Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Valitse luettelosta asuinmaasi:

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Relais Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin.

Evli Pankki Oyj:llä, Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

 

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Euroopan talousalueella ja ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen 2017/1129/EU, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään, tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkea varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Relais Group Oyj:n First North -listautumisanti

Yleisöannin merkintäaika 7.10.–14.10.2019

Relais Group Oyj (” tai ”Yhtiö”) hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja järjestää listautumisannin (”Listautumisanti”).

Relais Group on ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike.
Relais luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin.

Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relais haluaa olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Relais sijoituskohteena

 • Keskittyminen kriittisten erikoisosien laajaan valikoimaan
 • Omien modernien digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • Defensiivisiä piirteitä omaavat markkina-ajurit luovat mahdollisuuden vakaalle taloudelliselle kehitykselle
 • Keskittyminen ajoneuvojen elinkaaren arvokkaaseen osaan eli jälkimarkkinaan
 • Operatiivinen tehokkuus
 • Osoitettu kyky tuottaa vahvaa ja kannattavaa kasvua
 • Pätevä ja kokenut johto ja henkilöstö

Suunnitellun listautumisen tavoitteina ovat

 • Relaisin kasvustrategian toteuttaminen
 • lisätä strategista joustavuutta vahvistamalla Yhtiön tasetta
 • osakkeiden tehokkaampi käyttö esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa
 • Yhtiön pääsy pääomamarkkinoille
 • lisätä Relaisin kilpailukykyä vahvistamalla sen tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien parissa
 • kotimaisten ja ulkomaisten osakkeenomistajien määrän kasvattaminen
 • osakkeiden tehokkaampi käyttäminen palkkiona potentiaalisissa hankinnoissa sekä henkilöstön kannustinjärjestelmissä

Hankittavien varojen käyttö

Relais pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 20,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Relais arvioi sen maksettavaksi tulevien Osakeantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 2,9 miljoonaa euroa, minkä seurauksena Relais arvioi saavansa Listautumisannista noin 17,1 miljoonaa euroa nettovaroja. Listautumisannista saatavilla varoilla on tarkoitus tukea Relaisin kasvustrategiaa vahvistamalla Yhtiön tasetta.

Listautumisannin ehdot lyhyesti

Listautumisanti koostuu osakeannista (”Osakeanti”) ja osakemyynnistä (”Osakemyynti”). Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan enintään 4 055 000 Relais Group Oyj:n osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvin lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Listautumisannissa tarjotaan

 • Yleisöannissa alustavasti enintään 875 000 Tarjottavaa Osaketta
 • Instituutioannissa alustavasti enintään 3 135 000 Tarjottavaa Osaketta
 • Henkilöstöannissa alustavasti enintään 45 000 Tarjottavaa Osaketta

Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 2 705 000 uutta Yhtiön osaketta merkittäväksi Listautumisannissa. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 16 213 800 osakkeeseen.

Ajanta Oy sekä eräät Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 1 350 000 Yhtiön osaketta Listautumisannissa.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 25,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista  ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 2 705 000 Uutta Osaketta ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 45 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 16,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 705 000 uutta osaketta ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 45 000 uutta osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin uusiin osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

Merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 7,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia matalampi kuin Merkintähinta, eli 6,67 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Olettaen, että Listautumisanti toteutetaan täysmääräisesti, on Listautumisannin koko noin 30,0 miljoonaa euroa.

Aurator Varainhoito Oy, Oma Säästöpankki Oyj ja Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet etukäteiset sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa. Merkintähinnalla laskettuna Ankkurisijoittajien etukäteisten merkintäsitoumusten yhteismäärä on noin 6,0 miljoonaa euroa ja etukäteisiä merkintäsitoumuksia vastaava osakemäärä vastaa yhteensä noin 20,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Ankkurisijoittajien etukäteiset sitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että Yhtiö sitoutuu allokoimaan Ankkurisijoittajille kullekin vähintään 80 prosenttia annetusta merkintäsitoumuksesta.

Listautumisen yhteydessä Yhtiö, Ari Salmivuori ja Ajanta Oy sitoutuisivat 180 päivän ja muut nykyiset osakkeenomistajat, mukaan lukien hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, sekä henkilöstöannin osallistujat sitoutuisivat 360 päivän pituisiin luovutusrajoituksiin.

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla sähköisenä

7.10.2019

Merkintäaika alkaa

7.10.2019 klo 10.00

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

11.10.2019 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy

14.10.2019 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy

15.10.2019 klo 12.00

Lopullisen tuloksen julkistaminen (viimeistään)

16.10.2019

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)

16.10.2019

Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa (arvio)

17.10.2019

 

Toimitusjohtaja Arni Ekholm:

”Relaisilla on tärkeä tehtävä osana arvoketjua, joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Ihmisten sekä tavaroiden kuljetusten lisääntyessä lisääntyy myös ajoneuvojen huollon ja korjausten tarve, minkä odotamme kasvattavan erikois- ja varaosien kysyntää. Ala tarvitsee vahvan ja luotettavan kumppanin, joka tarjoaa ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin juuri ne kriittiset ratkaisut, joka pitävät ajoneuvot liikkeellä turvallisesti – joka päivä.

Kasvunäkymämme Pohjoismaissa ovat hyvät ja markkina-ajurit tukevat taloudellista kehitystämme ja kasvustrategiaamme defensiivisellä markkinalla. Tavoittelemme vakaata, markkinoiden kasvua voimakkaampaa orgaanista kasvua ja pyrimme samalla jatkamaan kohdennettuja, strategiamme mukaisia yritysostoja. Listautumisesta haemme tukea kasvustrategiamme toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Tule sinäkin mukaan Relaisin listautumisantiin, pidetään yhdessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä!”

Kasvustrategia

Relaisin tavoitteena on kaksinkertaistaa Yhtiön liikevaihto seuraavan viiden vuoden aikana. Relais tavoittelee kasvua orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä.

 • Orgaaninen kasvu: Yhtiön tavoitteena on jatkaa keskimäärin markkinaa nopeampaa kasvua, mitä tukevat tavoiteltavat synergiat, kuten ristiinmyynti nykyisten ja hankittujen yhtiöiden välillä.
 • Relaisin johdon näkemyksen mukaan markkinat kokonaisuudessaan ovat viime vuosina kasvaneet maltillisesti mutta tasaisesti noin 1–3 prosenttia vuosittain riippuen tuotekategoriasta ja maantieteellisestä alueesta.
 • Yritysostoihin perustuva kasvu: Yhtiön tavoitteena on tehdä 1–2 uutta yrityskauppaa vuodessa.
 • ABR/Huzells -yrityskaupasta tavoiteltavat synergiat: Konsernin tavoitteena on saavuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia huomattavia synergioita ABR/Huzells -yritysostosta. Synergioiden odotetaan syntyvän konserniyhtiöiden yhteisistä lisämyynneistä sekä ostoista. Keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2021 mennessä Relaisin tavoitteena on saavuttaa vuosittaiset 6–8 miljoonan euron liikevaihtosynergiat. Synergioiden odotetaan vaikuttavan tilikaudesta 2020 eteenpäin.

Merkintähinta ja merkittävä osakemäärä

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 7,40 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 6,67 euroa osakkeelta.

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 12 999 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa vähintään 150 ja enintään 12 999 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 13 000 osaketta.

Merkintäpaikat Yleisöannissa

 • Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/relais. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evlin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordean, OP:n, Aktian, Handelsbankenin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
 • Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön puolesta merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Tarjottavia Osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.
 • Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta 09 4766 9645. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.
 • Nordnetin internetpalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/relais. Merkintä voidaan tehdä internet-palvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

 Merkintäajat on keskeytetty ylimerkinnästä johtuen.

Henkilöstöanti

Merkinnän tekeminen Henkilöstöannissa on ohjeistettu erikseen. Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenet sekä henkilöt, jotka ovat työsuhteessa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana. Myyjät eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset.

Instituutioanti

Institutionaalisten sijoittajien merkintäsitoumukset ottaa vastaan Listautumisannin pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliike. Tarvittaessa lisätietoja saa puhelimitse Evli Pankki Oyj:ltä numerosta +358 9 4766 9645 ja sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com sekä Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeestä puhelimitse numerosta 09 6817 8444.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Kaupankäynnin Relais Group Oyj:n osakkeella odotetaan alkavan First Northissa arviolta 17.10.2019.

Sijoittajatilaisuudet

Relais Group Oyj:n esittelytilaisuudet, jossa toimitusjohtaja Arni Ekholm kertoo Yhtiön liiketoiminnasta ja listautumishankkeesta, järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Turussa:

 • Valkoinen Sali, Helsinki 7.10. klo 17.00–20.00 (Tilaisuus on täynnä)
 • Finlayson Palatsi, Tampere 8.10. klo 18.00–21.00 (Tilaisuus on täynnä)
 • Ravintola Suomalainen Pohja, Turku 9.10. klo 18.00–21.00 (Tilaisuus on täynnä)

Videotallenne Helsingin tilaisuudesta löytyy tästä linkistä.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

11.10.2019

Relais Group Oyj listautumisanti ylimerkitty – Merkintäajat keskeytetään

7.10.2019

Relais Group Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 

Lehdistötiedotteet

4.10.2019

Finanssivalvonta on hyväksynyt Relais Groupin esitteen 

4.10.2019

Relais Group julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North -markkinapaikalle 

27.9.2019

Relais, yksi johtavista ajoneuvojen sähkövarusteiden ja varaosien maahantuojista ja teknisistä tukkuliikkeistä Pohjoismaissa ja Baltiassa, suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle