Toimitusjohtajan katsaus

Lehtimaki_Maunu_toimitusjohtajankatsaus_tiny

Liiketoiminta kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi positiivisesti. Asiakasaktiivisuus oli alkuvuoden tapaan vireää, mikä heijastui rahastotuotteiden, täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden sekä yrityspalveluiden vahvana kysyntänä. Rahasto- ja varainhoitopalkkiot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja hallinnoitava asiakasvarallisuus nousi 13,6 miljardiin euroon, mikä on Evlin historian korkein luku. Nettopalkkiotuottojen kasvu sekä taseen tuottojen säilyminen edellisvuoden tasolla siivittivät konsernin liikevaihdon nousua 12 prosenttia ja liikevoiton kasvua lähes 20 prosenttia vertailukautta korkeammalle.

Evlin strategian kannalta keskeiset vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti, kansainvälinen rahastomyynti, sekä asiakaskokemusta ja digitalisaatiota edistävät hankkeet kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. 

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta keräsimme uutta pääomaa lähes 50 miljoonaa euroa Evli Private Equity I Ky ja II Ky -rahastoihin sekä Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuottoon. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden pääoma, sisältäen sijoitussitoumukset, ylitti tarkastelujakson päättyessä 800 miljoonaa euroa, sen ollessa vuotta aiemmin noin 250 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista sijoitustuotteista on siten lyhyessä ajassa tullut merkittävä palkkiotuottojen lähde ja odotamme näiden suhteellisen merkityksen tulevaisuudessa edelleen lisääntyvän.

Kansainvälinen rahastomyynti kasvoi tarkastelujaksolla noin 100 miljoonalla eurolla ja on vuoden alusta luettuna kasvanut noin 450 miljoonalla eurolla. Suurin osa kansainvälisestä rahastomyynnistä kohdistui yrityslainarahastoihimme, erityisesti Evli Pohjoismaat Yrityslaina -rahastoon, joka saavutti syyskuun lopussa jo lähes miljardin euron pääoman. Kokonaisuutena kansainvälinen rahastopääomamme nousi 2,5 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli kaksi miljardia euroa. Evlille merkittäviä markkinoita Suomen ulkopuolella ovat Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Keski-Euroopan isot maat, erityisesti Saksa, Ranska ja Espanja. Kansainvälisen rahastomyynnin odotamme jatkossakin painottuvan yrityslainarahastoihin ennätysalhaisten korkojen ja toisaalta maailmantalouden haasteiden, Kiinan ja USA:n kauppasodan sekä Brexitin luoman epävarmuuden rajoittaessa sijoittajien laajempaa riskinottohalua.

Kotimaassa rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myynti kehittyi myös positiivisesti niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin osalta. Yksityishenkilöiden varainhoitopalveluiden kasvua on viime aikoina kiihdyttänyt Evlin aiempaa laajempi vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjonta yhdessä markkinoiden johtaviin kuuluvan Private Banking -palvelun kanssa. Yhteisöasiakkaiden puolella kasvua on tukenut Evlin menestyminen varainhoitopalveluiden laatua mittaavissa tutkimuksissa. KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland” -tutkimuksessa, Evli valittiin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi.   

Nettomerkinnät Evlin perinteisiin sijoitusrahastoihin olivat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yli 800 miljoonaa euroa ja rahastopääomamme kyseisissä rahastoissa nousi 9,2 miljardiin euroon. Evli on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö ja sen markkinaosuus oli syyskuun lopussa 7,6 prosenttia. 

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä, Corporate Finance -liiketoiminta kehittyi hyvin ja laskutus lisääntyi edellisvuodesta. Yhtiön toimeksiantokanta on vakaa ja näkymät vuoden viimeiselle neljännekselle ovat suotuisat. Näkymiä tukevat lokakuun alussa toteutettu Relais Group Oyj:n listautumisanti, jonka järjestelypalkkiot kirjautuvat vuoden viimeiselle vuosineljännekselle. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoimintaa kasvattivat uusien asiakkuuksien voittaminen sekä olemassa olevien asiakkaiden aiempaa laajemmat ohjelmat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta tukee Evli konsernin strategista tavoitetta kasvattaa varainhoidon asemaa suomalaisten asiakkuuksien keskuudessa.

Jatkamme määrätietoista työtä strategisten painopistealueidemme kehittämiseksi, tavoitteenamme nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Kehittämällä uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tahdomme entistä paremmin vastata asiakaskysyntään ja vahvistaa rahastotuotteidemme katetta. Myös työmme ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi jatkuu. Vuosineljänneksen lopussa Evli saattoi päätökseen yhteistoimintaneuvottelut konsernin hallinto- ja tukitoiminnoissa, jonka seurauksena henkilöstön määrä väheni yhdeksällä vakituisella työntekijällä. Prosessien virtaviivaistaminen ja uusien työntekomallien luominen ovat keskeinen osa Evlin tietojärjestelmähankkeiden myötä haettavaa toiminnan skaalatutuvuuden kasvattamista sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Toimialalla vallitsevat trendit, mm. sääntelyn lisääntyminen, digitalisaatio, passiivisen sijoittamisen kasvu, hintakilpailu sekä vastuullisuus osaltaan korostavat asiakaskunnan laajentamisen tärkeyttä, erilaistumista ja tiukkaa tekemisen fokusta sekä jatkuvaa kustannustehokkuuden tavoittelemista.


Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj

Tiedot päivitetty: 22.10.2019