Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Pyydämme teitä lukemaan alla olevat tiedot ja antamaan vahvistuksen tämänhetkisestä sijaintimaastanne, sekä lukemaan seuraavalla sivulla olevat tiedot. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Missä maassa asut tällä hetkellä:

Tärkeää tietoa

Tällä verkkosivujen osalla olevat tiedot ovat rajoitettuja, eikä niitä ole tarkoitettu julkistettavaksi, jaettavaksi tai saataville asetettavaksi, suoraan tai epäsuoraan, kokonaisuudessaan tai osittain seuraavissa maissa, seuraaviin maihin tai seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka, Singapore tai mikä tahansa lainkäyttöalue, jossa se saattaisi muodostaa lainkäyttöalueen paikallisten arvopaperilakien tai säännösten rikkomuksen.

 

Vastuuvapautuslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.
Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkea varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Missä tahansa muussa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Iso-Britanniassa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen ”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) tai asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, määritellään.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

 

Enersense International Oyj:n suunnattu osakeanti – merkintäaika 14.6.–22.6.2021

Enersense International Oyj (”Enersense” tai ”Yhtiö”) on suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiö toteuttaa muitakin energia-, tietoliikenne- ja teollisuuteen liittyviä ratkaisuja. Enersense on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa.

Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee monipuolisilla palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden menestymistä toimialojen siirtyessä kohti päästötöntä tulevaisuutta.

Enersensen vahvuudet

 • Enersense on yksi johtavista toimijoista energiamurroksen eri osa-alueilla monipuolisella palveluvalikoimallaan.
 • Enersensen palvelut mahdollistavat yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen jatkuvuuden.
 • Yhtiö on vaativien teollisuuspalveluiden erityisosaaja.
 • Enersensellä on hyvä maine laadukkaana ja asiantuntevana palveluntarjoajana asiakkaiden keskuudessa.
 • Työvoiman joustavuus ja resurssien tehokas käyttö.
 • Työntekijöiden motivointiin ja turvallisuuteen panostaminen.
 • Panostaminen digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Osakeannin tausta, syyt ja varojen käyttö

Osakeannin tavoitteena on edistää Enersensen kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi Yhtiö arvioi osakkeen hinnanmuodostuksen tehostuvan yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä.

Enersense pyrkii keräämään Osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi. Enersense arvioi sen maksettavaksi tulevien osakeantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 1,4 miljoonaa euroa (olettaen, että Yhtiö kerää 15 miljoonan euron bruttovarat), minkä seurauksena Enersense arvioi saavansa osakeannista noin 13,6 miljoonan euroa nettovarat. Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää käyttöpääomatarpeisiin, liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen tukemiseksi Yhtiön strategian mukaisesti.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Yhtiö pyrkii keräämään alustavasti enintään noin 15 miljoonaa euroa ennen järjestelyyn liittyviä kuluja tarjoamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään 1 525 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (i) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti (”Instituutioanti”), (ii) yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (iii) henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti” ja yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa ”Osakeanti”).

Osakeannissa tarjotaan

 • Yleisöannissa alustavasti enintään 335 000 Uutta Osaketta
 • Instituutioannissa alustavasti enintään 1 040 000 Uutta Osaketta
 • Henkilöstöannissa alustavasti enintään 150 000 Uutta Osaketta

Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 250 000 Uudella Osakkeella (”Lisäerä”). Mikäli myös Lisäerä käytetään täysimääräisesti, Yhtiö voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 775 000 Uutta Osaketta, jolloin Uusien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä on noin 15,3 prosenttia ennen Osakeantia ja noin 13,2 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 525 000 Uutta Osaketta ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 150 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla merkintähinnalla.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet tulemaan suunnitellun Osakeannin ankkurisijoittajiksi (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita seuraavasti:

 • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla.
 • Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla.
 • Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla.
 • Verman Group Oy 437 500 eurolla.

Tärkeitä päivämääriä

 

Esite saatavilla sähköisenä

10.6.2021 (arviolta)

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan

14.6.2021

Merkintäaika alkaa

14.6.2021 klo 10.00

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

18.6.2021 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy

21.6.2021 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy

22.6.2021 klo 21.00

Osakeannin lopputulos julkistetaan (arvio)

23.6.2021

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille (arvio)

23.6.2021

Uusien Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan (arvio)

24.6.2021

Instituutioannissa annetut Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta (arvio)

28.6.2021

Strategia ja taloudelliset tavoitteet lyhyesti

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteyskunnan mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta. Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energiantuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energiantuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Enersensen strategian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisujen tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta oli noin 50 prosenttia.
 • Panostaa seuraavan viiden vuoden aikana maantieteellisesti kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
 • Saavuttaa 300 miljoonan euron liikevaihto orgaanisesti vuoteen 2025 mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi.
 • Saavuttaa 10 prosentin käyttökatemarginaali vuoteen 2025 mennessä.

Merkintähinta ja merkittävä osakemäärä

Osakeannin merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää Lopullisen Merkintähinnan arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Enimmäismerkintähinta”) Instituutio- ja Yleisöannissa. Henkilöstöannissa merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen Merkintähinta vähennettynä kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta.

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 9 999 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 200,00 euroa ja enintään 100 000,00 euroa per sijoittaja. Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsittää vähintään 10 000 Osaketta, mutta kuitenkin vähintään 100 400 euroa.

Merkintäpaikat Yleisöannissa

  • Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/enersense. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen mail.enersense@evli.com.

  • Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mail.enersense@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia Osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.

  • Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.

  • Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/enersense. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

TEE MERKINTÄ (Henkilöt)

TEE MERKINTÄ (Yhteisöt)


Henkilöstöanti

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives Oy. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille tai yhteisöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Instituutioanti

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä ja Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse mail.enersense@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti Osakeannin ehtoihin sekä muihin listalleottoesitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 14.6.2021 ja Osakeannissa annettavien Uusien Osakkeiden osalta 24.6.2021.

Materiaalit

Listalleottoesite

Markkinointiesite

Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

Tilintarkastajan lausunto pro forma -tietojen varmennusraportista

Yhtiöjärjestys

Yhtiöesittelytilaisuus

Enersense järjestää virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden 14.6.2021 kello 17.00 alkaen. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Tiedotteet

Pörssitiedotteet

10.6.2021 - Finanssivalvonta on hyväksynyt Enersense International Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen

10.6.2021 - Enersense International Oyj julkistaa suunnatun osakeannin ehdot

9.6.2021 - KORJAUS Enersense International Oyj:n 7.6.2021 klo 8.15 julkaisemaan suomenkieliseen pörssitiedotteeseen: Enersense International Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

7.6.2021 - Enersense International Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Yhtiötiedotteet

4.6.2021 - Enersense suunnittelee osakeantia ja aikoo hakea osakkeensa listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle