Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja tekemään pyydetty vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan rajoitettuja tietoja. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Varoitus - tärkeää

Soveltuvista oikeudellisesta rajoituksista johtuen tällä verkkosivulla olevia tietoja on rajoitettu eikä niitä saa luovuttaa, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa luovuttaminen, julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 

Tärkeää tietoa

Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu luovutettavaksi, julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa toiminta olisi kyseisen alueen sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja tekemään pyydetty vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan rajoitettuja tietoja. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.
 
Tiedot tässä osassa verkkosivuja (a) on tarkoitettu ja saa vain olla saatavilla, jaettavissa tai levitettävissä, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, (i) ammattimaisille institutionaalisille ostajille (qualified institutional buyers, kuten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain säännössä Rule 144A (muutoksineen ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”)) (“Ammattimaiset institutionaaliset ostajat”), (ii) hyväksytyille sijoittajille (accredited investors), kuten ne on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 501 säännössä ("Hyväksytyt Sijoittajat") tai (iii) henkilöille, jotka eivät asu eivätkä ole Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot, itsehallintoalueet, kaikki Yhdysvaltojen osavaltiot sekä Columbian liittopiiri ("Yhdysvallat"), Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, ja asuvat ja ovat alueella jossa nämä toimet eivät johda paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen (b) eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Stockmann Oyj Abp:n ("Yhtiö")  arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai muulla alueella, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.
 
Yhtiön arvopapereita, joihin viitataan tässä verkkosivujen osiossa ("Arvopaperit") ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopapereita valvovan viranomaisen kanssa tarjottavaksi tai myytäväksi levittämisen yhteydessä, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa. Yhdysvalloissa ei tulla järjestämään Arvopapereiden yleisöantia. Yhdysvalloissa myytävät Arvopaperit myydään ainoastaan Ammattimaisille institutionaalisille ostajille tai Hyväksytyille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen puitteissa. Lisäksi, Arvopapereita ei ole rekisteröity eitä niitä tulla rekisteröimään soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai muilla alueilla, joissa olisi laitonta tai rekisteröintiä tai muita toimia edellytettäisiin, minkä takia Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä henkilöille, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi, joiden rekisteröity osoite on, tai jotka ovat tai asuvat Australiassa, Kanadassa, Japanissa, tai muulla alueella, joissa tämä olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia. 
 
Kaikki esitettyihin tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ja suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 U.K. Financial Services and Markets Actin (Financial Promotion) 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille tietoja ja asiakirjoja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset kohtien (i), (ii) ja (iii) mukaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja Arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Tällä verkkosivun osiolla sijaitsevat tiedot ja asiakirjat ovat mainoksia, eivätkä muodosta asetuksen (EU) 2017/1129 (muutettuna tai korvattuna “Esiteasetus”) tarkoittamaa esitettä. Missä tahansa ETA jäsenvaltiossa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA jäsenvaltiossa ja ovat kokeneita sijoittajia siten kuin se Esiteasetuksessa määritellään.
 
Tällä verkkosivun osiolla sijaitsevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta asetuksen (EU) 2017/1129 esitettä, siten kuin se muodostuu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) (muutettuna tai korvattuna “UK esiteasetus”) nojalla. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Yhdistyneen kuningaskunnan UK esiteasetuksen määrittelemällä tavalla.
 
Pääsy verkkosivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella niitä. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat tarkastella näillä verkkosivuilla olevia asiakirjoja, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita heidän oikeuttaan siirtyä näille verkkosivuille tai edellytä erillistä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankkimiseksi. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu. Yhtiö tai pääjärjestäjä ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
 
Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta.
 
Vahvistat täten, että:
 
1. olen Ammattimainen institutionaalinen ostaja tai Hyväksytty sijoittaja Yhdysvalloissa tai asun tai olen Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan ja Japanin ulkopuolella;
2. olen oikeutettu tarkastelemaan verkkosivun tietoja ja asiakirjoja soveltuvien lakien ja määräysten rajoittamatta ja ilman että Yhtiöltä edellytetään lisätoimia;
3. en välitä tai muutoin lähetä mitään tämän verkkosivun sisältämää tietoa julkaisuihin, joita levitetään yleisesti Yhdysvalloissa; ja 
4. olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki yllä mainitut rajoitukset minua sitoviksi.
 

Stockmann Oyj Abp:n suunnattu osakeanti ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Osakkeiden ja joukkovelkakirjalainan merkintäaika 24.5.– 18.6.2021

Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Yhtiölle 9.2.2021 vahvistetun saneerausohjelman ("Saneerausohjelma") mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vakuudettoman saneerausvelan velkojille ja hybridilainan velkojille.

Yhtiön hallitus on päättänyt 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 100 000 000 Yhtiön uutta osaketta ("Konversio-osakkeet"), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ("Osakeanti"). Lisäksi Yhtiö on päättänyt Saneerausohjelman mukaisesti laskea liikkeeseen uuden vakuudellisen joukkovelkakirjalainan.

Osakkeiden merkintä- ja Joukkovelkakirjalainakonversio-oikeus

Osana Stockmannin Saneerausohjelmaa Yhtiön vakuudettomilla saneerausvelkojilla on mahdollisuus konvertoida 20 % osuus saneerausvelasta Stockmannin osakkeiksi. Mikäli saneerausvelkoja ei halua konvertoida 20 % osuutta saneerausvelasta osakkeiksi, leikataan tämä 20 % osuus saneerausvelasta lopullisesti. Loppuosalle vakuudettomasta saneerausvelasta (80 % osuus kokonaissaatavasta) on valmisteltu Saneerausohjelmassa vahvistettu maksuohjelma. Vakuudeton saneerausvelkoja voi halutessaan vaihtaa Saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman mukaisen suorituksensa Stockmannin liikkeeseen laskemaan uuteen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan ("Joukkovelkakirjalainakonversio").

Vakuudeton saneerausvelkoja voi halutessaan osallistua ainoastaan Osakeantiin, ainoastaan Joukkovelkakirjalainakonversioon tai osallistua sekä Osakeantiin että Joukkovelkakirjalainakonversioon. Osallistuessaan Osakeantiin vakuudettoman saneerausvelkojan tulee merkitä kaikki hänelle Osakeannissa tarjotut Konversio-osakkeet. Osallistuessaan Joukkovelkakirjalainakonversioon on vakuudettoman saneerausvelkojan käytettävä merkintään maksuohjelman mukainen saatavansa täysimääräisesti.

Osana Stockmannin Saneerausohjelmaa yhtiön hybridivelasta on leikattu Saneerausohjelman mukaisesti 50 % täsmäytyspäivällä 25.3.2021, ja velkojilla on Osakeannissa mahdollisuus konvertoida jäljelle jäänyt 50 % osuus hybridilainasaatavastaan Stockmannin osakkeiksi. Pyydämme teitä huomioimaan, että mahdolliset konvertoimatta jäävät hybridilainasaatavat tullaan tämän jälkeen kokonaisuudessaan leikkaamaan Saneerausohjelman mukaisesti, eikä niille siis Saneerausohjelman perusteella tule minkäänlaista käteissuoritusta. Osallistuessaan Osakeantiin hybridilainan haltijan tulee merkitä kaikki hänelle Osakeannissa tarjotut Konversio-osakkeet.

Merkintäaika ja –hinta

Osakeannin ja Joukkovelkakirjalainakonversion merkintäaika alkaa 24.5.2021 ja päättyy 18.6.2021 klo 16.00 Suomen aikaa.

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 0,9106 euroa osakkeelta. Mikäli konvertoitavaa velkaa vastaan saatava Konversio-osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, pyöristetään annettavien Konversio-osakkeiden kokonaismäärä alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä ylijäävää osuutta palauteta tai hyvitetä.

Joukkovelkakirjalainakonversiossa saneerausvelkojan konvertoitava saatava pyöristetään alaspäin lähimpänä olevaan täyteen euroon uuden joukkovelkakirjalainan litterakoon ollessa yksi (1) euro. Pyöristyksestä jäävää erotusta ei korvata tai palauteta velkojalle.

Konvertoitavan hybridivelan kokonaismäärä koostuu nimellisarvosta sekä maksamattomasta korosta. Hybridilaina on lainan ehtojen mukaisesti kerryttänyt korkoa 69 päivää ajalta 31.1.2020-8.4.2020. Karkausvuosi huomioon ottaen koronlaskennassa on käytetty jakajana 366 päivää.

Merkintäajaksi perustettu tukipalvelutoiminto

Yhtiö on yhdessä Osakeannin pääjärjestäjän Evli Pankki Oyj:n kanssa perustanut merkintäajaksi tukipalvelutoiminnon, johon vakuudettomat saneerausvelkojat voivat olla yhteydessä merkintäprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Tukipalvelu on auki arkisin klo 9.00–16.00 Suomen aikaa merkintäajan aikana 24.5-18.6.2021. Tukipalvelun yhteystiedot ovat puh. 09 4766 9645 ja sähköposti stockmann@evli.com.

Tärkeitä päivämääriä

Esitteet saatavilla sähköisenä

18.5.2021

Merkintäaika alkaa

24.5.2021 klo 10.00

Merkintäaika päättyy

18.6.2021 klo 16.00

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arvio)

5.7.2021

Joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)

5.7.2021

Konversio-Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)

6.7.2021

Kaupankäynti Konversio-osakkeilla alkaa (arvio)

7.7.2021

Merkintätoimeksiannon antaminen ja maksu (ei koske hybridivelan haltijoita)

Mikäli vakuudeton velkoja haluaa konvertoida saatavansa Konversio-osakkeiksi ja/tai vaihtaa Saneerausohjelman maksuohjelman mukaista saatavaansa Yhtiön liikkeeseen laskemaan uuteen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, pyydämme saneerausvelkojia ystävällisesti palauttamaan heille lähetetyn toimeksiantolomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen stockmann@evli.com, faxilla numeroon 09 4766 9360 tai postitse palautuskuoressa osoitteella Evli Pankki Oyj, Operations, PL 1081, 00101 Helsinki. Lomakkeen tulee olla perillä Evli Pankissa viimeistään 18.6.2021 klo 16.00 Suomen aikaa.

Merkintähinta maksetaan kuittaamalla Yhtiöltä olevaa Saneerausohjelman mukaista saatavaa.

Merkintätoimeksiannon antaminen ja maksu (koskee hybridivelan haltijoita)

Hybridilainan haltijat saavat ohjeet Osakeantiin liittyen omalta tilinhoitajaltaan.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Osakeannin sekä Joukkovelkakirjalainakonversion ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.