Tärkeää tietoa

Tietojen ja asiakirjojen saatavuus tällä sivustolla on rajoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.

Valinnallanne vahvistatte, että asutte ja oleskelette maassa, jonka valitsitte ja että olette lukeneet ja ymmärtäneet tämän ilmoituksen.

Pyydämme teitä vahvistamaan sijaintinne:

 

Ei pääsyä tietoihin

Merkintäoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai merkintäoikeusannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti ja Singapore. Merkintäantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin, eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Tärkeää tietoa

Tämä osa Endomines AB:n (publ) (”Endomines”) verkkosivuista ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, eikä verkkosivuilla olevia tietoja saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia Endominesin osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Merkintäoikeudet, maksetut merkityt osakkeet tai Endominesin liikkeelle laskemat osakkeet (”Arvopaperit”) eivät ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa. Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC), muu osavaltiotasoinen arvopaperiviranomainen tai muu Yhdysvaltain viranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt Arvopapereita. Mikään edellä mainituista viranomaisista ei myöskään ole arvioinut tai lausunut tarjouksesta tai esitteen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Päinvastoin väittäminen on rikollinen teko Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden tarjoaminen tehdään asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisella esitteellä. Sijoittajien ei tule tehdä sijoituspäätöstä minkään muun informaation, kuin edellä mainitussa esitteessä olevan informaation perusteella. Missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta) (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), muussa kuin Ruotsissa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Relevantissa jäsenvaltiossa siten kuin Esiteasetuksessa määritellään, eli sijoittajia, jotka voivat vastaanottaa tarjouksen ilman Relevantissa jäsenvaltiossa hyväksyttyä esitettä.

Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset kohtien i), ii) ja iii) mukaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja Arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Pääsy verkkosivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tutustua niihin. Ruotsin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka tutustuvat näillä verkkosivuilla oleviin asiakirjoihin on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita heidän oikeuttaan siirtyä näille verkkosivuille tai, jos arvopapereiden hankkiminen vaatii erillistä rekisteröintiä tai hyväksyntää. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä annettu Ruotsin ulkopuolella. Endomines ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Vakuutan täten, että:

1. Asun ja oleskelen Australian, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Uuden-Seelannin, Singaporen ja Yhdysvaltojen ulkopuolella; ja, että

2. Asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Ruotsissa tai (b) Ruotsin ja kunkin edellä kohdassa (1.) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Endominesin puolelta lisätoimenpiteitä.

3. Olen lukenut, ymmärtänyt ja suostun noudattamaan kaikkia edellä mainittuja rajoituksia.

Endomines merkintäoikeusanti 2021

Merkintäoikeusanti lyhyesti

Endominesin hallitus päätti 30.11.2020 merkintäoikeusannista (”Merkintäoikeusanti”), joka oli ehdollinen 4.1.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Endominesin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen 4.1.2021.

Merkintäoikeusannissa tarjotaan enintään 112 547 292 uutta osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan 2,50 Ruotsin kruunua (”kruunu”) Ruotsissa, tai vastaavasti 0.25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan Suomessa. Merkintäoikeusannilla kerättävät varat ovat noin 281 miljoonaa kruunua bruttona ennen Merkintäoikeusannin kustannuksia olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti.

Henkilöllä, joka oli täsmäytyspäivänä 7.1.2021 rekisteröitynä Endominesin osakkeenomistajaksi, on etuoikeus merkitä osakkeita merkintäoikeusannissa ja saada yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaansa osaketta kohden. Seitsemän (7) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kuusi (6) osaketta. Osakkeita voi myös merkitä ilman merkintäoikeuksia. Osakkeiden merkintäaika on 11.-25.1.2021. Laimennusvaikutus niiden osakkeenomistajien osalta, jotka päättävät olla osallistumatta Merkintäoikeusantiin, on noin 46 prosenttia pääomasta. Kyseisillä osakkeenomistajilla on mahdollisuus kompensoida laimennusvaikutusta myymällä merkintäoikeuksiaan.

Ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua Merkintäoikeusannin ruotsinkieliseen esitteeseen huolellisesti. Esite on Ruotsin finanssivalvonnan, joka on Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti toimivaltainen viranomainen, hyväksymä ja rekisteröimä. Ruotsin finanssivalvonnan hyväksyntää esitteelle ei tule tulkita kannanottona tarjottavien osakkeiden tai Endominesin laadusta. Merkintäoikeusannin ruotsinkielinen esite on saatavilla alempana ja tulee olemaan saatavilla myös Ruotsin Finanssivalvonnan esiterekisterissä www.fi.se.

Merkintäoikeusannin aikataulu

7.1.2021 

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä. Osakkeenomistajat, jotka tänä päivämääränä ovat osakasluettelossa rekisteröity osakkeenomistajiksi, tulevat saamaan merkintäoikeuksia

11.1.2021 

Merkintäaika alkaa

11.1.2021 

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä

11.1.2021 

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla ("BTA") alkaa Nasdaq Tukholmassa

19.1.2021 

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä

25.1.2021 

Merkintäaika päättyy

28.1.2021 

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä

Arviolta 28.1.2021

Merkintäoikeusannin tuloksen julkistaminen

Esite

Esite (PDF, ruotsiksi)

Muut materiaalit

Videoesitys englanniksi 11/01 2021

Videoesitys suomeksi 11/01 2021

Info-lehtiö (Ohjeita merkinnän tekemiseksi Suomessa, suomeksi)

Info-lehtiö (Ohjeita merkinnän tekemiseksi Ruotsissa, ruotsiksi)

Info-lehtiö (Ohjeita merkinnän tekemiseksi Ruotsissa, englanniksi)

Osakkeiden merkintä Suomessa (”ENDOM”)

Suomessa kukin tilinhoitajayhteisö, tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta rekisterin haltija, ohjeistaa asiakkaitaan merkinnän tekemisessä. Seuraathan tilinhoitajayhteisösi ohjeita merkinnän tekemiseksi.

Osakkeiden merkintä Ruotsissa (”ENDO”)

Aktieinvest FK AB toimii merkintäpaikkana Ruotsissa. Ohjeet ja merkintälomakkeet löytyvät Aktieinvestin sivuilta: www.aktieinvest.se/endomines2021

Tiedotteet

2020-11-30 – Endominesin hallitus on päättänyt toteuttaa n. 281 MSEK merkintäoikeusannin

2021-01-04 – Endomines AB:n (publ) ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 4.1.2021

2021-01-04 – Endomines AB:n (publ) merkintäoikeusanti – Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla on 4.1. Nasdaq Tukholmassa ja 5.1. Nasdaq Helsingissä

2021-01-05 – Endomines kutsuu webcast yhtiöesittelytilaisuuksiin 11.1.2021

2021-01-07 – Endomines julkistaa esitteen

Lisätietoja

Evli

+358 9 4766 9573, (arkisin 9-16), operations@evli.com

Endomines

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja,
+358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com