Tärkeää tietoa

EVLI OYJ ("EVLI") ON JULKAISSUT TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISET VERSIOT MATERIAALEISTA, JOITA AIOT KATSELLA, VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, MISSÄ MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke kokonaan aina, kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla olevien materiaalien tarkastelu saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista. Muissa maissa vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella kyseisiä materiaaleja. Jokaisen, joka haluaa tarkastella näitä materiaaleja, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaalien tarkastelun tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

Evli on julkaisseet sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä ne anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava Evlille, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan tiedon saanti. Tiedotteiden ja muiden asiakirjojen julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa Evlin arvopapereita. Se ei myöskään ole Evlin tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa Evlin arvopapereita.

Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.

Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei tarjousta tehdä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.

OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET, ETTÄ ANNAN SUOSTUMUKSENI MATERIAALIEN SÄHKÖISEEN TOIMITUKSEEN.

JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, SINUN TÄYTYY NAPSAUTTAA EN HYVÄKSY ‑PAINIKETTA TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.

Sulautuneen EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien kokous

EAB Group Oyj:n ("EAB Group") osakkeenomistajien kokouspidetään torstaina 8.12.2022 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Kutsu sulautuneen EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen
Show content

EAB Group Oyj (”EAB Group”) sulautui Evli Oyj:öön (”Evli”) 1.10.2022. Tästä syystä EAB Groupin osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 8.12.2022 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, päättämään sulautuneen yhtiön lopputilityksen vahvistamisesta.

A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. 6. Lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Lopputilityksen vahvistaminen
 8. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 9. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki osakkeenomistajien kokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Evlin internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/eab viimeistään 17.11.2022. Asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös osakkeenomistajien kokouksessa.

Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.12.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka oli EAB Groupin osakkei-den viimeisen kaupankäyntipäivän, eli 30.9.2022, päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalai-selle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokouk-seen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajien kokoukseen voi ilmoittautua:

 1. Sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi;
  tai
 2. Kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomista-jien ilmoittautumisen yhteydessä EAB Groupille tai Castrén & Snellmanille luovuttamia henkilötietoja käyte-tään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä EAB Groupin osakasluette-loon 30.9.2022, eli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä. Osallistuminen edel-lyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi EAB Groupin osakasluetteloon viimeistään 2.12.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkei-den osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvit-tavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista osakkeenomistajien kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettaval-la tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallis-tuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja il-moittautuu edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallis-tuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi tai kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

EAB Group Oyj:llä oli sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.10.2022 yhteensä 13 843 272 osaketta, jotka edustivat yhtä montaa ääntä. Yhtiön hallussa oli 30 877 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta osakkeen-omistajien kokouksessa.

Helsingissä 11.11.2022

EAB GROUP OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Mikaela Herrala, Johtaja, Markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, Evli Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Kokoukseen ilmoittautuminen

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka oli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän, eli 30.9.2022, päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalai-selle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokouk-seen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajien kokoukseen voi ilmoittautua:

 1. Sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi; tai
 2. Kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa:

 • osakkeenomistajan nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä EAB Groupille tai Castrén & Snellmanille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä EAB Groupin osakasluetteloon 30.9.2022, eli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi EAB Groupin osakasluetteloon viimeistään 2.12.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi tai kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.