Elite Intian Aurinko I

Sijoituskohteina neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaa Intiassa. Rahaston rinnakkaissijoittajina ovat Fortum Oyj ja UK Climate Impact Fund (Macquarie Groupin hoitama rahasto, jonka ainoa sijoittaja on Englannin valtio). Rahaston kassavirtatuottotavoite on noin 5 % vuodessa. Rahasto suljettiin uusilta sijoittajilta huhtikuussa 2019. Rahaston sijoitettava pääoma on 18 miljoonaa euroa.

Kokonaistuottotavoite: 10 - 14 % IRR
Toimikausi: 08/2023 saakka

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Show content

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 9. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 09.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 2917179-4 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia uusiutuvan energian infrastruktuuriin, pääasiassa aurinkovoimaan. Aurinkoenergia on uusiutuva, hiilineutraali energialähde, ja investoinnit aurinkovoiman infrastruktuuriin auttavat hillitsemään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä auttavat saavuttamaan globaalit ilmastotavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteen. Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta.

Rahaston tavoitteena on uusiutuvan aurinkoenergian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää ja autetaan saavuttamaan Pariisin sopimuksen mukainen lämpenemistavoite. Rahasto ei käytä vertailuindeksiä tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen, sillä Pariisin sopimuksen mukaista indeksiä ei ole saatavilla rahaston omaisuusluokalle. Rahaston tarkoituksena on seurata EU:n ohjeistuksia vertailuarvon osalta arvioidessaan sijoitusten ilmastovaikutuksia ja pyrkimyksessään pitää rahaston lämpenemisaste alle 1.5 asteen tavoitteen. Sijoituksissa huomioidaan erilaisia ESG-tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuksiin. Rahasto seuraa kohteiden hiili-intensiteettiä, altistumistaan suuripäästöisille toimialoille, ilmastoon liittyviä mahdollisuuksia sekä altistumistaan kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan sekä YK Global Compact -periaatteiden rikkomuksiin, joiden osuus pyritään minimoimaan.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit). Rahaston strategian tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa aurinkoenergiaa mahdollisimman suuria määriä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen välttämisen. Lisäksi toiminnassa huomioidaan vedenkäyttö ja sitä pyritään vähentämään. Luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään projekteissa ja jätteen määrää monitoroidaan sekä pyritään vähentämään. Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

Rahaston strategiana on kehittää, ostaa ja hallinnoida uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, niihin liittyvää infrastruktuuria sekä niitä tukevien teknologioiden kehittäminen, hankinta ja hallinnointi. Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat OECD:n monikansallisille yrityksille annettuja periaatteita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Arviointiin sisältyy mm. kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon, hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviä tekijöitä. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Rahasto voi sijoittaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan ympäristöön liittyvillä mittareilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään tuotetun uusiutuvan energian määrää, vedenkäytön määrää, vältettyjä kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaarallisen jätteen määrää. Rahasto kerää tietoja kestävyystavoitteen toteutumista kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainitun kestävyystavoitteen edistämiseen.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan kestävyysindikaattoreilla.

b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit). Rahaston strategian tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa energiaa mahdollisimman suuria määriä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen välttämisen. Lisäksi toiminnassa huomioidaan vedenkäyttö ja sitä pyritään vähentämään. Luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään projekteissa ja jätteen määrää monitoroidaan sekä pyritään vähentämään.

Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia uusiutuvan energian infrastruktuuriin, pääasiassa aurinkovoimaan. Aurinkoenergia on uusiutuva, hiilineutraali energialähde, ja investoinnit aurinkovoiman infrastruktuuriin auttavat hillitsemään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä auttavat saavuttamaan globaalit ilmastotavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteen. Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta.

Rahaston tavoitteena on uusiutuvan energian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää ja autetaan saavuttamaan Pariisin sopimuksen mukainen lämpenemistavoite. Rahasto ei käytä vertailuindeksiä tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen, sillä Pariisin sopimuksen mukaista indeksiä ei ole saatavilla rahaston omaisuusluokalle. Rahaston tarkoituksena on seurata EU:n ohjeistuksia vertailuarvon osalta arvioidessaan sijoitusten ilmastovaikutuksia ja pyrkimyksessään pitää rahaston lämpenemisaste alle 1.5 asteen tavoitteen. Sijoituksissa huomioidaan erilaisia ESG-tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuksiin. Rahasto seuraa kohteiden hiili-intensiteettiä, altistumistaan suuripäästöisille toimialoille, ilmastoon liittyviä mahdollisuuksia sekä altistumistaan kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan sekä YK Global Compact -periaatteiden rikkomuksiin, joiden osuus pyritään minimoimaan.

Rahasto arvioi kestävyystekijöitä (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vastuut) valitessaan sijoituskohteita. Esimerkiksi, rahasto arvioi kestävyystekijöitä osana mahdollisen sijoituskohteen Due Diligence -prosessia. Ympäristötekijät ovat arvioinnin keskiössä, ja analysoitavat ympäristötekijät liittyvät suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen, vedenkäytön vähentämiseen, luontopääoman (ekosysteemit, maa, vesi) säilyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä keskiössä ovat hyvien työolojen tarjoaminen ja työturvallisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja monimuotoisuutta tukevat periaatteet sekä ammattiliittojen ohjeistusten noudattaminen. Lisäksi tärkeinä ESG-tekijöinä pidetään kommunikaatiota sidosryhmien kanssa, tietoturvaa sekä tuoteturvallisuutta.

d) Sijoitusstrategia

Rahaston strategiana on kehittää, ostaa ja hallinnoida uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, niihin liittyvää infrastruktuuria sekä niitä tukevien teknologioiden kehittäminen, hankinta ja hallinnointi. Rahaston tavoitteena on uusiutuvan aurinkoenergian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä.

Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat OECD:n monikansallisille yrityksille annettuja periaatteita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Arviointiin sisältyy mm. kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon, hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviä tekijöitä.

e) Sijoitusten osuus

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Rahasto voi sijoittaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin.

Rahastossa voi olla muita sijoituksia esimerkiksi likviditeettiä varten, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen määritelmää.

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan ympäristöön liittyvillä mittareilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään tuotetun uusiutuvan energian määrää, vedenkäytön määrää, vältettyjä kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaarallisen jätteen määrää.

g) Menetelmät

Rahoitustuotteen kestävyysominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainitulla kestävyysindikaattorilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi sijoituskohdetta kestävyysnäkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Rahasto kerää tietoja kestävyystavoitteen toteutumista kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston kestävyystavoitteen toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan sijoituskohteista saatujen tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainitun kestävyystavoitteen edistämiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Rahasto arvioi kestävyystekijöitä osana mahdollisen sijoituskohteen Due Diligence -prosessia. Ympäristötekijät ovat arvioinnin keskiössä, ja analysoitavat ympäristötekijät liittyvät suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen, vedenkäytön vähentämiseen, luontopääoman (ekosysteemit, maa, vesi) säilyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä keskiössä ovat hyvien työolojen tarjoaminen ja työturvallisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja monimuotoisuutta tukevat periaatteet sekä ammattiliittojen ohjeistusten noudattaminen. Lisäksi tärkeinä ESG-tekijöinä pidetään kommunikaatiota sidosryhmien kanssa, tietoturvaa sekä tuoteturvallisuutta. Sijoituspäätöksissä noudatetaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment, PRI).

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.