapper utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet. I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, samt i Storbritannien (varje sådant land, ett "relevant land") är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i det relevanta landet i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Varje investering eller investeringsaktivitet som prospektet avser riktar sig enbart till, och kommer enbart vara tillgänglig för, personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) vid den i var tid gällande U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a) – (d) av Ordern. Personer under (i), (ii) och (iii) benämns tillsammans så som "relevanta personer". Värdepapperna är bara tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepapperna kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, dokumentationen eller dess innehåll.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Endomines tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och USA; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Endomines.

3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Endomines företrädesemission 2021

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen för Endomines beslutade den 30 november 2020, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 4 januari 2021, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den extra bolagsstämman den 4 januari 2021 beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattar högst 112 547 292 nya aktier som emitteras till kursen 2,50 SEK per aktie i Sverige och 0,25 EUR per aktie i Finland, innebärande att Bolaget tillförs cirka 281 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.

Rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillfalla Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie i Endomines berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Ansökan om teckning av aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 januari 2021 och teckningsperioden löper under perioden 11 – 25 januari 2021. De aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 46 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Innan du anmäler dig för förvärv av aktier bör du noggrant läsa det prospekt som har upprättats av Endomines i samband med Företrädesemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Godkännandet ska inte betraktas som något slags stöd för Endomines eller för kvaliteten på de aktier som erbjuds. Prospektet finns tillgängligt nedan, samt på www.aktieinvest.se/endomines2021, och kommer även att publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

Tidplan för Företrädesemissionen

7 januari 2021

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är upptagna i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

11 januari 2021

Teckningsperioden inleds

11 januari 2021

Handel med teckningsrätter inleds på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki

11 januari 2021

Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) inleds på Nasdaq Stockholm

19 januari 2021

Handel med teckningsrätter avslutas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki

25 januari 2021

Teckningsperioden avslutas

28 januari 2021

Handel med interimsaktier inleds på Nasdaq Helsinki

Omkring 28 januari 2021

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Prospekt

Prospekt (PDF)

Ytterligare material om Endomines

Videopresentation på Engelska 11/01 2021

Videopresentation på Finska 11/01 2021

Informationsbroschyr (Instruktioner för teckning av aktier i Sverige på Svenska)

Informationsbroschyr (Instruktioner för teckning av aktier i Sverige på Engelska)

Informationsbroschyr (Instruktioner för teckning av aktier i Finland på Finska)

Teckning av svenska aktier (”ENDO”)

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut i Sverige. Anmälningssedlar och instruktioner finns på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se/endomines2021

Teckning av finska aktier (”ENDOM”)

Teckningen skall göras enligt anvisningar från kontoförande institut eller, vad avser innehav som är förvaltarregistrerade, i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare i Finland.

Pressmeddelande

2020-11-30 – Endomines styrelse har beslutat om en företrädesemission om cirka 281 MSEK

2021-01-04 – Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 4 januari 2021

2021-01-04 – Företrädesemission i Endomines AB (Publ) – Sista dag för handel i aktier inklusive teckningsrätter är den 4 januari 2021 på Nasdaq Stockholm och den 5 januari 2021 på Nasdaq Helsinki

2021-01-05 – Endomines bjuder in till företagspresentationer via webcast den 11 januari 2021

2021-01-07 – Endomines offentliggör prospekt

Kontaktpersoner

Evli

Sverige:
Mikkel Johannesen
+46 73 147 0013, mikkel.johannesen@evli.com

Finland:
+358 9 4766 9573 , (vardagar 9-16), operations@evli.com

Endomines

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD
+358 5 0544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Ingmar Haga, styrelseordförande
+358 4 0700 3518, ingmar.haga@endomines.com