EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Article 9

Applies to the following funds: 

Evli Green Corporate Bond

 

In Dutch
Show content

a) Samenvatting

Het doel van het fonds is om duurzame investeringen te doen op een manier die een positief en meetbaar sociaal- en milieueffect bewerkstelligt. Het fonds bevordert de beperking van klimaatverandering door duurzame investeringen te doen, en door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met bedrijven en bepaalde industrieën uit te sluiten. Het fonds investeert ook in ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de criteria van de EU-Taxonomieverordening. Het fonds kan ook investeren in transitionele en ondersteunende economische activiteiten. Tenminste 5 procent van de investeringen van het fonds wordt gedaan in ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de criteria van de EU-Taxonomieverordening.

Daarnaast bevordert het fonds de beperking van de klimaatverandering door te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Evli: de koolstofvoetafdruk en de emissie-indicatoren van het fonds worden gemeten en gecontroleerd, en er wordt regelmatig een scenarioanalyse uitgevoerd op het fonds om na te gaan of de algemene klimaatdoelstellingen van Evli worden gehaald. Het doel van Evli is om uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, en het heeft een tussendoel gesteld van 50 procent minder indirecte emissies van alle investeringen in 2030, op voorwaarde dat dit mogelijk is in de investeringsomgeving. Het vergelijkingsjaar is 2019. Het fondsspecifieke aandeel in de emissiereductiedoelstelling kan per fonds verschillen.

Het fonds belegt in bedrijfsobligaties die milieu- en/of sociaal positieve doelen nastreven en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze activa omvatten groene obligaties. Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, wordt nagegaan of de bedrijfsobligatie voldoet aan de beginselen van de Internationale Vereniging van Kapitaalmarkten inzake groene obligaties en of deze geschikt zijn voor de verantwoordelijkheidsstrategie van de emittent. Naast het gebruik van groene bedrijfsobligaties als referentie, wordt de verantwoordelijkheid van de emittent beoordeeld op basis van Evli's Principes voor Verantwoord Beleggen, die de aanpak van ESG-analyse en uitsluiting beschrijven.

De doelondernemingen van het fonds worden geanalyseerd voordat een investeringsbeslissing wordt genomen en daarna op regelmatige tijdstippen tijdens de investeringsperiode met betrekking tot milieu-, sociale en ondernemingsbestuurlijke aangelegenheden, of ESG-factoren. ESG-factoren worden geïntegreerd in de analyse van doelondernemingen en hun selectie voor belegging door het fonds. Bovendien worden de in het kader voor groene obligaties van de doelonderneming beschreven projecten, waaraan het door de obligatie opgehaalde vermogen kan worden toegewezen, geanalyseerd en wordt nagegaan of het kader in overeenstemming is met de doelstellingen en de strategie van de onderneming op het gebied van verantwoordelijkheid. Een beoordeling van de kwaliteit van het ondernemingsbestuur is een belangrijk onderdeel van de beoordeling voor potentiële investeringen. Goed bestuur heeft met name betrekking op doeltreffende managementstructuren, de betrekkingen met het personeel, de beloning van het personeel en de naleving van de belastingwetgeving.

Het fonds doet geen investeringen die aanzienlijke schade zouden toebrengen aan andere milieu- of sociale doelstellingen. Het fonds houdt zich aan Evli's Principes voor Verantwoord Beleggen en haar Klimaatveranderingsprincipes en streeft ernaar te beleggen in bedrijven met een goede beoordeling van verantwoordelijkheid. Er wordt rekening gehouden met de belangrijkste negatieve effecten (PAI-indicatoren) op duurzaamheidsfactoren op grond van Evli's Principes voor Verantwoord Beleggen en de Klimaatveranderingsprincipes. Doelondernemingen moeten voldoen aan de OESO-beginselen voor multinationale ondernemingen, het VN Global Compact en de VN-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten. Evli houdt regelmatig toezicht op de naleving van de beginselen door de doelondernemingen en kan ofwel met een bedrijf in zee gaan of het uitsluiten van investeringen als bij het onderzoek blijkt dat de beginselen worden geschonden. Het fonds kan met de doelbedrijven in zee gaan op basis van de bevordering van milieu- en sociale kenmerken. De Verantwoord Investerings- en beleidsnormen van Evli (EN) en Corporate Governance Principes (EN) vormen het kader voor Evli's betrokkenheid en gedrag bij vermeende schendingen van de Code.

Het bereiken van de duurzame investeringsdoelstelling van het fonds wordt gemeten en gerapporteerd met specifieke indicatoren die betrekking hebben op de gefinancierde projecten en hun effectiviteit. De duurzaamheidsindicatoren zijn de hoeveelheid vermeden CO2-emissies, de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de hoeveelheid toegenomen capaciteit voor hernieuwbare energie in het fonds. Daarnaast wordt de verwezenlijking van de duurzame investeringsdoelstelling gecontroleerd aan de hand van de ontwikkeling van de koolstofintensiteit van de doelondernemingen en hun inzet voor emissiereductiedoelstellingen, evenals het aantal doelondernemingen dat geen grove normoverschrijdingen heeft begaan.

Evli heeft een interne ESG-database opgebouwd om duurzaamheidsindicatoren te volgen. Er worden ook gegevens verzameld uit verslagen van emittenten. De gegevens van externe aanbieders worden niet geverifieerd door een derde partij en de volledigheid van de gegevens wordt op hetzelfde moment gerapporteerd. De volledigheid van de gegevens heeft geen invloed op de naleving van bovenstaande principes.

Voor het fonds is geen referentie-index aangewezen om de verwezenlijking van de duurzame beleggingsdoelstelling te meten. De verwezenlijking van de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gemeten aan de hand van de hierboven beschreven duurzaamheidsindicatoren.

In German
Show content

a) Zusammenfassung

Ziel des Fonds ist es, nachhaltige Investitionen so zu tätigen, dass eine positive und messbare soziale und ökologische Wirkung erzielt wird. Der Fonds fördert die Eindämmung des Klimawandels, indem er nachhaltige Investitionen tätigt, mit Unternehmen zusammenarbeitet und beispielsweise bestimmte Branchen ausschließt. Der Fonds investiert auch in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die die Kriterien der EU-Taxonomieverordnung erfüllen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die sich in einer Übergangsphase befinden und wirtschaftliche Aktivitäten ermöglichen. Mindestens 5 Prozent der Investitionen des Fonds werden in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten getätigt, die die Kriterien der EU-Taxonomie-Verordnung erfüllen.

Darüber hinaus fördert der Fonds die Eindämmung des Klimawandels, indem er die Klimaziele von Evli einhält: Der CO2-Fußabdruck und die Emissionsindikatoren des Fonds werden gemessen und überwacht, und es wird regelmäßig eine Szenarioanalyse für den Fonds durchgeführt, um die Erreichung der allgemeinen Klimaziele von Evli zu überwachen. Ziel von Evli ist es, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Als Zwischenziel hat Evli eine 50-prozentige Reduzierung der indirekten Emissionen aller Investitionen bis 2030 festgelegt, sofern dies im Investitionsumfeld möglich ist. Das Vergleichsjahr ist 2019. Der fondsspezifische Anteil am Emissionsreduktionsziel kann von Fonds zu Fonds variieren.

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, die ökologisch und/oder sozial positive Ziele und die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen anstreben. Zu diesen Vermögenswerten gehören grüne Anleihen. Bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird, wird geprüft, ob die Unternehmensanleihe den Grundsätzen der International Capital Markets Association für grüne Anleihen entspricht und ob sie für die Verantwortungsstrategie des Emittenten geeignet ist. Neben der Verwendung grüner Unternehmensanleihen als Referenz wird die Verantwortung des Emittenten auf der Grundlage der Evli-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment bewertet, die den Ansatz der ESG-Analyse und des ESG-Ausschlusses beschreiben.

Die Zielunternehmen des Fonds werden vor einer Anlageentscheidung und in regelmäßigen Abständen während des Anlagezeitraums im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) analysiert. ESG-Faktoren werden in die Analyse der Zielunternehmen und ihre Auswahl für Investitionen durch den Fonds integriert. Darüber hinaus werden die im Rahmen der grünen Anleihe des Zielunternehmens beschriebenen Projekte, denen die durch die Anleihe aufgebrachten Mittel zugewiesen werden können, analysiert und die Übereinstimmung des Rahmens mit den Verantwortungszielen und der Strategie des Unternehmens sichergestellt. Die Bewertung der Qualität der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil der Beurteilung potenzieller Investitionen. Eine gute Unternehmensführung bezieht sich insbesondere auf effiziente Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung der Mitarbeiter und die Einhaltung der Steuervorschriften.

Der Fonds tätigt keine Investitionen, die anderen ökologischen oder sozialen Zielen erheblich schaden würden. Der Fonds hält sich an die Evli-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment und die Evli-Grundsätze zum Klimawandel und ist bestrebt, in Unternehmen mit einem guten Verantwortungsrating zu investieren. Die wichtigsten negativen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden in Übereinstimmung mit den Evli-Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment und den Grundsätzen zum Klimawandel berücksichtigt. Die Zielunternehmen sind verpflichtet, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, den UN Global Compact und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einzuhalten. Evli überwacht regelmäßig die Einhaltung der Prinzipien durch die Zielunternehmen und kann entweder mit einem Unternehmen in Kontakt treten oder es von Investitionen ausschließen, wenn bei der Überwachung Verstöße gegen die Prinzipien festgestellt werden. Der Fonds kann sich im Rahmen der Förderung ökologischer und sozialer Merkmale bei den Zielunternehmen engagieren. Die Evli-Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investment (EN) und die Corporate-Governance-Grundsätze (EN) bilden den Rahmen für das Engagement und das Verhalten von Evli im Falle von wahrgenommenen Verstößen gegen den Kodex.

Die Erreichung des Ziels der nachhaltigen Investitionen des Fonds wird anhand spezifischer Indikatoren gemessen und berichtet, die sich auf die finanzierten Projekte und deren Wirksamkeit beziehen. Bei den Nachhaltigkeitsindikatoren handelt es sich um die Menge der vermiedenen CO2-Emissionen, die Menge der erzeugten erneuerbaren Energie und die Menge des Ausbaus der Kapazitäten für erneuerbare Energien im Fonds. Darüber hinaus wird die Erreichung des Ziels der nachhaltigen Investitionen anhand der Entwicklung der Kohlenstoffintensität der Zielunternehmen und der Verpflichtung zur Emissionsreduzierung sowie anhand der Anzahl der Zielunternehmen, die keine schwerwiegenden Verstöße gegen die Normen begangen haben, überwacht.

Evli hat eine interne ESG-Datenbank zur Überwachung von Nachhaltigkeitsindikatoren aufgebaut. Die Daten werden auch aus den Berichten der Emittenten gesammelt. Die Daten von externen Anbietern werden nicht von einer dritten Partei überprüft und die Vollständigkeit der Daten wird gleichzeitig gemeldet. Die Vollständigkeit der Daten hat keinen Einfluss auf die Einhaltung der oben genannten Grundsätze.

Für den Fonds wurde kein Referenzindex festgelegt, um das Erreichen des nachhaltigen Anlageziels zu messen. Das Erreichen des nachhaltigen Anlageziels wird anhand der oben beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen.

In Italy
Show content

a) Sommario

L'obiettivo del fondo è quello di effettuare investimenti sostenibili in modo da ottenere un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile. Il fondo promuove la mitigazione dei cambiamenti climatici effettuando investimenti sostenibili, impegnandosi per esempio con alcune aziende ed escludendo determinati settori. Il fondo investe anche in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale che soddisfano i criteri del Regolamento UE sulla tassonomia. Il fondo può anche investire in attività economiche transitorie e abilitanti. Almeno il 5% degli investimenti del fondo viene effettuato in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale che soddisfano i criteri del Regolamento UE sulla tassonomia.

Inoltre, il fondo promuove la mitigazione del cambiamento climatico rispettando gli obiettivi climatici di Evli: l'impronta di carbonio e gli indicatori di emissione del fondo sono misurati e monitorati e viene condotta regolarmente un'analisi di scenario sul fondo per monitorare il raggiungimento degli obiettivi climatici generali previsti da Evli. L'obiettivo di Evli è di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e ha fissato un obiettivo intermedio di riduzione del 50% delle emissioni indirette di tutti gli investimenti entro il 2030, a condizione che ciò sia possibile nell'ambiente di investimento. L'anno di confronto è il 2019. La quota specifica del fondo dell'obiettivo di riduzione delle emissioni può variare da un fondo all'altro.

Il fondo investe in obbligazioni societarie che perseguono obiettivi positivi dal punto di vista ambientale e/o sociale e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Queste attività includono le obbligazioni verdi. Prima di prendere una decisione di investimento, viene verificata la conformità dell'obbligazione societaria ai principi dell'International Capital Markets Association sulle obbligazioni verdi e la sua idoneità alla strategia di responsabilità dell'emittente. Oltre a utilizzare le obbligazioni societarie verdi come riferimento, la responsabilità dell'emittente viene valutata sulla base dei Principi per l'investimento responsabile di Evli, che descrivono l'approccio all'analisi e all'esclusione ESG.

Le società destinatarie del fondo vengono analizzate prima di prendere una decisione d'investimento e a intervalli regolari durante il periodo d'investimento in relazione a questioni ambientali, sociali e di corporate governance, o fattori ESG. I fattori ESG sono integrati nell'analisi delle società target e nella loro selezione per l'investimento da parte del fondo. Inoltre, vengono analizzati i progetti descritti nel quadro di riferimento per i cosiddetti "green bond" della società target, ai quali possono essere destinati gli attivi raccolti con l'obbligazione, e viene assicurato l'allineamento del quadro di riferimento con gli obiettivi e la strategia di responsabilità della società. La valutazione della qualità della governance aziendale è una parte importante della valutazione dei potenziali investimenti. La buona governance si riferisce in particolare a strutture gestionali efficaci, rapporti con i dipendenti, retribuzione del personale e conformità fiscale.

Il fondo non effettua investimenti che possano causare danni significativi ad altri obiettivi ambientali o sociali. Il fondo osserva i Principi di investimento responsabile di Evli e i suoi Principi sul cambiamento climatico e mira a investire in società con un buon rating di responsabilità. I principali impatti negativi (indicatori PAI) sui fattori di sostenibilità sono presi in considerazione in conformità ai Principi di investimento responsabile e ai Principi sul cambiamento climatico di Evli. Le società target sono tenute a rispettare i Principi dell'OCSE per le imprese multinazionali, il Global Compact delle Nazioni Unite e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Evli monitora regolarmente l'osservanza dei principi da parte delle società target e può iniziare a impegnarsi con una società o escluderla dagli investimenti se dal monitoraggio emergono violazioni dei principi. Il fondo può impegnarsi con le società target nell'ambito della promozione delle caratteristiche ambientali e sociali. La Politica di Investimento Responsabile di Evli (EN) e i Principi di Corporate Governance (EN) definiscono il quadro di riferimento per l'impegno e la condotta di Evli in caso di presunte violazioni del Codice.

Il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile del fondo viene misurato e rendicontato con indicatori specifici relativi ai progetti finanziati e alla loro efficacia. Gli indicatori di sostenibilità sono la quantità di emissioni di CO2 evitate, la quantità di produzione di energia rinnovabile e la quantità di aumento della capacità di energia rinnovabile del fondo. Inoltre, il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile viene monitorato attraverso l'andamento dell'intensità di carbonio delle aziende target e l'impegno verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni, nonché il numero di aziende target che non hanno commesso gravi violazioni delle norme.

Evli ha creato un database ESG interno per monitorare gli indicatori di sostenibilità. I dati vengono raccolti anche dalle relazioni degli emittenti. I dati provenienti da fornitori esterni non vengono verificati da terzi e la completezza dei dati viene comunicata allo stesso tempo. La completezza dei dati non influisce sulla conformità ai principi sopra citati.

Per il fondo non è stato designato alcun indice di riferimento per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile. Il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile è misurato dagli indicatori di sostenibilità sopra descritti.

in Portuguese
Show content

a) Resumo

O objetivo do fundo é fazer investimentos sustentáveis por forma a ter um impacto social e ambiental positivo e mensurável. O fundo promove a mitigação das alterações climáticas fazendo investimentos sustentáveis e excluindo certas indústrias.. O fundo também investe em atividades económicas sustentáveis que cumpram o Regulamento (UE) 2020/852 relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável. O fundo pode ainda investir em atividades económicas de transição e capacitantes. Pelo menos 5% dos investimentos do fundo são feitos em atividades que cumprem os critérios do Regulamento mencionado.

Além disso, o fundo promove a mitigação das alterações climáticas de acordo com os objetivos da Evli: a pegada carbónica e os indicadores de emissões são medidos e monitorizados, sendo feita regularmente uma análise para avaliar o cumprimento dos objetivos gerais Evli em termos de alterações climáticas. O objetivo da Evli é atingir a neutralidade carbónica, no máximo, até 2050 e definiu o objetivo de redução em 50% das emissões indiretas de todos os investimentos até 2030, desde que tal seja possível no âmbito do investimento. O ano base é 2019. A percentagem objetivo de redução de emissões pode variar de fundo para fundo.

O fundo investe em obrigações de empresas cuja atividade procure ter um impacto positivo em termos ambientais e sociais e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Estes ativos incluem obrigações verdes. Antes de qualquer decisão de investimento, é verificado o cumprimento com os princípios da Associação Internacional de Mercados de Capitais relativos a obrigações verdes e sustentabilidade. Além de usar obrigações verdes como referência, é da responsabilidade do emitente seguir os Princípios de Investimento Sustentável da Evli, que descrevem a abordagem à análise ESG (Environmental, Social and Governance) e exclusão.

As empresas investidas são analisadas antes de uma decisão de investimento e regularmente durante o período de investimento em relação a questões ambientais, sociais e de governança e seus indicadores. Os indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) são integrados na análise das empresas investidas no momento da sua seleção. Além disso, os projetos desenvolvidos pela empresa investida e para os quais será usado o capital investido são analisados de forma a assegurar o alinhamento com os objetivos de responsabilidade social da empresa. A avaliação da qualidade da governança das empresas é uma parte relevante da sua avaliação. Entende-se por boa governança a existência de estruturas de gestão efetivas, boas relações com os trabalhadores e sua remuneração e cumprimento das obrigações fiscais.

O fundo não faz investimentos que impactem negativamente outros objetivos ambientais e sociais. O fundo segue os Princípios de Investimento Responsável da Evli e Princípios de Combate às Alterações Climáticas e tem como objetivo investir em empresas com boa avaliação em termos de responsabilidade social. Os indicadores de principais impactos adversos (PAI indicators) relativos a fatores de sustentabilidade são tidos em conta em conjunto com os Princípios de Investimento Responsável da Evli e Princípios de Combate às Alterações Climáticas. As empresas investidas são obrigadas a cumprir com os princípios da OCDE para Empresas Multinacionais Enterprises, O Pacto Global da ONU e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. A Evli avalia regularmente a observância destes princípios por parte das empresas investidas e podem excluir uma empresa do investimento por violação dos mesmos. O fundo investe tendo em conta a promoção de questões ambientais e sociais. A Política de Investimento Responsável da Evli (EN) e os Princípios de Governança Empresarial (EN) definem o enquadramento dos compromissos assumidos pela Evli e servem de código de conduta para eventuais incumprimentos.

 O cumprimento dos objetivos dos investimentos sustentáveis do fundo é medido e reportado através de indicadores específicos relativos aos projetos investidos e seu impacto efetivo. Os indicadores de sustentabilidade são a quantidade de emissões de CO2 evitadas, a produção de energia renovável e o aumento da capacidade de armazenamento de energias renováveis. Além disso, o cumprimento dos objetivos dos investimentos sustentáveis é avaliado tendo em conta a tendência da intensidade carbónica e a redução de emissões das empresas investidas, assim o número de empresas investidas que não incumpriram as normas de forma grave.

 A Evli desenvolveu uma base de dados interna com indicadores ESG. Os dados também são recolhidos a partir de relatório dos emitentes. Os dados fornecidos por serviços externos não são verificados por terceiros e os dados são reportados agregados. A agregação dos dados não compromete o cumprimento dos princípios mencionados.

Não foi designado qualquer índice benchmark para o fundo para medir o cumprimento dos objetivos do investimento sustentável. O cumprimento dos objetivos do investimento sustentável é medido através dos indicadores descritos acima.

in Spanish
Show content

a) Resumen

El objetivo del fondo es realizar inversiones sostenibles de forma que se consiga un impacto social y medioambiental positivo y mensurable. El fondo promueve la mitigación del cambio climático realizando inversiones sostenibles, y comprometiéndose con las empresas y excluyendo determinados sectores, por ejemplo. El fondo también invierte en actividades económicas medioambientalmente sostenibles que cumplen los criterios del Reglamento de taxonomía de la UE. El fondo también puede invertir en actividades económicas de transición y de habilitación. Al menos el 5% de las inversiones del fondo se realizan en actividades económicas medioambientalmente sostenibles que cumplen los criterios del Reglamento de taxonomía de la UE.

Además, el fondo promueve la mitigación del cambio climático mediante el cumplimiento de los objetivos climáticos de Evli: se miden y se supervisan la huella de carbono y los indicadores de emisiones del fondo, y se realiza un análisis periódico de escenarios sobre el fondo para supervisar la consecución de los objetivos climáticos generales de Evli. La meta de Evli es lograr la neutralidad de carbono a más tardar en 2050, y ha establecido un objetivo provisional de reducción del 50% de las emisiones indirectas de todas las inversiones para 2030, siempre que sea posible en el entorno de inversión. El año de comparación es 2019. La cuota específica del fondo en el objetivo de reducción de emisiones puede variar entre los fondos.

El fondo invierte en bonos de empresas que buscan objetivos medioambiental o socialmente positivos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entre estos activos se encuentran los bonos verdes. Antes de tomar una decisión de inversión, se verifica que el bono de empresa cumpla con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales sobre bonos verdes y su adecuación a la estrategia de responsabilidad del emisor. Además de utilizar los bonos verdes de empresa como referencia, la responsabilidad del emisor se evalúa sobre la base de los Principios de inversión responsable de Evli, que describen el enfoque del análisis ESG y la exclusión.

Las empresas objetivo del fondo se analizan antes de tomar una decisión de inversión y a intervalos regulares durante el período de inversión con respecto a cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o factores ESG. Los factores ESG se integran en el análisis de las empresas objetivo y en su selección para la inversión del fondo. Además, se analizan los proyectos descritos en el marco de bonos verdes de la empresa objetivo, a los que se pueden asignar los activos captados por el bono, y se garantiza la alineación del marco con los objetivos y la estrategia de responsabilidad de la empresa. La evaluación de la calidad del gobierno corporativo es una parte importante de la evaluación de las inversiones potenciales. El buen gobierno se refiere, en particular, a la eficacia de las estructuras de gestión, las relaciones con los empleados, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El fondo no realiza inversiones que puedan causar un daño significativo a otros objetivos medioambientales o sociales. El fondo observa los Principios de inversión responsable y los Principios sobre el cambio climático de Evli y pretende invertir en empresas con una buena calificación de responsabilidad. Los principales impactos adversos (indicadores PAI) sobre los factores de sostenibilidad se tienen en cuenta de acuerdo con los Principios de inversión responsable y los Principios sobre el cambio climático de Evli. Las empresas objetivo deben cumplir los Principios de la OCDE para Empresas Multinacionales, y el Pacto Mundial y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Evli supervisa periódicamente el cumplimiento de los principios por parte de las empresas objetivo y puede empezar a relacionarse con una empresa o excluirla de las inversiones si se descubren infracciones de los principios en la supervisión. El fondo puede relacionarse con las empresas objetivo como parte de la promoción de las características medioambientales y sociales. La Política de inversión responsable de Evli (EN) y sus Principios de gobierno corporativo (EN) establecen el marco del compromiso y la conducta de Evli en caso de que se perciban infracciones del Código.

La consecución del objetivo de inversión sostenible del fondo se mide y se comunica con indicadores específicos relacionados con los proyectos financiados y su eficacia. Los indicadores de sostenibilidad son la cantidad de emisiones de CO2 evitadas, la cantidad de producción de energía renovable y la cantidad de aumento de la capacidad de energía renovable en el fondo. Además, la consecución del objetivo de inversión sostenible se supervisa a través de la tendencia de intensidad de carbono de las empresas objetivo y el compromiso con los objetivos de reducción de emisiones, así como el número de empresas objetivo que no han cometido infracciones graves de las normas.

Evli ha creado una base de datos ESG interna para supervisar los indicadores de sostenibilidad. También se recogen datos de los informes de los emisores. Los datos de los proveedores externos no están verificados por un tercero y la exhaustividad de los datos se comunica al mismo tiempo. La exhaustividad de los datos no afecta al cumplimiento de los principios mencionados.

No se ha designado ningún índice de referencia para que el fondo mida la consecución del objetivo de inversión sostenible. La consecución del objetivo de inversión sostenible se mide mediante los indicadores de sostenibilidad descritos anteriormente.

Back to fund page