TÄRKEÄÄ TIETOA

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja antamaan vahvistuksen tämänhetkisestä sijaintimaastanne, sekä lukemaan seuraavalla sivulla olevat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Missä maassa oleskelet tällä hetkellä?

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA

Seuraavia verkkosivuja ja niillä olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivuille tule siirtyä, eikä näillä verkkosivuilla olevia tietoja tai asiakirjoja tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Raute Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Seuraavilla verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville oikeushenkilöille (high net worth entities), taikka muille henkilöille, joille verkkosivut ja verkkosivuilla olevia tietoja tai asiakirjoja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä oleviin tietoihin tai asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja siihen tulee ryhtyä vain Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia näiden verkkosivujen tai niillä olevien tietojen tai asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa, jossa tarjoaminen on sallittua. Muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa tämä verkkosivuston osio on suunnattu vain sellaisille henkilöille ETA-alueen jäsenvaltioissa, jotka täyttävät Esiteasetuksen 2(e) artiklan määritelmän kokeneista sijoittajista.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että (i) olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja toimin edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja että (ii) asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen tai asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Rauten osakeanti 30.5.−13.6.2023

Raute – Making Wood Matter

Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Rauten teknologiat kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi Raute tarjoaa kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiat, ohjelmistot ja palvelukonseptit on suunniteltu tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaiden tuotannossa.

Rauten vahvuudet – miksi sijoittaa?

Raute tarjoaa asiakkaille palveluista ja laitteista koostuvia tuotannon kokonaisratkaisuja investointien elinkaaren eri vaiheisiin. Yhtiön vahvuudet ovat:

 • Ainutlaatuinen kilpailuasema – Johdon arvion mukaan (perustuen yhtiön tekemään jatkuvaan kilpailija-analyysiin) Raute on globaali markkinajohtaja viilun, vanerin ja LVL:n tuotanto- ja analysaattoriteknologioissa vahvalla ja lokaalilla myynninjälkeisellä tuella.

 • Megatrendit tukevat ekologisten ja pitkäikäisten puutuotteiden kysyntää – Raute tukee asiakkaitaan vihreässä siirtymässä tarjoamalla vaaditut teknologiat.

 • Digitalisaatio luo mahdollisuuksia Rauten tuote- ja palvelukehitykselle asiakkaiden automatisaatiotarpeiden kasvaessa. 

 • Rautella on vakaa myynninjälkeinen palveluliiketoiminta sen suurien ja vakiintuneiden asiakkaiden joukossa. Tämä tarjoaa samalla mahdollisuuksia uusille teknologiatoimituksille.

 • Rauten strateginen painopiste on siirtynyt Pohjois-Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja EMEA-alueelle tarjoten sekä orgaanisia että epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia.

Osakeanti lyhyesti    

Raute tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa enintään 1 020 446 uutta osaketta. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 30.5.2023 klo 9.30 ja päättyy 13.6.2023 klo 16.30.

Osakeannissa yhdellä (1) Rauten osakkeella saa yhden (1) merkintäoikeuden. Viisi (5) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakeannissa tarjottavan osakkeen. Osakkeiden merkintähinta on 7,35 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Osakkeenomistaja, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 25.5.2023 merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Rauten osaketta kohden. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta merkintäoikeuden saa osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on osakeannin täsmäytyspäivänä kirjattu Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eikä yksittäistä merkintäoikeutta voi käyttää merkintään osittain.

Osakeannin tavoitteet ja syyt

 • Osakeannin tavoitteena on tukea Rauten uuden 30.3.2023 julkaistun strategian mukaisten kasvutavoitteiden edistämistä sekä vahvistaa yhtiön pääomarakennetta.

 • Olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään, yhtiö kerää osakeannilla noin 7,5 miljoonan euron bruttovarat. Raute suunnittelee käyttävänsä osakeannilla kerättävät varat uuden strategiansa mukaisten orgaanisten ja epäorgaanisten kasvutavoitteiden mahdollistamiseen sekä pääomarakenteensa vahvistamiseen ja yleisiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin.

 • Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuussa 2022, yli puolet yhtiön tilauskannasta koostui Venäjällä toteutettavista projekteista. Venäjän hyökkäyksen jälkeen Raute teki päätöksen kontrolloidusti vetäytyä Venäjältä kokonaan, eikä ole sen jälkeen tehnyt uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa ja on asteittain ajanut Venäjän liiketoimintaansa alas.

 • Vetäytyminen Venäjältä sekä logistiikan ja komponenttien nousseet hinnat ja rajallinen saatavuus vaikuttivat negatiivisesti yhtiön tulokseen tilikaudella 2022 tuoden tarpeen pääomarakenteen vahvistamiselle.

 • Venäjältä vetäytymisen seurauksena Yhtiön strategian painopiste on siirtynyt aiempaa vahvemmin Pohjois-Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä EMEA-alueelle. Osakeannin tavoitteena on myös tukea Yhtiön sekä orgaanisia että epäorgaanisia kasvupolkuja näillä alueilla.

Rauten tietyt osakkeenomistajat sekä eräät yhtiön johtohenkilöt ja yksityissijoittajat ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään osakeannissa liikkeeseen laskettavia tarjottavia osakkeita yhteensä noin 3,7 miljoonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat noin 49 prosenttia tarjottavista osakkeista.

Mika Saariaho, toimitusjohtaja:

”Olemme jo vuonna 2022 aloittaneet kehitysohjelman, jolla parannamme kilpailukykyämme ja tuottavuutta vähentämällä vuosittaisia kustannuksia noin 4–5 miljoonalla eurolla ja parannamme Rauten katteita. Saavutimme positiivisen vertailukelpoisen käyttökatteen jo vuoden 2022 toisella puoliskolla sekä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä osoittaa Rauten etenevän oikeaan suuntaan kannattavuuden parantamiseksi.

Strategiamme painopiste on Venäjältä vetäytymisen seurauksena siirtynyt aiempaa vahvemmin Pohjois-Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä EMEA-alueelle eli Eurooppaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan. Osakeannin tavoitteena on yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen lisäksi tukea sekä orgaanisia että epäorgaanisia kasvupolkuja näillä alueilla.

Näen, että osakeanti yhdistettynä aiemmin tänä vuonna toteutettuihin rahoitusjärjestelyihin ja meneillään oleviin tervehdyttämistoimenpiteisiin antavat meille hyvät lähtökohdat strategiamme toteuttamiselle ja tavoitteidemme saavuttamiselle.

Tervetuloa mukaan rakentamaan kestäviä ratkaisuja puutuoteteollisuudelle ja sijoittamaan Rauteen!”

Toimintavaihtoehdot

Jos olet Rauten osakkeenomistaja:

 • Merkitse tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksilla viimeistään 13.6.2023 tai muuna aikaisempana ajankohtana tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti.

 • Mikäli et halua merkitä osakkeita osakeannissa, voit myydä käyttämättömät merkintäoikeudet viimeistään merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 7.6.2023 (ellei merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti. Voit myös ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myydä vain osan merkintäoikeuksistasi.

Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi, merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen.

Jos et ole vielä Rauten osakkeenomistaja:

 • Voit ostaa merkintäoikeuksia Helsingin Pörssin kaupankäynnissä viimeistään merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 7.6.2023 (ellei merkintäaikaa jatketa). Merkitse ostetuilla merkintäoikeuksilla osakkeita osakeannissa viimeistään 13.6.2023.
Huom! Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy.


Tärkeitä päivämääriä*

Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 23.5.2023
Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 24.5.2023
Osakeannin täsmäytyspäivä 25.5.2023
Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 26.5.2023
Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 30.5.2023
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 30.5.2023
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 7.6.2023
Tarjottavien osakkeiden merkintäaika päättyy  13.6.2023
Käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat 13.6.2023
Kaupankäynti merkittyjä tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta) 14.6.2023
Tarjottavat osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään olemassa oleviin osakkeisiin (arviolta) 20.6.2023
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla samana osakelajina olemassa olevien osakkeiden kanssa Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta) 21.6.2023


* Yllä esitetyt päivämäärät eivät ole välttämättä lopullisia. Päivämäärissä voi tapahtua muutoksia, jos esimerkiksi merkintäaikaa päätetään pidentää tai osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin ei onnistu suunnitellussa aikataulussa