Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi.

Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja vahvistamaan sijaintimaanne. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Japani, Australia, Yhdysvallat, Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta

Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.

 

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa Australiassa tai Japanissa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Nordec Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa Australiassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä materiaali viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Kanadan, Australian tai Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja suunnattu henkilöille, jotka ovat ”Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ja sijoitukset, jotka liittyvät tähän materiaaliin ovat saatavilla ja niitä tarjotaan ainoastaan henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth company), taikka muita henkilöitä, joille tämä materiaali voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistat, että (i) olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja (ii) asuinpakkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai millään muulla alueella, jossa levittäminen tai tämän materiaalin saatavilla olo on lainvastaista.

 

Nordec Group Oyj:n listautumisanti Yleisöannin merkintäaika 8.−27.6.2022

Evli toimii listautumisannin pääjärjestäjänä

Nordec lyhyesti

Nordec Group Oyj (“Nordec” tai ”Yhtiö”) on Yhtiön johdon arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta.

Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Esimerkkejä Nordecin suurista projekteista ovat käynnissä oleva Kruunusillat-projekti Helsingissä, Helsingin keskustakirjasto Oodi, akkujen toimitusketjuun liittyvät rakennusprojektit Ruotsissa sekä DLS- ja Dahl-logistiikkakeskukset Ruotsissa.

Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 9,2 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Nordec arvioi sen liikevaihdon ja oikaistun EBITDA:n kasvavan vuonna 2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA:n 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lisätietoja Nordecista on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

Tietoa Nordecin First North -listautumisannista

 • Nordec hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin.

 • Listautumisannin merkintähinta on 7,36 euroa Tarjottavalta osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä) (”Merkintähinta”).

 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 7,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 960 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Donges SteelTec GmbH (”Myyvä osakkeenomistaja”), saksalaisen julkisesti noteeratun pääomasijoitusyhtiö Mutares SE & Co. KGaA:n kokonaan omistama tytäryhtiö, tarjoaa ostettavaksi alustavasti enintään 3 330 783 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Uusien osakkeiden kanssa ”Tarjottavat osakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).

 • Osakkeita tarjotaan:
  • Yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”) alustavasti enintään 550 000 Tarjottavaa osaketta,
  • Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) alustavasti enintään 3 700 783 Tarjottavaa osaketta, sekä
  • Henkilöstöannissa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaikille työntekijöille Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Tšekin tasavallassa, jotka ovat työsuhteessa Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin, ja joita ei ole irtisanottu merkintäajan päätyessä, sekä Yhtiön hallituksen ja Nordecin johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”) alustavasti enintään 40 000 Tarjottavaa osaketta.

 • Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli 6,63 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

 • Myyvän osakkeenomistajan odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Evli Oyj:lle (”Evli”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market -markkinapaikalla enintään 643 617 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”), jotka Myyvä osakkeenomistaja tarjoaa ostettavaksi yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”).

 • Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 50,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 58,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyvä osakkeenomistaja myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 960 000 Uutta osaketta.

 • Yhtiön, Myyvän osakkeenomistajan, Yhtiön hallituksen ja Nordecin johtoryhmän sekä henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin.

 • Harjavalta Oy ja Tirinom Oy sekä tietyt muut ammattimaiset sijoittajat ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä vähintään 22,4 miljoonalla eurolla edellyttäen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa vähintään 7,0 miljoonan euron bruttovarat ja Yhtiön ulkona olevien osakkeiden (eli pois lukien Yhtiön omat osakkeet) enimmäisarvo on lopullisella merkintähinnalla (Osakeannista saatavien varojen jälkeen ja Yhtiön ulkona olevien osake-optioiden laimennusvaikutus huomioiden) enintään 65,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Harjavalta Oy, Tirinom Oy ja Myyvä osakkeenomistaja ovat yhdessä sopineet, että Harjavalta Oy ja Tirinom Oy saavat kukin nimittää yhden jäsenen Yhtiön hallitukseen Listautumisannin jälkeen. Myyvä osakkeenomistaja on antanut sitoumuksen äänestää yhtiökokouksessa näiden kahden uuden Yhtiön hallituksen jäsenen valitsemisen puolesta.

Tärkeitä päivämääriä

Päivitys 20.6.2022: Nordec Group Oyj:n hallitus on päättänyt pidentää yleisö- ja instituutioannin merkintäaikaa vallitsevan poikkeavan pörssimarkkinatilanteen johdosta. Henkilöstöanti on ylimerkitty ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti kello 16.00 20.6.2022.

Listautumisannin merkintäaika alkaa

8.6.2022

 

Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan

17.6.2022

 

Henkilöstöannin merkintäaika päättyy

20.6.2022 klo 16.00

 

Yleisöannin merkintäaika päättyy

arviolta 27.6.2022 klo 16.00

 

Instituutioannin merkintäaika päättyy

arviolta 28.6.2022 klo 12.00

 

Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta

arviolta 29.6.2022

 

Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta

arviolta 30.6.2022

 

Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Growth Market markkinapaikalla

arviolta 30.6.2022

 

Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta

arviolta 4.7.2022

 

 

Listautumisannin ja First North -listautumisen tavoitteet

Listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuutta. Listautumisanti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaa osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa.

Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.

Hankittavien varojen käyttö

 • Nordec pyrkii keräämään osakeannilla noin 7,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi.

 • Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen. Nordecin arvion mukaan yhtiön strategiassa kuvatut priorisoidut tuotannon pitkän aikavälin investoinnit edellyttävät yhtiöltä noin 10,5 miljoonan euron investoinnit.

 • Myyvä osakkeenomistaja Donges SteelTec GmbH odottaa saavansa osakemyynnistä noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että kaikki myyntiosakkeet myydään ja olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).

Merkintähinta ja merkittävä osakemäärä

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 7,36 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 6,63 euroa osakkeelta.

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 13 500 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 75 ja enintään 13 500 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 13 501 osaketta.

Yleisöannin merkintäpaikat

Suomessa

 • Evlin verkkopalvelu (klikkaa alla olevaa nappia). Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Evlin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen nordec@evli.com. Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evlissä.

  Tee merkintä (yksityishenkilöt). Huom. Merkintäaika päättyy 27.6.

  Tee merkintä (yhteisöt). Huom. Merkintäaika päättyy 27.6.

 • Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.00–16.00. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen nordec@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evlissä.

 • Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi sähköpostilla tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evlissä. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.

 • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/nordec. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsban¬kenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

Ruotsissa

Nordnetin säilytystiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.se/se/nordec Nordnetin käyttäjätunnuksilla.

Tanskassa

Nordnetin säilytystiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.dk/dk/nordec Nordnetin käyttäjätunnuksilla.

Instituutioannin merkintäpaikka

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Pääjärjestäjä Evli sekä Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9645 ja sähköpostitse nordec@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444. Instituutioannissa Ostotarjoukset otetaan vastaan euromääräisinä. Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Henkilöstöannin merkintäpaikka

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan sähköisesti verkkosivuilla osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Materiaalit

Esite

Markkinointiesite

Yhtiöesittely 9.6.2022 

Toimitusjohtajan haastattelu

Yhtiön tilintarkastamattomat konsernin taloudelliset tiedot 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta

Nordec Group Erityistarkoitusta varten laadittu IFRS tilinpäätös 2021

Nordec Group Erityistarkoitusta varten laadittu tilinpäätös tilintarkastuskertomus 2021

Analyytikkoraportti

Tärkeä huomio:

Pääjärjestäjä Evli Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Nordec Group Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Nordec Group Oyj:n tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.

Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti

Tiedotteet

Yhtiötiedote 20.6.2022: Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaikoja on pidennetty Nordec Group Oyj:n listautumisannissa

Yhtiötiedote 8.6.2022: Nordec Group Oyj on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote 6.6.2022: Finanssivalvonta on hyväksynyt Nordec Group Oyj:n suomenkielisen esitteen

Lehdistötiedote 6.6.2022: Nordec Group Oyj julkistaa suunnitellun First North Growth Market -listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North Growth Market -markkinapaikalle

Lehdistötiedote 30.5.2022: Nordec Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle