Tärkeää tietoa

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja antamaan vahvistuksen tämänhetkisestä sijaintimaastanne, sekä lukemaan seuraavalla sivulla olevat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Missä maassa oleskelet tällä hetkellä?

Tärkeää tietoa

Verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavia verkkosivuja ja niillä olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivuille tule siirtyä, eikä näillä verkkosivuilla olevia tietoja tai asiakirjoja tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia QPR Software Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen tai Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Seuraavilla verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä oleviin tietoihin tai asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja siihen tulee ryhtyä vain Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia näiden verkkosivujen tai niillä olevien tietojen tai asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa tämä verkkosivuston osio on suunnattu vain sellaisille henkilöille ETA-alueen jäsenvaltioissa, jotka täyttävät Esiteasetuksen 2(1)(e) artiklan määritelmän kokeneista sijoittajista.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että (i) olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja toimin edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja että (ii) asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen tai asiakirjojen julkaiseminen, levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

 

Sijoita prosessilouhinnan edelläkävijään: QPR Softwaren merkintäetuoikeusanti 27.5. – 10.6.2022

QPR Software – Prosessilouhinnan edelläkävijä

QPR järjestää merkintäetuoikeusannin, jolla se pyrkii hankkimaan noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannista saaduin varoin tuetaan QPR:n strategian mukaista SaaS-liiketoiminnan vahvaa kansainvälistä kasvua nopeasti kasvavilla prosessilouhinnan markkinoilla sekä vahvistetaan sen kykyä toteuttaa strategiaansa. Evli toimii merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä.

QPR:n ratkaisut tehostavat asiakkaiden prosesseja. Yhtiö tarjoaa ohjelmistoratkaisuja prosessilouhintaan, yritysarkkitehtuuriin, suorituskyvyn ja prosessien hallintaan sekä strategian toteuttamiseen. QPR:n ratkaisut lisäävät asiakkaiden prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja johdettavuutta sekä varmistavat niiden vaatimustenmukaisuuden. QPR:n tarjonta perustuu yhtiön kehittämiin älykkäisiin ohjelmistoihin. Lisäksi yhtiö konsultoi asiakkaita heidän toimintansa kehittämisessä.

Miksi sijoittaa QPR:ään

QPR tavoittelee merkittävää käännettä kasvu-uralle uuden strategiansa mukaisesti. Voimakasta kansainvälistä kasvua tukevat:

  • Uusi skaalautuviin prosessilouhinnan SaaS-tuotteisiin keskittyvä strategia
  • Prosessilouhinnan voimakkaasti kasvavat markkinat
  • Vahva markkina-asema johtavana pohjoismaisena prosessilouhinnan toimijana
  • Valmius haastaa globaalit toimijat omalla uniikilla teknologiallaan
  • Johto ja hallitus, joilla kokemusta käänneyhtiöistä ja ohjelmistoyhtiöiden kansainvälisestä kehittämisestä
  • Laaja kansainvälinen asiakaskenttä sekä kehittyvä kumppaniekosysteemi

Merkintäetuoikeusanti lyhyesti

Merkintäoikeus: Jokaista yhtä (1) merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden annetaan yksi (1) Merkintäoikeus. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen (Antiosakkeen) 0,86 euron merkintähinnalla.

Osallistuaksesi osakeantiin sinun tulee tehdä merkintätoimeksianto omistamiesi tai ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Tärkeitä päivämääriä

23.5.2022
Täsmäytyspäivä, jonka mukaan määritetään merkintäoikeuksiin oikeutetut osakkeenomistajat

27.5.2022
Merkintäaika sekä kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa

6.6.2022
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy klo 18:30 Suomen aikaa

10.6.2022
Merkintäaika päättyy klo 16:30 Suomen aikaa

13.6.2022
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkailla alkaa (arvio)

15.6.2022
Osakeannin tulos julkistetaan (arvio)

17.6.2022
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään nykyisiin osakkeisiin ja merkitään Euroclear Finlandin ylläpitämille arvo-osuustileille (arvio)

20.6.2022
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arvio)


Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan Finanssivalvonnan hyväksymään EU:n elpymisesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätietoa löydät markkinointiesitteestä, yhtiöesitteestä ja tiedotustilaisuuden tallenteesta.

Linkki yhtiöesittelyyn 23.5.2022 klo 18